Stanovy SACE

Stiahnite si aktuálne platné stanovy SACE ako pdf. Schválené VZ v roku 2023.

Stanovy SACE schválené VZ v roku 2023, znenie:

1. VŠEOBECNÁ ČASŤ

1.1 Názov záujmového združenia právnických osôb:

“Slovenská asociácia konzultačných inžinierov”
anglicky: Slovak Association of Consulting Engineers
v skratke SACE (ďalej len “Asociácia”)

1.2 Sídlo Asociácie:

Sídlom Asociácie je:
Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava- Nové Mesto
Slovenská republika

1.3 Právna forma Asociácie:

Slovenská asociácia konzultačných inžinierov je právnická osoba, ktorá vznikla dobrovoľným združením záujemcov o členstvo podľa paragrafu 20f a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení.

1.4 Výklad pojmov:
  • Konzultačný inžinier je podnikateľský subjekt (právnická osoba), ktorý poskytuje konzultačné služby podľa oprávnených požiadaviek klienta;
  • Konzultačné služby pre účely týchto stanov znamenajú vykonávanie:
    • projektových prác,
    • inžinierskych činností počas prípravy a realizácie stavieb,
    • environmentálnych hodnotení a
    • odborného poradenstva

   v súlade s prírodnými, technickými a ekonomickými zákonmi a oprávnenými záujmami celej spoločnosti;

  • Zamestnancom pre účely týchto stanov sa rozumie fyzická osoba, ktorá vykonáva konzultačné služby v hlavnom pracovnom pomere u konzultačného inžiniera.

2. ZÁKLADNÉ ÚLOHY ASOCIÁCIE

  • Podporovať a chrániť záujmy členov Slovenskej asociácie konzultačných inžinierov a propagovať ich profesijnú reputáciu.
  • Reprezentovať jednotlivých členov Asociácie i Asociáciu samotnú doma a v zahraničí.
  • Podporovať a obhajovať zodpovedajúce sociálne a materiálne uznanie dôležitosti poskytovania konzultačných služieb.
  • Presadzovať vysokú úroveň a kvalitu poskytovaných služieb všetkými členmi Asociácie a šíriť tento zámer tak, aby sa dostal do povedomia verejnosti.
  • Podporovať konzultačné inžinierstvo ako profesiu v prospech členov Asociácie, klientov a spoločnosti, to všetko v záujme garantovania spoľahlivosti a kvality profesionálnych aktivít/služieb.
  • Aktívne spolupracovať s partnerskými asociáciami v iných krajinách sveta a rôznymi formami zabezpečovať vzájomnú výmenu odborných poznatkov.
  • Presadzovať do praxe členov Asociácie etický kódex Medzinárodnej federácie konzultačných inžinierov a Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len SKSI).
  • Presadzovať do povedomia členov Asociácie a konzultačnej praxe, princípy ochrany životného prostredia a zabezpečenia udržateľného rozvoja.

3. PREDMET ČINNOSTI ASOCIÁCE

  • Poskytovať informácie členom a umožniť im prístup k publikáciám Medzinárodnej federácie konzultačných inžinierov (ďalej len FIDIC) a Európskej federácie asociácií konzultačných inžinierov (ďalej len EFCA), vrátane ich novelizácií.
  • Aplikovať pravidlá FIDIC a EFCA v rámci domácich podmienok, udržovať styk so sekretariátom FIDIC, EFCA a s ostatnými národnými asociáciami s cieľom výmeny informácií a skúseností.
  • Organizovať semináre s cieľom prerokovania aktuálnych problémov a vypracovania od- poručení k ich riešeniu.
  • Pripravovať a vydávať materiály propagačného charakteru, ako aj materiály vo forme periodík obsahujúce údaje o členoch, ich profesijnom zameraní, odborných skúsenostiach a aktivite.
  • Poskytovať referencie o členoch Asociácie zákazníkom, ak o to požiadajú.
  • Zriadiť databanku obsahujúcu údaje o členoch, ich činnosti a získaných skúsenostiach, vrátane referencií od zákazníkov o vykonaných prácach/službách.
  • Pripraviť a vypracovať expertízne posudky v sporoch technickej povahy s uplatnením odbornej autority asociácie.
  • Podporovať výmenu profesijných, riadiacich a obchodných skúseností a informácií medzi členmi.
  • Spolupracovať s orgánmi štátnej správy, profesijnými komorami a ďalšími subjektami, ktoré majú vzťah k činnosti konzultačných inžinierov.

4. VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVA V ASOCIÁCII

Podľa rozsahu práv a povinností jednotlivých členov Asociácie, rozoznáva Asociácia

  • riadne členstvo
  • pridružené členstvo
  • čestné členstvo.
4.1 Riadne členstvo

Riadnym členom Slovenskej asociácie konzultačných inžinierov so všetkými právami riadneho člena v zmysle týchto stanov, vrátane práva voliť a byť volený, sa môže stať každý konzultačný inžinier Slovenskej republiky,

  • ktorý pristúpi k zakladateľskej zmluve Asociácie a k jej stanovám,
  • ktorého hlavný zdroj príjmov pochádza z poskytovania konzultačných služieb za odmenu,
  • ktorý sa zaviaže podnikať v súlade s Etickým kódexom FIDIC a SKSI,
  • ktorý predloží čestné prehlásenie, že v plnom rozsahu bude akceptovať všetky podmienky členstva ustanovené týmito stanovami a že sa zaväzuje ich dodržiavať,
  • ktorý požiada o členstvo v Asociácii a o jeho prihláške kladne rozhodne Prezídium Asociácie, ako i jej valné zhromaždenie.

Konzultačný inžinier musí ďalej spĺňať nasledovné podmienky:

  • odbornosť – poskytovať služby na vysokej profesionálnej úrovni, konať v oprávnenom záujme svojho klienta, postupovať vždy s odbornou starostlivosťou a profesijnou zodpovednosťou, s prihliadnutím na záujem spoločnosti,
  • nestrannosť – riešenia, rady, rozhodnutia a odporúčania konzultačného inžiniera nesmú byť v žiadnom prípade ovplyvnené spojením s tretími osobami alebo organizáciami, ktoré by mohli v dôsledku existujúcich majetkových alebo iných vzťahov rozhodnutia konzultačného inžiniera ovplyvniť vo svoj prospech.
   To znamená, že konzultačný inžinier ponúka svoje služby zásadne bez finančnej podpory, dotácie, alebo iných zvýhodnení, ktoré by mohli ovplyvniť jeho presvedčenie, poškodiť jeho povesť v dôsledku prijatia ovplyvneného rozhodnutia, alebo ovplyvniť plnenie jeho záväzkov voči klientovi. Odmena konzultačného inžiniera za jeho odborné služby by mala pochádzať iba z platieb získaných od klienta, alebo s jeho vedomím. Výnimkou sú prípady, keď konzultačný inžinier sa podieľa na výsledku ad hoc ustanovených skupín, alebo združení za účelom vyhotovenia danej úlohy. Výška odmeny zaplatená klientom by mala vždy zodpovedať úrovni a rozsahu poskytovaných služieb.
  • kompetencia – konzultačné inžinierstvo smie vykonávať iba kompetentná právnická osoba, ktorej zamestnanci majú potrebné vzdelanie, odbornú prax a skúsenosti umožňujúce kvalifikované plnenie ich poslania.
   Konzultačný inžinier, v prípade prevzatia takých služieb, ktoré v niektorých častiach presahujú jeho kompetenciu, má právo spolupracovať s iným konzultačným inžinierom. Pritom však garantuje kompetenciu a kvalitu služieb takého spolupracujúceho konzultačného inžiniera.

Členom Asociácie sa nemôže stať konzultačný inžinier:

  • ak neakceptuje, prípadne nespĺňa vyššie uvedené kritériá odbornosti, nestrannosti a kompetencie,
  • ak je riadený štátnym orgánom, alebo orgánom verejnej správy,
  • ak má výhodnejšie postavenie v porovnaní s ostatnými, ako dôsledok daňových zvýhodnení, iných výhod alebo výsad,
  • ktorého akékoľvek právne, ekonomické, či finančné prepojenie by mohlo ovplyvňovať jeho odborné rozhodnutia.
4.2 Členstvo bez hlasovacieho práva
  • 4.2.1 Pridružené členstvo Pridruženými členmi Asociácie sa môžu stať konzultační inžinieri, ktorí dosiaľ nespĺňajú niektoré požiadavky riadneho členstva podľa čl. 4.1. avšak majú záujem o kontakt a informácie o činnosti Slovenskej asociácie konzultačných inžinierov. V prípade, ak pridružený člen neskôr bude spĺňať podmienky riadneho členstva v zmysle týchto stanov, môže požiadať o riadne členstvo v Asociácii.
  • 4.2.2 Čestné členstvo Konzultačný inžinier zo Slovenskej republiky alebo zo zahraničia, ktorý nespĺňa podmienky riadneho členstva (pozri predtým), ale vykonal mimoriadne služby pre Asociáciu, alebo pre konzultačnú profesiu, alebo je z iného ohľadu dôležitým partnerom pre Asociáciu, môže byť na valnom zhromaždení, na základe odporúčania prezídia, zvolený za čestného člena.Za čestných členov môžu byť prijaté aj subjekty charakteru fakúlt vysokých škôl a univerzít, ktoré odborne pripravujú budúcich konzultačných inžinierov a s ktorými Asociácia v rámci svojej činnosti úzko spolupracuje.
4.3 Vznik členstva

Po splnení podmienok uvedených v zakladateľskej zmluve a v týchto stanovách vzniká členstvo:

  • pri založení Asociácie dňom vzniku Asociácie,
  • za trvania Asociácie prijatím za riadneho člena, pridruženého člena, alebo čestného člena Asociácie.
  • 4.3.1 Prijímanie nových členov – riadny člen (ďalej len „člen“)
   Záujemca o riadne členstvo v Asociácii predloží písomnú prihlášku za člena Asociácie prezídiu Asociácie, ku ktorej priloží:

    • písomné odporúčanie najmenej dvoch členov Asociácie,
    • písomné prehlásenie záujemcu o tom, že akceptuje zásady členstva v Asociácii,
    • dokumenty preukazujúce, že spĺňa podmienky členstva vyžadované týmito stanovami. O prijatí, resp. neprijatí záujemcu rozhoduje prezídium Asociácie na svojom najbližšom zasadnutí, po obdržaní prihlášky a všetkých potrebných podkladov pre rozhodovanie. Pre prijatie záujemcu za člena je potrebné jednomyseľné rozhodnutie (všetkých členov) prezídia Asociácie. Rozhodnutie o prijatí nového člena sa oznamuje valnému zhromaždeniu na jeho najbližšom zasadnutí.
  • 4.3.2 Prijatie nových členov – pridružený člen:
   Záujemca o pridružené členstvo v Asociácii predloží písomnú prihlášku za pridruženého člena Asociácie prezídiu Asociácie, ktoré na svojom najbližšom zasadnutí rozhodne o prijatí záujemcu o pridružené členstvo za pridruženého člena Asociácie. Na prijatie je potrebné jednomyseľné rozhodnutie (všetkých členov) prezídia Asociácie.
  • 4.3.2 Prijatie nových členov – čestný člen:
   Po predchádzajúcom prejavení záujmu o čestné členstvo v Asociácii, prezídium môže odporučiť valnému zhromaždeniu Asociácie prijať za čestného člena Asociácie subjekt spĺňajúci podmienky uvedené v bode 4.2.2 týchto stanov. Na prijatie je potrebné jednomyseľné rozhodnutie (všetkých členov) prezídia Asociácie.
4.4 Zánik členstva
  • Členstvo v Asociácii zaniká
   • vystúpením člena,
   • vylúčením.
  • Členstvo zaniká vystúpením člena z Asociácie aj bez uvedenia dôvodov.
   Člen môže z Asociácie vystúpiť kedykoľvek počas trvania svojho členstva tak, že písomne oznámi svoje vystúpenie z Asociácie prezídiu Asociácie. Jeho členstvo v Asociácii zaniká ku koncu kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné vystúpenie z Asociácie doručené prezídiu Asociácie. Prezídium Asociácie je povinné na najbližšom valnom zhromaždení Asociácie informovať členov o vystúpení člena z Asociácie.
  • Člen Asociácie môže byť z Asociácie vylúčený, ak:
    • napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu prezídia Asociácie hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce mu zo stanov,
    • hrubo porušuje stanovy Asociácie,
    • prestal spĺňať podmienky členstva v Asociácii v zmysle týchto stanov,
    • vstúpil do likvidácie,
    • bol na člena vyhlásený konkurz alebo ak bol konkurz zamietnutý pre nedostatok majetku,
    • valné zhromaždenie rozhodne o tom, že pri prijatí nového člena Asociácie neboli splnené podmienky na jeho prijatie, alebo boli porušené stanovy (valné zhromaždenie o tom rozhodne na svojom najbližšom zasadnutí nasledujúcom po prijatí tohto nového člena).

   O vylúčení riadneho člena Asociácie rozhoduje na základe návrhu prezídia, dozornej rady alebo ktoréhokoľvek člena Asociácie valné zhromaždenie Asociácie. Na vylúčenie člena Asociácie je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných členov. Člen môže byť vylúčený, ak napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu prezídia Asociácie, porušil svoje povinnosti riadneho člena, príp. prestal spĺňať podmienky členstva tak, ako sú uvedené v týchto stanovách, či ich hrubým spôsobom porušuje. O vylúčení člena možno rozhodnúť aj z iného závažného dôvodu, za ktorý sa považuje napríklad omeškanie so zaplatením členského príspevku viac ako 60 dní od doručenia písomného upozornenia prezídia Asociácie o možnosti vylúčenia z Asociácie.

  • V prípade zrušenia člena Asociácie bez likvidácie sa právny nástupca člena môže uchádzať o členstvo v Asociácii v prípade záujmu o členstvo, pričom o jeho prijatí sa rozhoduje rovnako, ako v prípade prijatia akéhokoľvek iného záujemcu o členstvo v Asociácii.
  • Pre zánik členstva pridruženého člena Asociácie a čestného člena Asociácie platia primerane ustanovenia pre zánik členstva riadneho člena Asociácie s tým, že o vylúčení pridruženého člena a čestného člena Asociácie rozhoduje výlučne prezídium Asociácie.
  • Pri zániku členstva člena za trvania Asociácie nemá doterajší člen nárok na vyrovnávací podiel. Člen nemá ani nárok na vrátenie pomernej časti už zaplateného členského príspevku za rok, v ktorom sa mu skončilo členstvo.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

5.1 Práva členov
  • Práva riadnych členovRiadny člen má právo:
    • zúčastňovať sa valného zhromaždenia Asociácie a hlasovať na ňom,
    • právo voliť a byť volený do orgánov Asociácie,
    • právo požadovať vysvetlenia, informácie o činnosti Asociácie,
    • pripájať k svojmu obchodnému menu označenie „Člen Slovenskej asociácie konzultačných inžinierov“, člena FIDIC a EFCA
    • využívať služby Asociácie,
    • podávať návrhy alebo žiadosti orgánom Asociácie.

   Počet hlasov, ktoré má jednotlivý člen k dispozícii na zasadnutí valného zhromaždenia Asociácie (volebné právo) sa stanoví v závislosti na počte zamestnancov konkrétneho člena nasledovne:

  • Práva pridružených a čestných členov
  • Pridružení a čestní členovia môžu využívať práva riadnych členov s výnimkou hlasovacieho práva na valnom zhromaždení, majú však právo účasti na valnom zhromaždení. Pridružení a čestní členovia nemôžu byť volení do orgánov Asociácie.
5.2 Povinnosti členov

Členovia Asociácie sú povinní:

  • vykonávať konzultačné práce a poskytovať služby v súlade so stanovami Asociácie,
  • zúčastňovať sa na činnosti Asociácie a rozvíjať aktivity slúžiace k podpore jej záujmov,
  • platiť členské príspevky riadne a včas,
  • písomne upozorniť prezídium na akúkoľvek zmenu zápisu v obchodnom registri ako i na všetky skutočnosti, ktoré majú vplyv na členstvo v Asociácii.
 • Členské príspevky
   • Výšku členských príspevkov členov Asociácie určí valné zhromaždenie a to podľa počtu volebných hlasov podľa čl. 5, bodu 5.1.1. týchto Stanov. Členovia Asociácie sú povinní platiť členské príspevky jedenkrát ročne. Členské príspevky na nasledujúci kalendárny rok sú splatné najneskôr do 30 dní od dátumu konania valného zhromaždenia, na ktorom sa určila výška príspevkov, alebo v prípade nových členov – do 30 dní od dňa ich prijatia za riadneho člena na základe rozhodnutia prezídia Asociácie. Ak bol nový člen prijatý za člena Asociácie po 30. 6. príslušného kalendárneho roka, je povinný zaplatiť členský príspevok vo výške 50 % z členského príspevku určeného na príslušný kalendárny rok. Platba členských príspevkov sa vykoná bankovým prevodom na účet Asociácie.
  • Výška členských príspevkov jednotlivých členov Asociácie sa určuje v závislosti od:
    • počtu volebných hlasov podľa článku 5.3, bodu 1 týchto stanov,
    • schváleného rozpočtu Asociácie na príslušný kalendárny rok.

   Výška členského príspevku člena Asociácie sa vypočíta nasledovným spôsobom:

  • P1 – výška členského príspevku konkrétneho člena v kalendárnom roku,
   P – celková výška príspevku na dofinancovanie rozpočtu
   D – disponibilná čiastka prostriedkov z hospodárenia z predchádzajúceho roku
   R – výška rozpočtu Asociácie na kalendárny rok,
   H – celkový počet hlasov všetkých riadnych členov Asociácie, H1- počet hlasov konkrétneho člena Asociácie.
  • Členské príspevky pridružených členov sa stanovujú vo výške 60 % členského príspevku riadneho člena.
  • Čestní členovia nie sú povinní platiť členské príspevky, pokiaľ valné zhromaždenie Asociácie neurčí inak.
  • Poskytnutie akýchkoľvek mimoriadnych príspevkov, darov alebo pomoci Asociácii zo strany riadnych členov, nesmie byť podmienené žiadnymi podmienkami poskytujúceho člena.
  • Počet hlasov, ktoré má jednotlivý člen k dispozícii na zasadnutí valného zhromaždenia Asociácie (volebné právo) sa stanoví v závislosti na počte všetkých zamestnancov (nielen autorizovaných inžinierov a architektov) vykonávajúcich v hlavnom pracovnom pomere konzultačné a projektové činnosti. V sporných prípadoch týkajúcich sa počtu hlasov rozhoduje prezídium Asociácie.

6. HOSPODÁRENIE ASOCIÁCIE

  • Pre zabezpečenie svojej nezávislosti musí byť Asociácia finančne nezávislá. Majetok Asociácie tvoria:
    • členské príspevky,
    • dary od fyzických, či právnických osôb,
    • hnuteľný a nehnuteľný majetok Asociácie,
    • výnosy z majetku Asociácie.
  • Asociácia je samostatným právnym subjektom. S majetkom Asociácie hospodári prezídium Asociácie v zmysle týchto stanov a podľa rozhodnutí valného zhromaždenia.
  • Majetok Asociácie je možné použiť len v súlade s predmetom činnosti Asociácie, na úhradu výdavkov Asociácie, na jej správu a to tak, aby sa čo najefektívnejšie dosiahlo splnenie cieľov Asociácie.
  • Výdavky (náklady) na činnosť Asociácie zahŕňajú výdavky na:
    • ochranu a zhodnocovanie majetku Asociácie,
    • propagáciu Asociácie, jej členov a cieľov,
    • prevádzku/činnosť Asociácie,
    • mzdové náklady,
    • iné náklady spojené s činnosťou Asociácie (napr. na organizáciu a zabezpečenie vzdelávacích aktivít, odborných seminárov, ap.).
  • Finančné prostriedky Asociácie budú uložené na účte v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ktorá má bankové povolenie na území SR.
  • Hospodárenie Asociácie sa riadi podľa rozpočtu, ktorý na každý kalendárny rok schvaľuje valné zhromaždenie Asociácie.
  • Dozorná rada zabezpečuje vyhotovenie ročnej účtovnej závierky, ktorú predkladá na schválenie valnému zhromaždeniu.
  • Asociácia, ako právnická osoba ručí za svoje záväzky celým svojim majetkom. Jednotliví členovia nezodpovedajú za záväzky Asociácie.

7. ORGÁNY ZDRUŽENIA A VYMEDZENIE ICH PÔSOBNOSTI

Orgánmi Asociácie sú:

  • Valné zhromaždenie
  • Prezídium
  • Dozorná rada
  • Odborné komisie.
7.1 Valné zhromaždenie
  • Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Asociácie a je tvorené z členov Asociácie. Členovia Asociácie sú zastúpení na valnom zhromaždení prostredníctvom svojich štatutárnych zástupcov alebo zástupcov na základe písomnej plnej moci. Člen Asociácie sa na zasadnutí valného zhromaždenia môže dať zastupovať aj iným členom Asociácie. Každý člen sa na zasadnutí valného zhromaždenia môže zúčastniť takým počtom zástupcov, koľko má hlasov. Počet hlasov člena na zasadnutí valného zhromaždenia Asociácie sa určí podľa čl. 5, bodu 5.1.1. týchto stanov.
  • Prezídium má právo prizvať podľa potreby ďalších účastníkov na rokovanie valného zhromaždenia.
  • Valné zhromaždene rozhoduje o nasledovných otázkach:
    • schvaľuje program valného zhromaždenia,
    • rozhoduje o vylúčení nových členov podľa čl. 4, bodu 4.4.3. písm. f) týchto stanov,
    • schvaľuje výšku členských príspevkov,
    • schvaľuje výročnú správu prezídia o činnosti Asociácie, rozpočet a použitie príjmov Asociácie, ako i ročnú účtovnú závierku predkladanú dozornou radou,
    • schvaľuje plán činnosti Asociácie na ďalší rok,
    • rozhoduje o základných otázkach koncepcie činnosti Asociácie,
    • rozhoduje o zmene stanov Asociácie,
    • volí a odvoláva prezidenta alebo nastupujúceho prezidenta,
    • volí a odvoláva členov prezídia a dozornej rady,
    • rozhoduje o zrušení Asociácie s likvidáciou alebo bez likvidácie,
    • rozhoduje o zlúčení Asociácie s iným združením,
    • rozhoduje o ďalších otázkach, ktoré valnému zhromaždeniu vyplývajú z týchto stanov, prípadne pokiaľ si rozhodovanie o niektorej veci vyhradilo valné zhromaždenie.
  • Riadne valné zhromaždenie zvoláva prezídium Asociácie najmenej jedenkrát ročne, vždy v 1. štvrťroku príslušného kalendárneho roku.
  • Pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať dátum, miesto a program konania valného zhromaždenia a prezídium ju musí doručiť jednotlivým členom, pridruženým a čestným členom Asociácie najneskôr 21 dní pred termínom jeho konania. Ak sa má na valnom zhromaždení prerokovávať zmena stanov Asociácie, návrh stanov dostanú všetci členovia Asociácie najneskôr 10 dní pred valným zhromaždením a bude k dispozícii aj na valnom zhromaždení.Ak má byť predmetom hlasovania valného zhromaždenia voľba členov prezídia alebo dozornej rady Asociácie, pozvánka musí obsahovať oznámenie, aby jednotliví členovia v prípade záujmu o členstvo v týchto orgánoch zaslali svoju kandidatúru Asociácii aspoň 5 dní pred konaním valného zhromaždenia.
  • Prezídium Asociácie je povinné zvolať na základe žiadosti dozornej rady, alebo členov, ktorí majú najmenej jednu štvrtinu všetkých hlasov, mimoriadne valné zhromaždenie, a to do 30 dní od doručenia takejto žiadosti.
  • Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú na ňom prítomní členovia, ktorí majú nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov. Na prijatie uznesenia valného zhromaždenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov Asociácie. Ak zvolané valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné, prezídium zvolá náhradné valné zhromaždenie do dvoch hodín; valné zhromaždenie je v takom prípade uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov.
  • Valné zhromaždenie prijíma rozhodnutia verejným hlasovaním, okrem prípadov, kedy je na prijatie uznesenia valného zhromaždenia potrebný súhlas členov, ktorí majú dvojtretinovú väčšinu hlasov prítomných členov Asociácie, vtedy je hlasovanie tajné.
  • Valné zhromaždenie rozhoduje dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov Asociácie v prípadoch uvedených v článku 7.1., bode 3. písm. b), i) a j).
7.2 Prezídium
  • Prezídium je štatutárnym a výkonným orgánom Asociácie, ktorého úlohou je riadiť činnosť Asociácie v období medzi konaním valného zhromaždenia. Prezídium Asociácie tvorí prezident, nastupujúci prezident a členovia prezídia. Za svoju činnosť prezídium zodpovedá valnému zhromaždeniu a jeho prostredníctvom všetkým členom Asociácie. V mene Asociácie je oprávnený konať prezident Asociácie samostatne, alebo nastupujúci prezident a jeden člen prezídia spoločne.
  • Podpisovanie za Asociáciu sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu Asociácie pripojí svoj podpis prezident Asociácie samostatne alebo nastupujúci prezident a jeden člen prezídia Asociácie spoločne a to tak, ako je uvedené na podpisovom vzore.
  • Nastupujúci prezident vykonáva funkciu viceprezidenta Asociácie. V prípade, že zvolený prezident nemôže vykonávať svoje právomoci z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti (dlhšej ako 60 dní) viceprezident na základe písomného poverenia prezidenta preberá funkciu prezidenta až do skončenia jeho práceneschopnosti. V prípade odstúpenia prezidenta z funkcie, viceprezident preberá funkciu prezidenta až do najbližšieho valného zhromaždenia.
  • Prezídium má maximálne sedem členov, počet členov však nesmie klesnúť pod 5. Prezídium je uznášaniaschopné, ak sú na ňom prítomné aspoň 2/3 všetkých jeho členov. Na prijatie platného uznesenia zo zasadnutia prezídia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov prezídia, pričom každý člen má jeden hlas.
  • V prípade, ak by sa súčasne vzdal funkcie prezident a nastupujúci prezident, ostatných 5 členov prezídia určí prezidenta na nevyhnutný čas do valného zhromaždenia, na ktorom sa uskutočnia voľby.
  • Prezídium rozhoduje o nasledovných otázkach:
    • zvoláva valné zhromaždenie a navrhuje jeho program,
    • rozhoduje o prijatí nových riadnych, pridružených a čestných členov Asociácie,
    • predkladá valnému zhromaždeniu návrh na vylúčenie riadneho člena Asociácie,
    • rozhoduje o vylúčení pridružených a ukončení členstva čestných členov Asociácie,
    • predkladá valnému zhromaždeniu návrh kandidátov na voľbu prezidenta a nastupujúceho prezidenta,
    • volí a odvoláva predsedu a členov odborných komisií,
    • vymenúva likvidátora združenia v prípade rozhodnutia valného zhromaždenia o zrušení Asociácie,
    • zaujíma stanoviská k dôležitým vyjadreniam, ktoré sa týkajú verejného záujmu,
    • schvaľuje zapojenie sa Asociácie do iných medzinárodných organizácií,
    • iniciuje a posudzuje prípady porušenia etického správania vo vzťahu k činnosti konzultačného inžiniera,
    • predkladá valnému zhromaždeniu návrh zmeny stanov Asociácie,
    • rozhoduje o všetkých ďalších záležitostiach Asociácie, ktoré stanovy nevyhradili do pôsobnosti iného orgánu Asociácie.
  • Prezídium rozhoduje jednomyseľne, ak ide o:
    • prijatie nových riadnych, pridružených a čestných členov Asociácie,
    • návrh valnému zhromaždeniu na vylúčenie riadneho člena Asociácie,
    • vylúčenie pridružených a ukončenie členstva čestných členov Asociácie,
    • zapojenie sa Asociácie do iných medzinárodných organizácií.
  • Prezídium na svojich zasadnutiach rozhoduje verejným hlasovaním Z rokovania prezídia sa vyhotoví zápisnica, ktorá musí obsahovať prijaté rozhodnutia.
  • Prezídium zvolí zo svojich členov kandidáta na nastupujúceho prezidenta Asociácie, ktorého predloží ako návrh Prezídia na voľbu na Valnom zhromaždení. na voľbu na valnom zhromaždení. Na zvolenie navrhnutého kandidáta za nastupujúceho prezidenta Asociácie sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov prezídia.
  • Prezident Asociácie je vo funkcii dva roky a nie je možné jeho bezprostredné opätovné zvolenie. Po skončení funkčného obdobia na výročnom valnom zhromaždení odovzdá právomoci prezidenta predtým zvolenému nastupujúcemu prezidentovi. Na tomto valnom zhromaždení valné zhromaždenie zvolí nového prezidenta nástupcu, ktorý plní v prvom roku funkčného obdobia prezidenta funkciu viceprezidenta a v druhom roku funkciu nastupujúceho prezidenta. Voľbou nastupujúceho prezidenta na Valnom zhromaždení sa zároveň stanovuje jeho funkčné obdobie v Prezídiu na 4 roky.
  • Prezident Asociácie riadi činnosť prezídia a podľa potreby zvoláva zasadnutia prezídia a zároveň riadi a organizuje aj bežnú činnosť Asociácie. Prezident je povinný zvolať prezídium, ak:
    • o to požiadajú najmenej 2 členovia prezídia,
    • dozorná rada.
  • Prezident Asociácie môže v priebehu funkčného obdobia odstúpiť zo svojej funkcie na základe písomného oznámenia Prezídiu Asociácie.
  • Členovia prezídia sú volení na obdobie štyroch rokov, pričom je možné aj ich opätovné zvolenie. Ak z akéhokoľvek dôvodu člen prezídia nemôže vykonávať svoju funkciu po dobu dlhšiu ako 60 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, môže byť nahradený kooptáciou podľa rozhodnutia prezídia. Takéto rozhodnutie sa musí potvrdiť/schváliť na najbližšom valnom zhromaždení. Ak kooptovaný člen nebude valným zhromaždením Asociácie potvrdený vo funkcii, valné zhromaždenie rozhodne o jeho odvolaní a zvolení nového člena prezídia.
  • Na výkon činnosti prezídia sa zriaďuje sekretariát prezídia.
7.3 Dozorná rada
  • Dozorná rada je stálym a kontrolným orgánom Asociácie. Jej úlohou je kontrola finančných záležitostí Asociácie, najmä efektívne a hospodárne použitie disponibilných prostriedkov a majetku Asociácie v súlade so schváleným rozpočtom, stanovami a platnými právnymi predpismi SR. Dozorná rada je oprávnená vyžadovať si u prezídia akékoľvek informácie o hospodárení Asociácie a prezídium je povinné tieto informácie dozornej rade bezodkladne poskytnúť. Dozorná rada preveruje rozhodnutia prezídia Asociácie z hľadiska ich zákonnosti a súladu týchto rozhodnutí so záujmami Asociácie a jej členov. Členovia dozornej rady majú právo zúčastniť sa zasadania prezídia.
  • Členovia dozornej rady sú volení valným zhromaždením na obdobie štyroch rokov. Člen dozornej rady nemôže byť zároveň členom prezídia.
  • Dozorná rada má 3 členov. Za členov dozornej rady môžu byť zvolení tiež externí odborníci. Predsedu si dozorná rada volí spomedzi svojich členov. Predseda dozornej rady je povinný o činnosti dozornej rady informovať prezídium a valné zhromaždenie.
  • Dozorná rada sa schádza podľa potreby, najmenej však pred valným zhromaždením. O priebehu zasadnutia dozornej rady sa spisuje zápisnica, v ktorej sa opíše priebeh rokovania a podpíšu sa prítomní členovia.
  • Dozorná rada predkladá na schválenie valnému zhromaždeniu Asociácie ročnú účtovnú závierku.
7.4 Odborné komisie

Pre podporu činnosti Asociácie a na splnenie jej úloh prezídium vytvára stále alebo príležitostné odborné komisie. Pre uľahčenie koordinácie v rámci medzinárodnej kooperácie bude skladba odborných komisií a ich názvy rovnaké ako v medzinárodnej federácii FIDIC alebo EFCA. Riadením komisie prezídium poverí predsedu, ktorého vo funkcii potvrdí najbližšie valné zhromaždenie. Odborné komisie musia pracovať v súlade so zámermi a politikou Asociácie. Systém a metódy práce komisií musia byť na jednej strane v zhode s požiadavkami prezídia a na strane druhej musia umožňovať zapojenie sa do práce komisií medzinárodnej federácie – FIDIC a EFCA. Predmet činnosti a náplň práce jednotlivých odborných komisií, ako aj dobu, na ktorú sa zriaďujú, stanoví prezídium Asociácie vo svojom uznesení, ktorým bude komisia zriadená. V prípade potreby prezídium zriadi dočasnú pracovnú skupinu zameranú na splnenie určitej konkrétnej úlohy.

Predsedovia odborných komisií majú právo zúčastniť sa zasadania prezídia.

8. ZRUŠENIE A NALOŽENIE S LIKVIDAČNÝM ZOSTATKOM ASOCIÁCIE

  • Asociácia sa zrušuje:
    • rozhodnutím valného zhromaždenia o zrušení Asociácie s likvidáciou alebo bez likvidácie na základe návrhu prezídia Asociácie,
    • na základe rozhodnutia štátneho orgánu.
  • Asociácia zaniká výmazom Asociácie z registra združení, ktorý je vedený príslušným okresným úradom.
  • Ak valné zhromaždenie rozhodne o zrušení Asociácie s likvidáciou, vymenuje prezídium likvidátora, ktorý vykoná likvidáciu Asociácie. V prípade, ak vymenovaný likvidátor zomrie, vzdá sa výkonu svojej funkcie, alebo ju nemôže vykonávať, vymenuje sa nový likvidátor bez zbytočného odkladu spôsobom, ktorým sa vymenoval predchádzajúci likvidátor.
  • Vymenovaním likvidátora prechádza pôsobnosť štatutárneho orgánu na vymenovaného likvidátora, ktorý je oprávnený v mene Asociácie vykonávať len úkony smerujúce k likvidácii Asociácie. Likvidátor najmä plní záväzky Asociácie, uplatňuje jej pohľadávky a prijíma plnenia.
  • Ku dňu skončenia likvidácie zostaví likvidátor účtovnú závierku a predloží ju valnému zhromaždeniu Asociácie na schválenie spoločne s konečnou správou o priebehu likvidácie a návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku medzi jednotlivých členov.
  • Pri vypracovaní návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku je likvidátor viazaný poslednou výškou členského príspevku, ktorú jednotliví členovia Asociácie na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zaplatili za rok, v ktorom sa rozhodlo o zrušení Asociácie.
  • Asociácia zaniká aj na základe rozhodnutia valného zhromaždenia Asociácie o zlúčení alebo splynutí s inou právnickou osobou.

9. ZMENA STANOV

O zmene stanov Asociácie rozhoduje valné zhromaždenie na návrh, ktorý predkladá prezídium Asociácie. Na schválenie zmeny stanov sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  • Tieto stanovy sú platné po podpísaní členmi prezídia Asociácie a účinnosť nadobúdajú schválením valným zhromaždením v marci 2008.
  • Prípadné spory medzi členmi a Asociáciou, vzájomné spory medzi jednotlivými členmi združenia súvisiace s ich účasťou v Asociácii, ako aj spory, týkajúce sa orgánov Asociácie, budú riešené predovšetkým cestou zmieru za účasti prezídia Asociácie.
  • Ak niektoré otázky a skutočnosti nie sú upravené v týchto stanovách, prípadne iných vnútorných predpisoch Asociácie, spravujú sa tieto platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.