SACE pravidelne poskytne užívateľom FIDIC základné informácie o prebiehajúcich verejných obstarávaniach na verejné zákazky pre stavebné práce s použitím zmluvných podmienok FIDIC.

SACE bude uskutočňovať prieskum verejného obstarávania (VO) u troch najväčších verejných obstarávateľov, ktorými je Národná diaľničná spoločnosť a. s. (NDS), Slovenská správa ciest a. s. (SSC) a Železnice Slovenskej republiky a. s. (ŽSR). Prieskum je uskutočňovaný pre zákazky stavebných prác realizovaných nadlimitným postupom s dôrazom na aplikáciu zmluvných podmienok FIDIC.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

NDS v roku 2023 vyhlásila  7 verejných  obstarávaní na stavebné práce, pričom o zákazku s využitým zmluvných podmienok FIDIC išlo iba v dvoch prípadoch a to s  odhadovanou hodnotou  približne 19 mil. EUR bez DPH (žltá kniha) na zákazku „Zhotovenie stavby Diaľnica D2 Protihluková stena Lamač v zmysle zmluvných podmienok FIDIC -“žltá kniha”“ a s odhadovanou hodnotou 89 mil. EUR bez DPH (červená kniha) na zákazku „R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa, stavebné práce“. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena. Spory z týchto zákaziek bude posudzovať Komisia pre riešenie sporov (KRS), ktorá bude tvorená 3 členmi. KRS bude vymenovaná zmluvnými stranami.

Slovenská správa ciest

S najvyšším počtom zákaziek stavebných prác realizovaných nadlimitným postupom v roku 2023 bola SSC, ktorá vyhlásila 32 verejných obstarávaní. Z toho v 29 prípadoch išlo o zákazku s využitým zmluvných podmienok FIDIC červená kniha, s najvyššou odhadovanou hodnotou 29 mil. EUR bez DPH. Ide o zákazku „Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2. stavba – MZ v trase budúcej I/64“, ktorá sa v priebehu verejného obstarávania navýšila takmer o 6,4 mil. EUR. Najnižšia odhadovaná hodnota je 371 tis. EUR bez DPH na zákazku „Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy – 2. etapa – I/16 Vidiná– rekonštrukcia mosta ev. č. 16 – 226“. Verejný obstarávateľ v oboch prípadoch pristúpil v procese verejného obstarávania k  ich zrušeniu. Vo vyhlásených verejných obstarávaniach  kritériom na vyhodnotenie ponúk bola vo väčšine prípadov najnižšia cena. Iba v dvoch prípadoch kritériom bola ekonomicky najvýhodnejšia ponuka. SSC uvažuje so zriadením KRS tak, že KRS má byť tvorená 1 členom, ktorého menovanie zabezpečí SACE. V niektorých prípadoch SSC neuvažuje so zriadením KRS.

Železnice Slovenskej republiky

ŽSR v roku 2023 vyhlásila 3 verejné obstarávania pre stavebné práce realizovaných nadlimitným postupom s celkovou odhadovanou hodnotou  takmer 64 mil. EUR bez DPH. Z dostupných informácií je zrejmé, že v porovnaní s rokom 2022 nešlo o zákazky s využitím zmluvných podmienok FIDIC. Jednalo sa o rekonštrukčné a iné (zváračské) práce. Najvyššia odhadovaná hodnota zákazky bola zákazka o hodnote takmer 41,5 mil. EUR bez DPH.

SACE bude  svojim užívateľom poskytovať základné informácie aj v roku 2024 na kvartálnej báze.

(-et-)

Všetky dáta sú voľne dostupné online na: www.uvo.gov.sk a zoznam zákaziek nájdete voľne dostupný tu na stiahnutie.