Vzdelávanie2024-03-25T18:53:07+01:00

Vzdelávanie SACE

(školenie FIDIC, semináre, konferencie)

SACE pravidelné semináre sú certifikované. Každý účastník, po úspešnom absolvovaní záverečného testu, obdrží SACE certifikát pre príslušný kurz. Certifikáty majú svoje poradové číslo a sú spolu so záznamami registrované organizáciou SACE. Zoznam absolventov pravidelných seminárov je k nahliadnutiu nižšie.

Vzhľadom na požiadavky stavebného trhu a skutočnosti, že praktický prístup a aplikácia projektového a zmluvného manažmentu pre projekty vo výstavbe sa na školách nedostatočne alebo vôbec nevyučuje, SACE pripravilo systém vzdelávania, ktorý umožní záujemcom získať základné a aj nadstavbové poznatky a skúsenosti s prácou so zmluvami, s interpretáciou, administráciou a riadením zmlúv – školenie FIDIC. SACE vzdelávací program bol zavedený v roku 2008 a doteraz ho absolvovalo cez tisíc päťsto záujemcov z radov investorov, štátnych organizácií, objednávateľov, stavebných dozorov, projektantov a zhotoviteľov. Úspešní absolventi pravidelných certifikovaných školení dostanú SACE absolventský certifikát príslušného kurzu.
Znalostná úroveň všeobecných zmluvných podmienok sa v stavebnej praxi v posledných rokoch podstatne zlepšila, čo je aj vďaka pozitívnemu vplyvu SACE vzdelávacieho programu.

FIDIC zmluvné podmienky sú rozšírené a uznávané na medzinárodnej úrovni a v podstate zhrňujú logiku všeobecne zaužívaných praktík rôznych typov zmluvných vzťahov. Z toho dôvodu je možné získané znalosti z práce s FIDIC zmluvnými podmienkami použiť a aplikovať pri práci s akýmikoľvek zmluvnými podmienkami pre výstavbu diel. SACE vzdelávací program (školenie FIDIC) vychádza zo správnej interpretácie FIDIC zmluvných podmienok. Cieľom seminárov je, aby účastníci správne pochopili podstatu jednotlivých ustanovení, všeobecnú logiku a zásady podľa, ktorých sú Všeobecné zmluvné podmienky FIDIC formulované. Pre tých skúsenejších môžu byť školenie FIDIC zdrojom inšpirácie pri riešení súčasných problémov počas prípravy ponúk alebo realizácie prác. Počas prezentácie sa často odvoláva na typické príklady zo súčasnej praxe na slovenskom stavebnom trhu.

Pravidelné semináre

(školenie FIDIC)

SACE pravidelné semináre (školenia FIDIC) pre verejnosť

sú certifikované školenia. Každý účastník, po úspešnom absolvovaní záverečného testu, obdrží SACE certifikát pre príslušný kurz. Certifikáty majú svoje poradové číslo a sú spolu so záznamami registrované organizáciou SACE. Zoznam absolventov pravidelných seminárov je k nahliadnutiu nižšie. SACE semináre:

 • Školenie FIDIC – Červená kniha – znalosť zmluvných ustanovení červenej knihy je základom pre porozumenie pravidiel a princípov zmluvných podmienok. Po obsiahlom úvode, v ktorom sú vysvetlené typy zmlúv, rozloženie rizík, vplyv legislatívy, princípy riadenia zmlúv a projektového manažmentu, štruktúra a rozdielnosti FIDIC kníh, sa účastníci postupne oboznámia s každým jedným z  článkov červenej knihy (vydanie 1999 a 2017). Každý rok začína kurz v priebehu októbra a končí v novembri, trvá 4 školiace dni (približne každé dva týždne je jeden školiaci deň).
 • Školenie FIDIC – Žltá kniha – Kurz trvá jeden deň, organizuje sa každý rok v priebehu mesiacov február alebo marec. Detailne sa poukazuje na všetky rozdiely medzi červenou a žltou knihou, vysvetlí sa princíp „vyprojektuj a zrealizuj“ koncept zmluvných podmienok. Od roku 2019 sa okrem toho počas semináru poukáže na rozdiely medzi vydaniami ŽK 1999 a 2017. Preto je na tomto kurze podmienená certifikácia.
 • Zmluvné nároky podľa FIDIC zmluvných podmienok – príprava a obhajoba nárokov podľa ČERVENEJ a ŽLTEJ knihy (obe vydania, vydanie 1999 a 2017). Kurz trvá jeden deň, organizuje sa každý rok vo februári/ marci. Typy nárokov, príprava nárokov, stratégia nárokovania, princípy správnej argumentácie, riešenie sporov a veľa príkladov zo slovenskej stavebnej praxe je prezentovaných a vysvetlených.

Na základe štruktúry seminárov a skutočnosti, že „Školenie FIDIC – Červená kniha“ sa považuje za základ pre ďalšie nadstavbové semináre, sa odporúča absolvovať pravidelné semináre v uvedenom poradí. V opačnom prípade je certifikát „Školenie FIDIC – Žltá kniha“ vydaný dodatočne, až keď uchádzač úspešne absolvuje „Školenie FIDIC – Červená kniha“.

Individuálne školenia

Popri pravidelných seminároch (školenie FIDIC), za účelom uspokojenia špecifických potrieb a požiadaviek SACE organizuje taktiež individuálne školenia FIDIC „pripravené na mieru“ uskutočnené v priestoroch záujemcov pre rôzne súkromné a vládne inštitúcie, investorov, zhotoviteľov, stavebných dozorov, projektantských firiem, agentúr, atď..

Zmluvná problematika je pomerne široká a rôznorodá, sprevádzaná procesom neustáleho poznávania a objavovania. Napriek podobnosti projektov, ich realizácie nie je nikdy rovnaká, pretože záleží od veľa rôznych faktorov: osobitné zmluvné podmienky, realizačné podmienky a okolnosti , ktoré sú zriedkavo alebo nikdy rovnaké. Preto je nesprávne spadať do rutiny odvolávajúc sa na frázy „takto sme to robili pri poslednom projekte“ bez toho aby sa zvážili podrobnosti a špecifiká každého projektu. Počas prípravy súťažných podkladov, zmluvných podmienok a ich interpretácii pri realizácii prác je veľmi dôležité pochopiť podstatu, okolnosti, spojitosti a detaily každého projektu. Naviac, stavebný trh sa neustále mení a vyvíja a zmluvné podmienky by sa mali prispôsobovať tomuto vývoju, vrátane zohľadnenia súčasných možností projektového financovania.

Používanie FIDIC zmluvných podmienok na slovenskom stavebnom trhu

FIDIC zmluvné podmienky sa vo všeobecnosti začali používať na slovenskom stavebnom trhu iba začiatkom deväťdesiatych rokov v rámci rôznych programov financovania inštitúciami Európskej únie. V prevažnej miere sa používajú podmienky „meranej“ zmluvy (FIDIC červená kniha), avšak v poslednom čase sa rozširuje aj používanie „design and build“ („vyprojektuj a zrealizuj“) konceptu (FIDIC žltá kniha). Na uzatváranie zmluvných vzťahov medzi stavebným dozorom, projektantom a objednávateľom sa v niektorých prípadoch používajú FIDIC zmluvné podmienky biela kniha.
Napriek počiatočným zámerom podstatne deformovať nemenné štandardné FIDIC všeobecné zmluvné podmienky, ktoré sú na celom svete rovnaké, prostredníctvom osobitných podmienok pripravených konkrétnym objednávateľom, odborná verejnosť do značnej miery pochopila význam vyrovnanosti FIDIC všeobecných zmluvných podmienok z hľadiska prerozdelenia rizík a niektoré z hlavných investorských štátnych firiem v súčasnosti používajú celkom vyvážené osobitné podmienky, ktoré spravodlivo rozdeľujú riziká realizácie projektu na obe strany.
Avšak, isté nepochopenie konceptu meranej, vyprojektuj a zrealizuj a pevnej ceny zmlúv v niektorých prípadoch stále pretrváva, čo môže mať korene aj vo všeobecne zaužívanom spôsobe oceňovania prác projektov vo výstavbe, ktoré nemusí byť v súlade so všeobecne akceptovanými typmi zmlúv.

Typy FIDIC všeobecných zmluvných podmienok

 • Červená kniha (meraná zmluva) pre projekty kde objednávateľ dodá väčšinu projektovej dokumentácie. Stavebný dozor administruje zmluvu, monitoruje postup prác a potvrdzuje platby. Oceňovanie vykonaných prác na základe skutočne vykonaných a odmeraných množstiev podľa zmluvne dohodnutých jednotkových cien. Ponuková cena (Akceptovaná zmluvná hodnota nie Zmluvná cena) vychádza z podmienok uvedených v súťažných podkladoch – zmluvná cena nie je pevná, upravuje sa na základe skutočne nameraných množstiev, zmien a zmluvne oprávnených nárokov (ak sa vyskytnú) z dôvodu odlišnosti skutočných podmienok od podmienok uvedených v súťažných podkladoch.
 • Žltá kniha („design and build“ alebo „vyprojektuj a zrealizuj“) pre projekty, kde zhotoviteľ na základe zadania objednávateľa pripraví projektovú dokumentáciu tak, aby dokončené dielo vyhovovalo všetkým výkonnostným kritériám a zrealizuje vyprojektované dielo. Stavebný dozor administruje zmluvu, monitoruje práce a potvrdzuje platby. Oceňovanie prác na základe zmluvne dohodnutých paušálnych súm za definované objekty. Dokončené dielo musí byť vhodné pre zadaný účel („fit for purpose“). Ponuková cena vychádza z podmienok uvedených v súťažných podkladoch – zmluvná cena nie je pevná, upravuje sa na základe zmien a zmluvne oprávnených nárokov (ak sa vyskytnú) z dôvodu odlišnosti skutočných podmienok od podmienok uvedených v súťažných podkladoch.
 • Strieborná kniha pre projekty „na kľúč“, (BOT – Build Operate Transfer, BOOT, PPP projekty). Financovanie alebo projektová dokumentácia môžu byť zabezpečené objednávateľom alebo aj zhotoviteľom. Obyčajne však zhotoviteľ je zodpovedný za projektovanie a aj výstavbu diela. Zmluvná cena môže byť dohodnutá ako pevná, prevažná časť rizík sa presúva na zhotoviteľa, z toho dôvodu aj služba stavebného dozora nie je vyžadovaná. Strieborná kniha sa používa pre výstavbu diel na „zelenej lúke“. Pre rekonštrukciu diel na „kľúč“ sa používajú zmluvné podmienky Bronzová kniha.

S každými FIDIC všeobecnými zmluvnými podmienkami je možné uplatniť rôzne spôsoby oceňovania a platieb za vykonané práce:

 • meraním skutočne vykonaných prác pri použití dohodnutých jednotkových cien (červená kniha),
 • platbou za progres a dokončenie objektu oceneného paušálnou sumou (žltá kniha),
 • pevná cena (strieborná kniha),
 • platbou za preukázané náklady plus réžia a zisk,
 • použitím zmiešaných spôsobov oceňovania,

avšak príslušné zmluvné ustanovenia vo všeobecných zmluvných podmienkach musia byť vhodne upravené tak, aby odpovedali zámeru požadovaného oceňovania a platieb.

FIDIC všeobecné zmluvné podmienky a legislatíva Slovenskej republiky

FIDIC všeobecné zmluvné podmienky úpravou cez osobitné podmienky sa dajú prispôsobiť legislatíve, ktorejkoľvek krajiny sveta, taktiež legislatíve Slovenskej republiky. Každá legislatíva má svoje špecifiká a problémy. Problémy Slovenskej legislatívy spočívajú hlavne v tom, že:

 • Dostatočne nezohľadňuje špecifické typy zmluvných vzťahov, ktoré sú všeobecne zaužívané a uznávané pri realizácii diel vo výstavbe (napr. koncepty červenej, žltej a striebornej knihy)
 • Legislatíva Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, Stavebného zákona, Zákona o cenách, Zákona o verejnom obstarávaní sú príliš všeobecné, nezosúladené a nedostatočne pokrývajú špecifiká zmluvných vzťahov pre projekty vo výstavbe diel.
 • Podobne, rôzne praktiká vládnych nariadení, ustanovení, smerníc, noriem neodpovedajú súčasným praktikám moderného obstarávania a realizácie diel vo výstavbe.

Popri iných dôvodoch aj dôsledkom tohto súčasného stavu slovenskej legislatívy vzniká počas obstarávania a realizácie prác množstvo zbytočných nedorozumení, námietok a sporov. Berúc do úvahy súčasný stav slovenského súdnictva poznačený korupciou, nekompetentnosťou a zdĺhavým riešením sporných prípadov, vymožiteľnosť práva zostáva nanajvýš otáznou.

V určitých prípadoch (napr. riešenie sporov počas realizácie prác) možno hore uvedený stav obísť mimosúdnym riešením sporov mediáciou alebo prostredníctvom KRS v súlade s FIDIC zmluvnými podmienkami.

Školenie FIDIC – Databáza certifikovaných absolventov seminárov SACE (od 2008)

T-Z2024-03-25T18:17:25+01:00
119 Tatianaa Tekeľová
16 Anna Tfirstová
37 Stanislav Toman
2 Ladislav Tomašovský
141 Kristína Tomečková
179 Milan Tonhauser
66 Igor Tóth
113 Patrícia Tóthová
223 Dušan Trizuliak
224 Jana Trúchliková
144 Eva Tuchyňová
42 Štefan Turčan
72 Roman Turek
159 Ivana Turzáková
103 Eva Uličná
123 Jozef Urban
257 Richard Urbanovič
80 Róbert Urgošík
133 Eva Vacová
15 Kristián Vajda
126 Martin Valach
170 Matúš Valčo
230 Michal Vanek
234 Bohumil Vaško
69 Vladimír Vereš
237 Dominik Veselovksý
105 Petra Vilhanová
254 Kristína Vitálišová
85 Radoslav Vojčík
157 Peter Volek
53 Dušan Voleský
90 Michal Zbýňovec
R-S2022-11-26T18:42:58+01:00
89 Lubomír Rác
228 Peter Reľovský
104 Balázs Renczés
246 …… ……
220 Michal Rolinčin
156 Jozef Rovňan
221 Alica Rudyjová
148 Monika Rusinová
71 Ján Sabo
96 Ida Sedláková
94 Pavol Sekerák
14 Radka Semancová
127 Igor Schnierer
198 Miroslav Siklenka
172 Roman Sinicyn
58 Elena Sivová
116 Miroslava Sklárová
117 Michal Sklenár
5 Peter Skyva
175 Ondrej Sládek
70 Miriam Slobodníková
57 Tomáš Slovák
238 Lenka Slugeňová
199 Igor Sokol
164 Romana Soláriková
253 Valéria Sopková
41 Monika Staneková
49 Richard Strákoš
222 Viliam Struhárik
30 Anton Sviatko
48 Pater Svitok
118 Monika Sýkorová
62 Daniel Sztruhár
29 Monika Šaššáková
120 Zuzana Šálová
261 Miriama Ščamborová
260 Zuzana Šebestová
229 Dušan Šelemba
114 Ján Šesták
31 Mária Šimková
39 Anna Šimková
200 Mikuláš Škarba
63 Rastislav Šmátrala
247 Tomáš Špaňo
9 Jaroslav Štrba
68 František Šurka
L-P2022-11-26T18:47:32+01:00
18 Miroslav Lapuník
258 Oľga Lomjanská
192 Pavel Luley
8 Juraj Lyžičiar
101 Róbert Machala
86 Michal Maričák
177 Zuzana Matláková
20 Peter Matta
23 Jaroslava Matvijová Dzúrová
128 Vladimír Meliš
236 Igor Mičech
129 Miroslava Mikle
78 Peter Mikoláš
92 Zuzana Mikulová
143 Tatiana Molecová
147 Valéria Mrásková
264 Gabriela Mrvová
239 Martina Mundierová
75 Jozef Nižňan
193 Adam Nociar
73 Jakub Novák
4 Michaela Nováková
59 Natália Nováková
171 Lenka Novotná
256 Ján Obycký
81 Peter Ochodničan
36 Ján Olejár
91 Juraj Ondráš
34 Marta Ondreášová
158 Peter Ošvát
194 Eva Pálešová
195 Marcel Paľovčík
173 Marian Palúch
153 Martin Pastirčák
55 Ondrej Pastrnák
232 Peter Pavlák
132 Anna Pavlíková
142 Magdaléna Petrušková
160 Ivan Pezlar
218 Miroslav Pír
196 Ivan Piršč
35 Žaneta Pitoňáková
25 Bohumil Plšik
139 Veronika Poláčková
197 Veronika Poláková
259 Ján Polerecký
135 Peter Polubojarov
33 Peter Porubský
151 Richard Procik
167 Roman Procházka
H-K2022-11-26T18:55:44+01:00
187 Aleš Heumann
225 Marek Holič
61 Adrian Holienčín
244 Jaroslav Holub
208 Marek Horváth
174 Marián Horváth
100 Tibor Horváth
262 Marianna Horváthová
149 Štefan Hozzán
209 Roman Hriadel
108 Peter Hruška
188 Michal Chebeň
154 Richard Choreň
227 Dominik Chovanec
210 Branislav Chudý
28 Maroš Iličko
140 Jana Illová
6 Zuzana Izsáková
21 Stanislav Jakab
40 Jakub Jakubík
211 Marieta Janičová
74 Vladislav Janota
212 Viktor Janták
93 Peter Januščák
252 Lucia Jendrisková
122 Regína Juhászová
190 Miroslav Jurášek
134 Marek Jurina
60 Branislav Kajánek
83 Gabriela Kamenická
124 Monika Kamenská
213 Klaudia Kaščáková
240 Zuzana Klimeková
214 Jozef Klink
180 Jana Kochan
189 Mária Kokindová
215 Zuzana Kolláriková
47 Milan Kolkus
110 Marek Kopriva
125 Vladimír Kordoš
130 Peter Koreň
43 Peter Korpáš
17 Eva Kostolányiová
12 Juraj Kováč
216 Michala Kozáková
32 Daniela Krausová
24 Michal Krcho
176 Miloš Kreth
76 Marián Krišš
178 Jana Križalkovičová
11 Aleš Kubica
102 Miroslav Kubica
102 Miroslav Kubica
191 Marián Kubinec
242 Hnerieta Kučerová
99 Ľubomíra Kucharčíková (rod. Kučáková)
44 Patrícia Kulichová
165 Tibor Kurák
52 Daniel Kvocera
D-G2022-11-26T19:02:13+01:00
1 Peter Danczi
205 Daniel Danček
95 Daniel Dančo
46 Ivan Daniš
98 Andrea Derfényiová
185 Lucia Dopiráková
137 Marianna Drusová
166 Michal Ďubek
152 Martin Duda
109 Vladimír Dufala
206 Alžbeta Dugasová
13 Pavel Ďurkáč
161 Tatiana Dzurjuvová
241 Nikoleta Egriová
107 Tatiana Fáberová
27 Jana Falatová Košťanová
97 Andrej Fekete
38 Asena Filková
231 Marianna Fitz Vyšvaderová
115 Róbert Fraňo
263 Mária Frťalová
146 Michal Fučík
249 Michaela Gabrielová
65 Ivan Gajdoš
186 Boris Galvánek
138 Marian Garaj
7 Eva Gardošíková Matzová
162 Emília Gemzová
26 Radoslav Gerka
131 Jarmila Grancová
207 Peter Groidl
243 Katarína Grujbárová
A-Č2023-04-01T16:57:38+02:00
22 Marián Adamčik
201 Juraj Antolík
111 Mariana Babiková
64 Zuzana Bačová
121 Erich Bako
3 Pavol Baláž
226 Ľubomír Balážik
67 Gabriella Balkó
202 Roman Banič
51 Veronika Baránková
202 Roman Bartalos
255 Mojmír Bartko
10 Ján Bečka
145 Pavol Bednárik
250 Simona Belková
182 Martin Benko
56 Miroslava Betáková
163 Silvia Blažová
183 Matúš Bocko
50 Patrícia Boháková
54 Denisa Böhmanová
82 Marián Bokor
155 Boris Brhlovič
184 Vladimír Broz
88 Jarmila Bučková
248 Michal Bystrický
106 Roman Cabadaj
87 Milan Cagáň
246 Karol Cölder
203 Juraj Cvečka
112 Ingrid Červená
150 Karolína Čizmáziová
204 Zoltán Čunderlík
251 Ján Čuvala
A-Č2024-03-25T18:21:45+01:00
510 Jana Adamčíková
6 Viliam Anda
8 Rastislav Babica
16 Pavol Babík
15 Zuzana Bačová
148 Zuzana Bačová
10 Slavomír Badín
623 Jakub Bajs
545 Erich Bako
553 Zlatica Baková
617 Miroslav Balala
11 Andrej Baláž
17 Marcel Baláž
190 Karolína Bálintová
498 Gabriella Balkó
233 Karla Balušková
599 Roman Banič
222 Stanislav Bár
501 Michal Baršovský
593 Hana Bašová
493 Ján Bečka
486 Pavol Bednárik
75 Tomáš Bednárik
144 Ján Bednárik
204 Peter Behúň
407 Alena Belanová
408 Naďa Benkovská
87 Ján Bereš
20 Michal Berger
469 Slavomír Betuš
240 Tomáš Bežilla
368 Miroslav Bičanovský
514 Tibor Bielokostolský
462 Milan Bilec
304 Peter Biskupič
127 Peter Blaško
97 Martin Bobuľa
138 Peter Bobuľa
364 Zoltán Bodnár
421 Ingrida Bodnárová
209 Peter Bohačiak
373 Katarína Boháčová
335 Roman Bojnanský
300 Marián Bokor
375 Zdenka Boledovičová
189 Marcela Bošková
121 Vratislav Božek
317 Vladimír Božík
450 Magdaléna Brachová
567 Boris Brhlovič
89 Zdeněk Brtník
213 Igor Bučko
474 Ján Bučko
417 Jarmila Bučková
313 Ondřej Budík
285 Martin Bugáň
1 Peter Bulánek
230 Ján Bušovský
376 Matěj Bůžek
602 Michal Bystrický
515 Milan Cagáň
217 Katarína Culham
90 Václav Čáp
12 Marián Čegiň
326 Marián Čegiň
241 Monika Čechovičová
275 Adriana Čechovičová
405 Ján Čekan
316 Zuzana Čepcová
616 Lucia Čermáková
171 Milan Čička
597 Martin Čief
207 Milan Čiernik
426 Pavol Čierny
68 Monika Čižnárová
58 Helena Čížová
382 Róbert Čorba
262 Helena Čupková
D-G2024-03-25T18:23:31+01:00
535 Peter Danczi
534 Ivan Daniš
321 Michal Danko
98 Monika Daňová
378 Andrea Demeterová
420 Maroš Demjan
267 Dávid Derevjanik
560 Andrea Derfényiová
394 Roman Dolejší
255 Peter Dorčík
577 Tomáš Dorčík
101 František Dorocák
173 Igor Drajna
278 Norbert Drozdík
250 Radomír Drunek
176 Rastislav Druska
261 Marianna Drusová
504 Dominika Držíková
122 Marian Dudák
23 Alžbeta Dugasová
25 František Duriačinský
487 Daniela Dvončová
541 Daniela Dvončová
619 Mária Dvorská
263 Milan Dziak
551 Tatiana Dzurjuvová
580 Michal Ďubek
594 Peter Ďubek
99 Simona Eliašová
339 Konstancie Farah
497 Miloš Farkaš
432 Drahomír Fečo
100 Peter Feja
466 Martin Feňda
26 Alojz Ferenc
146 Dušan Fertál
27 Pavel Fiľko
528 Asena Filková
419 Zuzana Fiľková
327 Rastislav Fischer
588 Marianna Fitz Vyšvaderová
322 Monika Fízeľová
28 Denisa Fodreková
268 Peter Fuček
540 Michal Fučík
91 Marek Fusko
601 Michaela Gabrielová
157 Ivan Gábryš
21 Ivan Gajdoš
24 Martin Gál
140 Ľubomír Gaňa
351 Pavol Garai
554 Marian Garaj
618 Ján Garbier
605 Dušan Garčár
315 Anton Gardian
492 Eva Gardošíková Matzová
578 Tomáš Glejtek
413 Róbert Gogola
369 Dominika Golmicová
471 Ľubomír Goňo
9 Rastislav Grega
437 Branislav Gregor
235 Ľubica Gregorová
499 Želmíra Greifová
298 Jozef Grešo
70 Alena Grísová
564 Juraj Guráň
H-CH2024-03-25T18:25:10+01:00
359 Jozef Haburaj
596 Andrej Hájek
290 Petra Haladejová Preinerová
464 Marián Halienka
427 Jozef Haľko
620 Denisa Handlová
625 Matúš Hanzely
430 Martin Haulík
506 Denisa Havrilová
196 Zuzana Házelová
147 Róbert Heckl
395 Martin Heglas
51 Petr Heiland
415 Gabriela Hesterová
161 Janette Hisemová
59 Ján Hitka
202 Martin Hlaváč
565 Martina Hlavienková
438 Ján Hojzák
411 Adam Hok
139 Mária Holanová
167 Anna Holásková
64 Silvia Holčíková
549 Robert Holík
512 Jana Holtánová
60 Juraj Holúbek
239 Peter Homola
18 Jana Homová
435 Michal Horniak
272 Ľubomír Horváth
348 Marcel Horváth
572 Marián Horváth
525 Tibor Horváth
125 Jana Horváthová
371 Petra Horváthová
443 Jana Horváthová
589 Roman Hriadel
621 Tibor Hruška
345 Barbora Hříchová
152 Peter Hudec
162 Branislav Hudrc
585 Bernadeta Hudyová
106 Lukáš Humaj
305 Jaroslav Hurta
228 Adriana Hurtoňová
354 Martin Chlapík
164 Viktória Chomová
566 Richard Choreň
398 Martin Chrappa
I-J2021-06-24T09:42:20+02:00
366 Marián Igaz
556 Jana Illová
532 Jozef Ištoňa
65 Milan Jacko
252 Pavol Jadroň
530 Jakub Jakubík
390 Marek Janček
187 Tibor Jančo
128 Marta Janitorová
107 Anton Jánoš
231 Vladislav Janota
242 Rudolf Janotka
434 Jaroslav Jarolím
269 Radoslav Jaroš
579 Radoslav Jaroš
454 Henrich Jarota
234 Marek Jašíček
388 Tomáš Jaško
155 Dušan Javorček
29 Denisa Jevčáková
191 Denisa Jevčáková
30 Jana Ježíková
201 Ján Jobbágy
158 Branislav Juhás
389 Regína Juhászová
360 Pavol Jurga
433 Marek Jurina
465 Igor Just
160 Adrián Jutka
K2024-03-25T18:27:38+01:00
53 Ján Kačica
141 Michal Kada
208 František Kadík
310 Viera Kadúchová
108 Branislav Kajánek
295 Andrej Kalinčík
539 Monika Kamenská
323 Miroslav Kasanický
477 Alexander Kasjanov
622 Jana Kavecká
569 Martin Kečkeš
163 Andrej Kelemen
256 Martin Kelemen
31 Mária Kertysová
480 Michal Kilian
102 Pavol Kirchmayer
614 Henrieta Kisbenedeková
76 Peter Klimek
446 Miroslav Knapík
271 Juraj Kobella
319 Michal Kobza
2 Mária Kocianová
511 Milan Koch
571/td>

Jana Kochan
88 Rastislav Kokinčák
184 Ivan Kolesár
347 Martina Kolibárová
533 Milan Kolkus
238 Miloš Kollár
216 Pavel Komárek
32 Jozef Komka
114 Ján Konštiak
33 Tatiana Kopecká
137 Viliam Koprda
103 Jozef Korba
548 Vladimír Kordoš
361 Ľuboš Kormaník
523 Eva Kostolányiová
610 Viera Koščová
452 Peter Kotvan
517 Juraj Kotyk
362 Marián Kotyra
496 Juraj Kováč
288 Juraj Kovalinka
592 Michala Kozáková
505 Daniela Krausová
307 Július Kráľovič
404 Alexandra Krescanková
582 Miloš Kreth
194 Gustáv Krchlík
441 Slavomír Kristan
34 Oľga Krišková
502 Marián Krišš
531 Jana Krivková
484 Zuzana Krížiková
129 Marián Kropuch
270 Milan Kubala
120 Slavomír Kubanda
83 Miroslav Kubánka
495 Aleš Kubica
397 Michal Kubina
524 Ľubomíra Kucharčíková (rod. Kučáková)
35 Ján Kuchár
206 Martina Kuchárová
181 Slavomír Kuľha
72 Eva Kullová
353 Pavol Kundra
451 Marek Kundrát
370 Ľubica Kupková
253 Jana Kuspišová
276 Milada Kušnírová
56 Jana Kvaššayová
312 Tomáš Kysela
L-M2024-03-25T18:30:36+01:00
301 Jan Lakuš
329 Barbora Lámerová
219 Agnieszka Ledecká
513 Vladimír Lehocký
615 Zuzana Lenická
318 Miloš Lešták
590 Peter Lehotský Mikuš
380 Juraj Liner
109 Radoslav Lipták
14 Dušan Liška
177 Vladimír Liška
277 Pavol Liška
344 Eva Lobotková
130 Juraj Loja
613 Ivan Lomaka
479 Lukáš Lomenčík
603 Oľga Lomjanská
624 Radka Longauerová
612 Linda Lúčanská
57 Jozef Lučivňák
110 Jakub Lupták
175 Slavka Luteránová
490 Tatiana Lutterová
401 Martin Macko
526 Róbert Machala
308 Mária Machalcová
182 Vladimír Machovič
180 Milan Majerčík
509 Tomáš Makara
400 Branislav Málik
384 Vladimír Manas
343 Marián Marcin
259 Ľubomír Marcinko
81 Marián Mareček
516 Michal Maričák
294 Vladimír Margetaj
448 Ladislav Marton
69 Juraj Masár
229 Peter Matuch
328 Eva Matulová
156 Pavol Matyasovszký
131 Ladislav Maurský
518 Michal Mazur
36 Katarína Mičíková
349 Ľubomír Michalovič
292 Peter Mikoláš
293 Branislav Mikovíny
205 Ján Mikula
453 Simona Mills
37 Antónia Minárová
19 Miroslav Miroškyn
626 Ondrej Mištrík
258 Július Mitošinka
595 Matúš Močáry
289 Igor Močko
559 Tatiana Molecová
38 Eva Moncoľová
367 Peter Morovjan
422 Matej Motolík
491 Valéria Mrásková
352 Pavel Müller
186 Peter Muránsky
232 Emil Murcin
377 Júlia Mydleková
N-P2023-04-01T17:31:16+02:00
3 Ľudovít Naď
507 Monika Nádaská
39 Marián Navrátil
282 Matej Nebus
320 Marián Nemec
165 Martin Németh
481 Jakub Novák
406 Miroslav Novosedlík, ml.
591 Lenka Novotná
249 Peter Ochodničan
280 Andrej Olešňan
150 Vladimír Olexa
570 Tomáš Ondrejkovič
104 Radoslav Ondroušek
519 Juraj Ondruška
330 Martina Orelová
447 Andrea Orešanská
442 Tomáš Orešanský
40 Karol Orlovský
546 Peter Ošvát
218 Michaela Pacigová
210 Branislav Padyšák
265 Branislav Padyšák
600 Branislav Padyšák
414 Radovan Palacka
197 Helena Palgutová
456 Martin Palúch
115 Vlasta Papcúnová
356 Michaela Parajková Adame
338 Vít Pastrňák
132 Michal Patz
84 Zuzana Paučová
133 Karol Paudits
431 Ján Paukov
341 Jakub Pazdera
134 Ronald Pechs
363 Ľuboš Pemčák
340 Anton Petko
558 Magdaléna Petrušková
575 Ivan Pezlar
198 Miroslav Pillár
185 Peter Pitko
302 Simona Plaváková
274 Richard Plešavský
555 Veronika Poláčková
166 Miroslav Polák
169 Peter Polák
41 Viliam Polakovič
604 Ján Polerecký
168 Tomáš Pollák
306 Juraj Pollák
467 Peter Polubojarov
403 Marián Popluhár
314 Peter Potecký
74 Lucia Povecová
581 Roman Procházka
211 Richard Púček
281 Erika Pulišová
77 Vladislav Pyszko
324 Vladislav Pyszko
R-S2023-04-01T17:50:40+02:00
358 Jana Račková
309 Ľuboš Rako
264 Andrej Revák
391 Martin Rezák
423 Matej Riecky
153 Ján Riška
266 Erik Rodák
86 Milan Roháčik
112 Jozef Rokošný
550 Michal Rolinčin
257 Martin Ronec
296 Štefan Roth
286 Dominika Rubeljová
607 Alica Rudyjová
482 Radoslav Ruman
283 Ján Rumann
488 Monika Rusinová
485 Ivica Rzavská
500 Monika Saboviková
412 Marek Sagan
436 Eduard Sálus
279 Ladislav Sedláček
73 Anna Sedláková
61 Eva Sedliačková
220 Miroslav Seifert
374 Beáta Selková
273 Norbert Seman
520 Radka Semancová
116 Viera Semančíková
13 Igor Semizorov
212 Michala Schmidtová
311 Veronika Síkeliová
576 Miroslav Siklenka
527 Michal Sklenár
333 Michaela Skoncová
573 Ondrej Sládek
78 Ján Sládkovič
111 Katarína Sláviková
598 Lenka Slugeňová
396 Štefan Sluka
284 Adrián Slušný
393 Miroslav Smoleň
42 Peter Smolko
199 František Smrek
62 Ján Sokolík
260 Miroslav Sopko
287 Marek Soták
82 Miloslav Spišák
297 Rastislav Stano
424 Monika Steininger
494 Libor Stejskal
350 Kvetoslava Straková
22 Juraj Strapec
225 Roman Suchan
79 Michal Suchoň
223 Mário Sumka
476 Radomír Svitok
449 Tomáš Sychra
547 Monika Sýkorová
135 Ladislav Synak
584 Ladislav Synak
483 Richard Szabó
Š-T2023-04-01T17:53:16+02:00
188 Zdeno Šalaga
544 Zuzana Šálová
170 Ján Šavel
379 Marek Ščasnovič
608 Zuzana Šebestová
119 Karol Ševc
561 Andrea Šidová
425 Martin Šima
303 Branislav Šimíček
63 Peter Šimko
529 Anna Šimková
609 Jozef Šimo
461 Emerich Šinka
365 Miroslav Širilla
67 Ján Škopinský
470 Matej Škorvánek
113 Jozef Škumát
149 Rastislav Šmátrala
105 Peter Špalek
85 Rudolf Šrojta
357 Rudolf Šrojta
226 Peter Štajer
503 Michal Štefaňák
508 Lukáš Štefánik
381 Eva Štastná
336 Ladislav Štefan
117 Pavel Šulovský
95 František Šurka
5 Anna Švidroňová
43 Barbora Švíková
123 Eva Tabačárová
227 Jana Ťažká
299 Peter Tekeľ
444 Slavomír Tekeľ
44 Miriam Tekeľová
543 Tatiana Tekeľová
54 Jozef Tešlár
522 Anna Tfirstová
195 Pavol Thám
478 Alena Tkáčová
455 Juraj Tomčík
473 Peter Tomečko
557 Kristína Tomečková
71 Igor Tóth
562 Jana Tóthová
568 János Trencsík
93 Igor Trúchly
552 Eva Tuchyňová
55 Marta Turanská
574 Ivana Turzáková
145 Jozef Tvaruška
563 Martin Tyrol
U-Ž2024-03-25T18:31:25+01:00

tr>

237 Jaromír Uher
136 Andrea Uhrinová
387 Peter Uhrovič
80 Jaroslav Ucháľ
445 Eva Uličná
537 Jozef Urban
468 Róbert Urgošík
372 Tomáš Uríček
179 Jozef Uriga
538 Eva Vacová
236 Ivan Václavek
193 Martin Vadovič
521 Kristián Vajda
472 František Vakula
7 Boris Valach
332 Boris Valach
542 Martin Valach
4 Peter Valent
45 Lýdia Valentová
46 Roman Vanko
126 Martin Vaňovič
346 Jaroslav Varga
410 Michaela Vargová
66 Michal Vaský
221 Michal Vaský
606 Bohumil Vaško
47 Lucia Vašková
183 Vladimír Vavrek
291 Vladimír Vavrek
409 Róbert Vehner 47 Lucia Vašková
96 Vladimír Vereš
627 Juraj Veselko
52 Petr Vilímek
392 Tomáš Vilina
224 Peter Vláčilík
154 Igor Vladár
586 Michal Vojček
142 Radoslav Vojčík
254 Libor Vrabec
463 Tibor Vrábel
94 Miloslav Vrba
172 Jozef Vyskoč
416 Kristína Vytřísalová
48 Andrej Záhorec
192 Andrej Záhorec
611 Branislav Zachar
118 Daniela Zajacová
337 Miroslav Zeleňák
178 Jozef Zeman
418 Mária Zemiaková
399 Vladimír Zimen
402 Eva Zimmermannová
583 Egon Zorád
49 Aleš Zvara
124 Juraj Zvolenský
489 Miroslav Žáčik
143 Miroslav Žák
174 Martin Žák
251 Miroslav Žák
151 Vladimír Žiarný
440 Michal Žid
50 Ivana Žovincová
428 Jozef Žucha
A-Č2024-03-25T18:33:54+01:00
439 Jana Adamčiková
18 Michal Aláč
506 Mariana Babiková
10 Zuzana Bačová
89 Slavomír Badín
309 Slavomír Badín
622 Jakub Bajs
525 Erich Bako
615 Miroslav Balala
90 Andrej Baláž
44 Karolína Bálintová
433 Gabriella Balkó
235 Karla Balušková
567 Roman Banič
227 Stanislav Bár
489 Veronika Baránková
594 Mojmír Bartko
464 Ján Bečka
543 Pavol Bednárik
480 Pavol Began
201 Peter Behúň
437 Ján Beňa
424 Lenka Beňačková
137 Jarmila Benčičová
313 Michal Béreš
9 Michal Berger
457 Silvia Berhelová
494 Miroslava Betáková
242 Tomáš Bežilla
335 Miroslav Bičanovský
446 Tibor Bielokostolský
316 Zuzana Bigasová
244 Milan Bilec
395 Peter Biskupič
163 Peter Bobuľa
331 Zoltán Bodnár
383 Ingrida Bodnárová
188 Miroslav Body
206 Peter Bohačiak
488 Patrícia Boháková
394 Marián Bokor
221 Marcela Bošková
155 Vratislav Božek
492 Denisa Böhmanová
546 Boris Brhlovič
496 Branislav Bronček
217 Ingrid Brzáčová
210 Igor Bučko
419 Ján Bučko
379 Jarmila Bučková
285 Martin Bugáň
302 Adela Bumbálová
60 Ľubomír Bútora
397 Matěj Bůžek
586 Michal Bystrický
588 Juraj Cabadaj
508 Roman Cabadaj
447 Milan Cagáň
61 Michal Capanda
458 Ján Comorek
421 Víctor Cotelo Fernández
95 Ladislav Csáder
225 Katarína Culham
566 Juraj Cvečka
49 Juraj Cyprián
405 Iveta Čačaná
126 Václav Čáp
121 Marián Čegiň
138 Monika Čechovičová
614 Lucia Čermáková
416 Erika Čerňanská
436 Tomáš Červeňák
139 Milan Čička
204 Milan Čiernik
388 Pavol Čierny
54 Monika Čižnárová
353 Róbert Čorba
565 Zoltán Čunderlík
19 Ladislav Čupka
253 Helena Čupková
587 Ján Čuvala
D-G2024-03-25T18:37:46+01:00

</tr

463 Peter Danczi
294 Mária Dančová
469 Ivan Daniš
307 Michal Danko
382 Maroš Demjan
530 Andrea Derfényiová
454 Magdaléna Dlhá
369 Roman Dolejší
229 Peter Dorčík
32 Igor Drajna
24 Adriana Drevová
278 Norbert Drozdík
246 Radomír Drunek
96 Marián Druska
140 Rastislav Druska
208 Martina Drusová
252 Marianna Drusová
156 Marian Dudák
569 Alžbeta Dugasová
97 František Duriačinský
450 Daniela Dvončová
617 Mária Dvorská
232 Milan Dziak
535 Tatiana Dzurjuvová
558 Michak Ďubek
471 Pavel Ďurkáč
583 Nikoleta Egriová
512 Tatiana Fáberová
107 František Faktor
404 Konstancie Farah
365 Drahomír Fečo
130 Peter Feja
529 Andrej Fekete
410 Martin Feňda
141 Alojz Ferenc
484 Asena Filková
381 Zuzana Fiľková
580 Marianna Fitz Vyšvaderová
308 Monika Fízeľová
119 Peter Flaugnatti
113 Denisa Fodreková
432 Vladimír Fridrich
598 Mária Frťalová
549 Michal Fučík
619 Karol Furinda
127 Marek Fusko
348 Martin Fusko
585 Michaela Gabrielová
173 Ivan Gábryš
92 Ivan Gajdoš
63 Anton Gajdošík
324 Pavol Garai
537 Marian Garaj
94 Ľuboslava Garajová
616 Ján Garbier
461 Eva Gardošíková Matzová
182 Pavel Gašperan
607 Ľubomír Gašperík
13 Peter Gemeran
612 Natália Giertl
375 Róbert Gogola
435 Martin Goliaš
390 Dominika Golmicová
415 Ľubomír Goňo
237 Ľubica Gregorová
455 Zuzana Gregorová
434 Želmíra Greifová
274 Jozef Grešo
H-CH2024-03-25T18:38:21+01:00
52 Daniela Hačková
290 Petra Haladejová Preinerová
391 Jozef Haľko
152 Anton Hamár
401 Martin Haulík
187 Zuzana Házelová
120 Roman Hebort
370 Martin Heglas
459 Miroslav Heglas
377 Gabriela Hesterová
104 Ján Hitka
200 Martin Hlaváč
565 Martina Hlavienková
133 Viliam Hlôška
164 Mária Holanová
176 Anna Holásková
4 Adrian Holienčin
504 Marek Holík
549 Robert Holík
266 Jana Holtánová
105 Juraj Holúbek
241 Peter Homola
153 Jozef Horečný
256 Ľubomír Horváth
79 Marián Horváth
551 Marián Horváth
321 Marcel Horváth
564 Marek Horváth
514 Tibor Horváth
337 Petra Horváthová
406 Jana Horváthová
6 Jozef Hrabár
131 Peter Hrapko
574 Roman Hriadel
509 Peter Hruška
620 Tibor Hruška
319 Barbora Hříchová
111A Katarína Hudáková
213 Peter Hudec
300 Jaroslav Hurta
228 Adriana Hurtoňová
339 Martin Chlapík
411 Veronika Chomová
545 Richard Choreň
590 Dominik Chovanec
359 Martin Chrappa
568 Branislav Chudý
I-J2022-04-03T16:08:52+02:00
333 Marián Igaz
539 Jana Illová
426 Jozef Ištoňa
184 Anton Ivanič
248 Pavol Jadroň
486 Jakub Jakubík
36 Tibor Jančo
577 Marieta Janičová
198 Marta Janitorová
142 Rudolf Janotka
88 Jaroslav Jarolím
236 Marek Jašíček
356 Tomáš Jaško
172 Dušan Javorček
222 Denisa Jevčáková
115 Jana Ježíková
128 Eva Jíchová
199 Ján Jobbágy
143 Vladimír Jorík
181 Martina Juhásová
517 Regína Juhászová
327 Pavol Jurga
K2024-03-25T18:39:57+01:00

 

189 Peter Káčer
501 Paulína Káčeríková
205 František Kadík
314 Viera Kadúchová
521 Monika Kamenská
604 Jozef Kanás
420 Marián Kaňuščák
66 Ján Kardoš
621 Jana Kavecká
116 Elena Kárniková
175 Andrej Kelemen
267 Martin Kelemen
500 Ľudmila Keményová
46 Mária Kertysová
573 Jozef Klink
103 Peter Klimek
159 Peter Kmeť
407 Miroslav Knapík
5 Mária Kocianová
440 Milan Koch
427 Peter Kočiško
39 Ivan Kolesár
320 Martina Kolibárová
487 Milan Kolkus
240 Miloš Kollár
389 Jakub Kollár
257 Pavel Komárek
144 Jozef Komka
109 Ján Konštiak
338 Tatiana Kopecká
511 Marek Kopriva
132 Jozef Korba
134 Martin Korbeľ
533 Vladimír Kordoš
561 Peter Koreň
328 Ľuboš Kormaník
93 Martin Kosmál
475 Eva Kostolányiová
64 Zuzana Kostolná
606 Viera Koščová
329 Marián Kotyra
466 Juraj Kováč
288 Juraj Kovalinka
572 Michala Kozáková
56 Ján Krajčík
364 Alexandra Krescanková
560 Miloš Kreth
81 Oľga Krišková
373 Marián Krišš
74 Ľubomíra Krištínová
428 Jana Krivková
357 Silvia Križanovičová
443 Zuzana Krížiková
186 Slavomír Kubanda
123 Miroslav Kubánka
465 Aleš Kubica
527 Miroslav Kubica
372 Michal Kubina
86 Martin Kubo
513 Ľubomíra Kucharčíková (rod. Kučáková)
110 Ján Kuchár
203 Martina Kuchárová
618 Samuel Kukura
179 Slavomír Kuľha
34 Jozef Kulla
276 Eva Kullová
326 Pavol Kundra
409 Marek Kundrát
336 Ľubica Kupková
555 Tibor Kurák
460 Tomáš Kurtulík
249 Jana Kuspišová
245 Milada Kušnírová
343 Tomáš Kysela
L-M2024-03-25T18:40:55+01:00
29 Iveta Lajková
312 Barbora Lámerová
441 Vladimír Lehocký
190 Ján Lietava
398 Juraj Líner
91 Dušan Liška
277 Pavol Liška
318 Eva Lobotková
195 Juraj Loja
482 Peter Lojka
610 Ivan Lamaka
593 Oľga Lomjanská
623 Radka Longauerová
135 Jakub Lupták
8 Stanislava Luptáková
111 Slávka Luteránová
362 Martin Macko
515 Róbert Machala
180 Vladimír Machovič
220 Milan Majerčík
438 Tomáš Makara
361 Branislav Málik
355 Vladimír Manas
345 Marián Marcin
230 Ľubomír Marcinko
166 Marián Mareček
448 Michal Maričák
293 Vladimír Margetaj
215 Kamila Martináková
55 Juraj Masár
413 Martin Masár
311 Eva Matulová
169 Ladislav Maurský
483 Milan Mečár
532 Vladimír Meliš
584 Igor Mičech
453 Ivan Michale
322 Ľubomír Michalovič
291 Peter Mikoláš
292 Branislav Mikovíny
202 Ján Mikula
47 Antónia Minárová
174 Tibor Mintál
425 Matej Mišík
251 Július Mitošinka
289 Igor Močko
497 Ivana Moderdorfská
542 Tatiana Molecová
100 Eva Moncoľová
334 Peter Morovjan
384 Matej Motolík
550 Valéria Mrásková
145 Ladislav Mrva
325 Pavel Müller
185 Peter Muránsky
234 Emil Murcin
N-P2023-12-06T12:11:10+01:00
3 Juraj Námer
117 Marian Navrátil
282 Matej Nebus
306 Marián Nemec
402 Miroslav Novosedlík, ml.
578 Lenka Novotná
68 Zuzana Oboňová
595 Ján Obycký
78 Ivan Očenáš
224 Peter Ochodničan
467 Ján Olejár
280 Andrej Olešňan
502 Michal Olgyayová
412 Daniel Ondreáš
477 Marta Ondreášová
358 Lucia Oravcová
33 Karol Orlovský
534 Peter Ošvát
207 Branislav Padyšák
254 Branislav Padyšák
456 Róbert Pál
376 Radovan Palacka
193 Helena Palgutová
554 Marian Palúch
146 Vlasta Papcúnová
351 Michaela Parajková Adame
493 Ondrej Paštrnák
191 Michal Patz
124 Zuzana Paučová
162 Karol Paudits
218 Ivana Paulinyová
581 Peter Pavlák
562 Anna Pavlíková
330 Ľuboš Pemčák
403 Anton Petko
67 Daniela Petru
541 Magdaléna Petrušková
557 Ivan Pezlar
194 Miroslav Pillár
575 Miroslav Pír
38 Peter Pitko
468 Žaneta Pitoňáková
295 Ladislav Pjontek
317 Simona Plaváková
275 Richard Plešavský
243 Lenka Pliešovská
31 Peter Pohanka
538 Veronika Poláčková
452 Michal Polák
301 Peter Polák
101 Viliam Polakovič
582 Ján Polerecký
417 Ľubomír Polkabla
400 Peter Polubojarov
101 Viliam Polakovič
363 Marián Popluhár
476 Peter Porubský
605 Lucia Priadková
69 Ľubica Prognerová
559 Roman Procházka
211 Richard Púček
505 Stanislav Pukl
281 Erika Pulišová
R-S2024-03-25T18:42:03+01:00
214 Radoslava Rajská
305 Ľuboš Rako
11 Marek Reisinger
592 Peter Reľovský
87 Marek Reviľák
366 Martin Rezák
385 Matej Riecky
75 Ján Riška
77 Milan Roháčik
571 Michal Rolinčin
250 Martin Ronec
296 Štefan Roth
160 René Rothmeier
547 Jozef Rovňan
286 Dominika Rubeljová
422 Ángel Ramón Rubio López
283 Ján Rumann
544 Monika Rusinová
499 Ivan Rychnavský
444 Ivica Rzavská
374 Monika Sabovíková
304 Patrik Saxa
65 Miroslav Sedláček
279 Ladislav Sedláček
71 Jarka Sedláčková
528 Ida Sedláková
85 Eva Sedliačková
346 Beáta Selková
255 Norbert Seman
472 Radka Semancová
147 Viera Semančíková
503 Jozef Semančín
209 Michala Schmidtová
531 Igor Schnierer
7 Július Siladi
481 Elena Sivová
354 Katarína Skalická
516 Michal Sklenár
341 Michaela Skoncová
611 Peter Skyva
552 Ondrej Sládek
445 Miriam Slobodníková
495 Tomáš Slovák
579 Lenka Slugeňová
371 Štefan Sluka
183 Jana Sluková
284 Adrián Slušný
59 Pavol Smolek
368 Miroslav Smoleň
414 Peter Smolka
148 Peter Smolko
196 František Smrek
423 Martina Sojková
84 Ján Sokolík
231 Miroslav Sopko
287 Marek Soták
442 Peter Spilý
165 Miloslav Spišák
233 Peter Srník
478 Gabriela Stanková
297 Rastislav Stano
386 Monika Steininger
323 Kvetoslava Straková
462 Richard Strákoš
576 Viliam Struhárik
310 Michal Suchoň
226 Mário Sumka
192 Ladislav Synak
526 Monika Sýkorová
352 Peter Szabó
2 Daniel Sztruhár
Š-T2024-02-21T10:57:04+01:00
349 Zdeno Šalaga
524 Zuzana Šálová
178 Ján Šavel
21 Eva Šávelová
591 Dušan Šelemba
510 Ján Šesták
387 Martin Šima
106 Peter Šimko
485 Anna Šimková
76 Marián Šipoš
332 Miroslav Širilla
136 Jozef Škumát
396 Peter Šlepecký
170 Rastislav Šmátrala
48 Ján Šoltýs
303 Peter Špalek
125 Rudolf Šrojta
399 Eva Štastná
57 Tatiana Štrbová
118 Pavol Šulovský
16 František Šurka
43 Barbora Švíková
82 Barbora Švíková
157 Eva Tabačárová
53 Jozef Taliga
408 Slavomír Tekeľ
42 Miriam Tekelová
523 Tatiana Tekeľová
20 Mária Tereková
154 Jozef Tešlár
474 Anna Tfirstová
223 Pavol Thám
22 Vratislav Tkáč
83 Ján Tkáč
431 Alena Tkáčová
479 Stanislav Toman
470 Ladislav Tomašovský
72 Peter Tomečko
540 Kristína Tomečková
1 Igor Tóth
608 Jana Tóthová
570 Dušan Trizuliak
51 Andrea Truchla
129 Igor Trúchly
536 Eva Tuchyňová
556 Ivana Turzáková
609 Martin Tyrol
U-Ž2023-12-06T12:07:37+01:00
239 Jaromír Uher
197 Andrea Uhrinová
122 Jaroslav Ucháľ
518 Eva Uličná
519 Jozef Urban
58 Ján Urbaník
596 Richard Urbanovič
112 Rastislav Urda
350 Tomáš Uríček
219 Jozef Uriga
238 Ivan Václavek
520 Eva Vacová
498 Tereza Vacvalová
600 Marek Vadovič
216 Pavel Vajcík
473 Kristián Vajda
35 František Vakula
315 Boris Valach
522 Martin Valach
553 Matúš Valčo
45 Lýdia Valentová
62 Zuzana Valúchová
589 Michal Vanek
102 Roman Vanko
342 Jaroslav Varga
597 Bohumil Vaško
37 Vladimír Vavrek
17 Vladimír Vereš
73 Karol Vielkievič
507 Petra Vilhanová
367 Tomáš Vilina
27 Lukáš Vitek
168 Radoslav Vojčík
161 Peter Vojtáš
548 Peter Volek
491 Dušan Voleský
418 Tibor Vrábel
167 Miloslav Vrba
50 Ottavio Vrbovský
449 Linda Vysoká
149 Jozef Vyskoč
378 Kristína Vytřísalová
603 Stanislav WOziwodský
23 Andrej Záhorec
150 Daniela Zajacová
344 Jana Zálesňáková
347 Miroslav Zeleňák
80 Jozef Zeman
380 Mária Zemiaková
360 Vladimír Zimen
151 Aleš Zvara
158 Juraj Zvolenský
451 Miroslav Žáčik
177 Martin Žák
247 Miroslav Žák
114 Ivana Žovincová
A-Č2023-12-06T11:47:58+01:00

r>

>

877 Marián Adamčik
808 Jana Adamčíková
209 Michal Aláč
227 Martina Albrechtová
505 Vladimír Anderko
1032 Juraj Antolík
106 Miroslav Babčan
713 Andrej Babic
946 Mariana Babiková
581 Pavol Babík
213 Martin Babinský
63 Ladislav Bačenko
108 Zuzana Bačová
128 Slavomír Badín
1139 Jakub Bajs
956 Erich Bako
650 Marcel Bakoš
1128 Miroslav Balala
129 Andrej Baláž
215 Marcel Baláž
956 Erich Bako
858 Pavol Baláž
1057 Ľubomír Balážik
687 Štefan Balint
56 Karolína Bálintová
809 Gabriella Balkó
524 Karla Balušková
810 Gabriel Bán
811 Marián Banáš
24 Marcel Baňas
268 Marián Bandžuch
1033 Roman Banič
692 Viliam Baník
493 Stanislav Bár
1096 Tomáš Baránek
906 Veronika Baránková
589 Michal Baršovský
1085 Mojmír Bartko
307 Viera Bašová
1012 Karol Bartalos
865 Ján Bečka
91 Ján Bédi
408 Ján Bednárik
976 Pavol Bednárik
668 Pavol Began
472 Peter Behúň
203 Vojtech Belčák
676 Marta Belejová
1080 Simona Belková
812 Ján Beňa
712 Lenka Beňačková
364 Jarmila Benčičová
208 Ján Bendík
1013 Martin Benko
813 Naďa Benkovská
433 Eva Beňová
1135 Zuzana Berecová
814 Lukáš Bereš
593 Michal Béreš
109 Michal Berger
815 Silvia Berhelová
911 Miroslava Betáková
816 Slavomír Betuš
522 Tomáš Bežilla
612 Miroslav Bičanovský
817 Tibor Bielokostolský
624 Zuzana Bigasová
141 Milan Bilec
794 Milan Bilec
803 Peter Biskupič
127 Erika Blažičková
349 Eva Blažková
994 Silvia Blažová
1103 Jozef Bobáň
308 Martin Bobula
406 Peter Bobuľa
438 Anton Boc
1014 Matúš Bocko
616 Zoltán Bodnár
729 Ingrida Bodnárová
414 Miroslav Body
210 Miroslav Boháč
478 Peter Bohačiak
905 Patrícia Boháková
180 Daniela Bohdalová
909 Denisa Böhmanová
698 Ján Bohovic
802 Marián Bokor
248 Ľubica Bollová
672 Jozef Borbély
114 Miroslava Boriková
520 Marcela Bošková
393 Vratislav Božek
484 Vladimír Božik
986 Boris Brhlovič
914 Branislav Bronček
437 Jozef Broniek
1015 Vladimír Broz
536 Ingrid Brzáčová
397 Ján Bučko
489 Igor Bučko
730 Jarmila Bučková
787 Peter Budinský
557 Martin Bugáň
662 Adela Bumbálová
160 Ľubomír Bútora
775 Matěj Bůžek
1078 Michal Bystrický
75 Juraj Cabadaj
941 Roman Cabadaj
818 Milan Cagáň
632 Marcel Caltík
775 Matěj Bůžek
181 Michal Capanda
201 Juraj Cibere
1076 Karol Cölder
509 Ján Comorek
510 Juraj Comorek
806 Víctor Cotelo Fernández
311 Ladislav Csáder
491 Katarína Culham
1034 Juraj Cvečka
112 Juraj Cyprián
770 Iveta Čačaná
356 Václav Čáp
286 Marián Čegiň
365 Monika Čechovičová
586 Adriana Čechovičová
569 Zuzana Čepcová
1127 Lucia Čermáková
454 Erika Čerňanská
411 Norbert Černanský
947 Ingrid Červená
819 Tomáš Červeňák
366 Milan Čička
1136 Anita Čierna
476 Milan Čiernik
731 Pavol Čierny
19 Martin Čillik
981 Karolína Čizmáziová
135 Monika Čižnárová
752 Róbert Čorba
1035 Zoltán Čunderlík
76 Martin Čupec
202 Ladislav Čupka
546 Helena Čupková
1081 Ján Čuvala
D-G2023-12-06T11:33:49+01:00

>

300 Zdenko Daňa
856 Peter Danczi
1036 Daniel Danček
930 Daniel Dančo
578 Mária Dančová
1124 Filip Danihel
901 Ivan Daniš
646 Michal Danko
663 Monika Daňová
651 Miloš Darovec
244 Ľudovít Dekáň
732 Maroš Demjan
780 Jaroslav Demkov
933 Andrea Derfényiová
226 Róbert Deržák
449 Alexandra Dinková
168 Milan Dírer
820 Magdaléna Dlhá
1101 Marek Dobrovodský
761 Roman Dolejší
1016 Lucia Dopiráková
531 Peter Dorčík
277 Matúš Dorociak
66 Silvia Drábeková
69 Igor Drajna
61 Adriana Drevová
531 Peter Dorčík
77 Vladimír Drietomský
550 Norbert Drozdík
467 Radomír Drunek
313 Marián Druska
367 Rastislav Druska
188 Marianna Drusová
480 Marianna Drusová
54 Anton Dubaj
997 Michal Ďubek
693 Ján Dubrovčák
983 Martin Duda
394 Marian Dudák
944 Vladimír Dufala
1037 Alžbeta Dugasová
403 Vladimír Duchoň
207 Jaroslav Duleba
317 František Duriačinský
868 Pavel Ďurkáč
709 Roland Ďurko
635 Vladimír Ďurša, ml.
821 Daniela Dvončová
688 Dušan Dvorčák
1130 Mária Dvorská
243 Milan Dziak
529 Milan Dziak
992 Tatiana Dzurjuvová
688 Dušan Dvorčák
120 Rozália Dzvoníková
1071 Nikoleta Egriová
942 Tatiana Fáberová
822 Marek Fačkovec
325 František Faktor
823 Hana Faktorová
882 Jana Falatová Košťanová
774 Konstancie Farah
587 Miloš Farkaš
302 Monika Fazekas
163 Lucia Fečiková
223 Vlastimil Fečo
714 Drahomír Fečo
362 Peter Feja
932 Andrej Fekete
795 Martin Fenda
368 Alojz Ferenc
613 Dagmar Feriancová
192 Peter Ferianec
893 Asena Filková
733 Zuzana Fiľková
320 Rastislav Fischer
1062 Marianna Fitz Vyšvaderová
606 Monika Fízeľová
699 Eva Fízeľová
401 Peter Flaugnatti
369 Denisa Fodreková
824 Miroslava Franeková
950 Róbert Fraňo
110 Mária Frassová
178 Štefan Frič
825 Vladimír Fridrich
644 Richard Fris
1093 Mária Frťalová
977 Michal Fučík
1134 Karol Furinda
357 Marek Fusko
734 Martin Fusko
242 Pavol Gábor
826 František Gáborík
1079 Michaela Gabrielová
465 Ivan Gábryš
87 Ivan Gajdoš
156 Anton Gajdošík
1017 Boris Galvánek
576 Pavol Garai
969 Marian Garaj
306 Ľuboslava Garajová
1129 Ján Garbier
862 Eva Gardošíková Matzová
704 Slavomír Gašpar
1145 Ľubomír Gašparík
460 Pavel Gašperan
104 Peter Gemeran
993 Emília Gemzová
186 Jana Gerátová
704 Slavomír Gašpar
1112 Natália Giertl
881 Radoslav Gerka
404 Lucia Glosiková
735 Róbert Gogola
827 Martin Goliaš
607 Dominika Golmicová
341 Ľubomír Goňo
966 Jarmila Grancová
517 Ľubica Gregorová
828 Zuzana Gregorová
829 Zuzana Greifová
563 Jozef Grešo
511 Marek Griga
345 Alena Grísová
1038 Peter Groidl
1073 Katarína Grujbárová
H-CH2023-12-06T11:08:05+01:00

<

/tr>

618 Jozef Haburaj
78 Daniela Hačková
673 Alena Hajdinová
231 Jozef Hajdu
562 Petra Haladejová Preinerová
258 Zuzana Halásová
275 Patrik Halásová
736 Jozef Haľko
389 Anton Hamár
1141 Matúš Hanzely
1097 Peter Harabín
284 Ján Harvan
72 Janka Hasilová
541 Milan Hatala
781 Martin Haulík
488 Zuzana Házelová
402 Roman Hebort
245 Tomáš Heč
762 Martin Heglas
301 Marián Hercegh
737 Gabriela Hesterová
1018 Leoš Heumann
303 Martin Hlaváč
17 Viliam Hlôška
604 Ladislav Hnidiak
407 Mária Holanová
370 Anna Holásková
1056 Marek Holič
145 Adrian Holienčin
922 Marek Holík
133 Ľuboš Hollý
177 Jana Holtánová
1074 Jaroslav Holub
326 Juraj Holúbek
756 Martin Holý
525 Peter Homola
214 Jana Homová
390 Jozef Horečný
538 Ľubomír Horváth
305 Marián Horváth
1005 Marián Horváth
573 Marcel Horváth
1039 Marek Horváth
935 Tibor Horváth
140 Jana Horváthová
396 Jana Horváthová
1074 Jaroslav Horváthová
609 Petra Horváthová
164 Jana Hôrková
980 Štefan Hozzán
609 Petra Horváthová
199 Jozef Hrabár
310 Peter Hrapko
228 Mária Hrehorová
1040 Roman Hriadel
240 Miroslav Hric
260 Ľubor Hrinko
490 Michal Hrkota
138 Rudolf Hromádka
830 Gabriela Hrubovčáková
943 Peter Hruška
1137 Tibor Hruška
680 Stanislav Hrušovský
627 Barbora Hříchová
831 Róbert Hudák
241 Katarína Hudáková
338 Martin Huďan
70 Peter Hudec
330 Daša Huntošová
183 Martina Hurkalová
595 Jaroslav Hurta
496 Adriana Hurtoňová
405 Miroslava Husková
103 Denisa Hutlasová
1095 Peter Hvizdoš
1019 Michal Chebeň
629 Martin Chlapík
785 Pavol Chlebana
715 Ján Chobot
658 Veronika Chomová
985 Richard Choreň
155 Ivana Chovancová
1058 Dominik Chovanec
105 Jana Chrančoková
716 Martin Chrappa
441 Ladislav Chudík
1041 Branislav Chudý
I-J2022-11-26T19:43:05+01:00

<

tr>

610 Marián Igaz
883 Maroš Iličko
971 jana Illová
220 Katarína Iškyová
832 Jozef Ištoňa
657 Alica Ištvánffyová
436 Dušan Ivan
466 Emil Ivančo
292 Jozef Ivanecký
461 Anton Ivanič
861 Zuzana Izsáková
471 Pavol Jadroň
876 Stanislav Jakab
206 Angela Jakabová
895 Jakub Jakubík
324 Hedviga Jalčová
118 Juraj Janák
47 Tibor Jančo
1042 Marieta Janičová
11 Simona Janíčková
398 Marta Janitorová
253 Slávka Janočková
161 Alena Janošková
633 Vladislav Janota
371 Rudolf Janotka
797 Ondrej Jánov
146 Viktor Janovič
1043 Viktor Janták
833 Andrej Janšo
928 Peter Januščák
279 Jaroslav Jarolím
514 Marek Jašíček
760 Tomáš Jaško
463 Dušan Javorček
1109 Maroš Javurek
1082 Lucia Jendrisková
512 Denisa Jevčáková
372 Janka Ježíková
358 Eva Jíchová
463 Dušan Javorček
304 Ján Jobbágy
179 Alica Jolenská
373 Vladimír Jorík
18 Viera Józsová
35 Maroš Judiak
464 Branislav Juhás
450 Martina Juhásová
957 Regína Juhászová
1021 Miroslav Jurášek
620 Pavol Jurga
796 Marek Jurina
115 Zuzana Juru
791 Igor Just
K2023-12-06T11:04:15+01:00

r>

250 Ján Kačeňák
415 Peter Káčer
919 Paulína Káčeríková
469 Michal Kada
172 František Kadík
477 František Kadík
255 Anna Kadlecová
597 Viera Kadúchová
89 Dávid Kaiser
13 Branislav Kajánek
683 Ladislav Kaľavský
577 Andrej Kalinčík
799 Gabriela Kamenická
959 Monika Kamenská
1122 Jozef Kanás
501 Peter Kanát
221 Viktor Kanda
399 Marián Kaňuščák
649 Ján Karásek
501 Peter Kanát
166 Ján Kardoš
374 Elena Kárniková
176 Alena Karšnáková
1044 Klaudia Kaščáková
1138 Jana Kavecká
173 Martin Kelemen
416 Andrej Kelemen
918 Ľudmila Keményová
423 Severín Kendra
1120 Pavel Kicko
79 Tomáš Kizek
834 Pavol Kičura
79 Tomáš Kizek
256 Mária Klapáčová
287 Peter Klimek
1070 Zuzana Klimeková
151 Anton Klinec
1045 Jozef Klink
162 Zuzana Kľočová
150 Peter Kmeť
776 Miroslav Knapík
350 Aleš Kobylka
705 Michal Kobza
59 Ján Kocák
152 Mária Kocianová
835 Peter Kočiško
836 Milan Koch
1117 Jana Kochan
506 Peter Kochan
295 Patrik Kokavec
1020 Mária Kokindová
52 Ivan Kolesár
572 Martina Kolibárová
902 Milan Kolkus
516 Miloš Kollár
738 Jakub Kollár
1046 Zuzana Kolláriková
565 Pavel Komárek
1098 Ivan Komínek
205 Erik Komjáty
565 Pavel Komárek
375 Jozef Komka
14 Ladislav Kondek
455 Michal Konečný
266 Alojz Koníček
376 Ján Konštiak
41 Tatiana Kopecká
793 Viliam Koprda
945 Marek Kopriva
309 Jozef Korba
36 Martin Korbeľ
434 Peter Kordiak
960 Vladimír Kordoš
965 Peter Koreň
545 Monika Korenčíková
622 Ľuboš Kormaník
898 Peter Korpáš
122 Martin Kosmál
159 Zuzana Kostolná
872 Eva Kostolányiová
1126 Viera Koščová
169 Viliam Kotian
435 Martin Kotruch
788 Peter Kotvan
617 Marián Kotyra
867 Juraj Kováč
689 Kamil Kováč
191 Lenka Kováčová
246 Eva Kováčová
342 Peter Koval
560 Juraj Kovalinka
1047 Michala Kozáková
32 Maroš Kozár
570 Dušan Kozic
38 Katarína Kozinková
229 Marek Kozlay
717 Miroslav Krajči
147 Ján Krajčík
783 Viliam Králik
887 Daniela Krausová
718 Alexandra Krescanková
1007 Miloš Kreth
879 Michal Krcho
318 Oľga Krišková
590 Marián Krišš
289 Ľubomíra Krištínová
837 Jana Krivková
1009 Jana Križalkovičová
410 Silvia Križanovičová
719 Zuzana Krížiková
838 Martin Krnčan
335 Marián Kropuch
728 Tomáš Kubačka
486 Slavomír Kubanda
353 Miroslav Kubánka
866 Aleš Kubica
937 Miroslav Kubica
543 Žaneta Kubicová
763 Michal Kubina
1022 Marián Kubinec
283 Martin Kubo
1102 Radoslav Kubuš
1072 Henrieta Kučerová
1119 Michal Kudzia
934 Ľubomíra Kucharčíková (rod. Kučáková)
265 Tomáš Kuchár
377 Ján Kuchár
475 Martina Kuchárová
1133 Samuel Kukura
446 Slavomír Kuľha
899 Patrícia Kulichová
46 Jozef Kulla
571 Eva Kullová
440 Pavol Kundra
73 Konštantín Kundrát
782 Marek Kundrát
482 Igor Kunert
296 Igor Kupčo
608 Ľubica Kupková
996 Tibor Kurák
643 Oliver Kurinec
187 Tomáš Kurtulík
547 Jana Kuspišová
451 Ľubica Kušnierová
124 Milada Kušnírová
142 Peter Kutlík
907 Daniel Kvocera
753 Tomáš Kysela
L-M2023-12-06T10:47:56+01:00
675 Jozef Laclavík
53 Iveta Lajková
599 Barbora Lámerová
873 Miroslav Lapuník
418 Milan Latta
483 Štefan Lauko
430 Vladimír Lehocký
293 Jozef Lech
80 Štefan Leskovský
462 Miloš Lešták
419 Ján Lietava
779 Juraj Líner
39 Radoslav Lipták
288 Dušan Liška
549 Pavol Liška
621 Katarína Lišková
626 Eva Lobotková
337 Juraj Loja
669 Peter Lojka
1111 Ivan Lomaka
1088 Oľga Lomjanská
1140 Radka Longauerová
660 Peter Ľos
171 Milan Lubala
321 Jozef Lučivňák
1118 Eva Lúchava
276 Lukács
1023 Pavel Luley
30 Jakub Lupták
200 Stanislava Luptáková
378 Slávka Luteranová
863 Juraj Lyžičiar
640 Martin Macko
442 Ladislav Macura
641 Paulína Macurová
29 Ľudmila Máčajová
723 Jana Magátová
666 Petra Magová
936 Róbert Machala
445 Vladimír Machovič
515 Milan Majerčík
839 Tomáš Makara
642 Branislav Málik
584 Ján Malis
664 Vladimír Manas
708 Marián Marcin
528 Ľubomír Marcinko
351 Marián Mareček
534 Gabriela Mareková
585 Vladimír Margetaj
840 Michal Maričák
31 Andrej Markovič
425 Michal Markovič
239 Karol Martinko
136 Juraj Masár
602 Igor Masaryk
1008 Zuzana Matláková
875 Peter Matta/td>
238 Pavol Maťufka
598 Eva Matulová
544 Peter Matúšek
878 Jaroslava Matvijová Dzúrová
1116 Matej Matyšek
439 Ladislav Maurský
37 Zuzana Mazancová
33 Vladislava Mazuráková
659 Milan Mečár
720 Slavomír Mečár
417 Ján Melcer
963 Vladimír Meliš
134 Peter Mellen
16 Branislav Mendel
667 Zuzana Menkeová
1066 Igor Mičech
116 Jana Mičková
841 Ivan Michale
601 Ľudmila Michálková
574 Ľubomír Michalovič
566 Andrej Mikláš
786 Andrej Mikláš
964 Miroslava Mikle
567 Peter Mikoláš
564 Branislav Mikovíny
96 Ludvík Mikula
474 Ján Mikula
20 Ivana Mikulecová
927 Zuzana Mikulová
648 Michal Mikuš
57 Antónia Minárová
412 Tibor Mintál
842 Matej Mišík
62 Imrich Miškuf
1142 Ondrej Mištrík
548 Július Mitošinka
533 Ján Mlynár
219 Petra Mníchová
195 Viera Mocná
561 Igor Močko
915 Ivana Moderdorfská
28 Silvia Mojtová
81 Viliam Mokráň
974 Tatiana Molecová
721 Daniel Molnári
316 Eva Moncoľová
611 Peter Morovjan
740 Matej Motolík
12 Antónia Môciková
978 Valéria Mrásková
175 Martin Mrázik
99 Miroslava Mrázová
379 Ladislav Mrva
1094 Gabriela Mrvová
443 Pavel Müller
1069 Martina Mundierová
459 Peter Muránsky
359 František Murár
523 Emil Murcin
N-P2023-12-06T10:41:00+01:00

<

/tr>

tr>

tr>

>

126 Juraj Námer
380 Marian Navrátil
554 Matej Nebus
497 Zbyněk Nečas
94 Ivan Nemčík
540 Marián Nemec
269 Martin Nemjo
391 Jozef Nižňan
1024 Adam Nociar
93 Jaromír Novák
1100 Peter Novák
859 Michaela Nováková
707 Natália Nováková
790 Miroslav Novosedlík, ml.
93 Jaromír Novák
628 Peter Novota
1002 Lenka Novotná
211 Miroslav Novotný
154 Zuzana Oboňová
1086 Ján Obycký
299 Ivan Očenáš
542 Peter Ochodničan
843 Július Oláh
154 Zuzana Oboňová
891 Ján Olejár
100 Pavel Olekšák
552 Andrej Olešňan
920 Michala Olgyayová
193 Alena Omániková
926 Juraj Ondráš
257 Dana Onderková
656 Daniel Ondreáš
889 Marta Ondreášová
247 Ivana Ondrejková
97 Jozef Opálený
844 Lenka Oravcová
758 Lucia Oravcová
789 Tomáš Orenič
274 Slávka Orlovská
68 Karol Orlovský
989 Peter Ošvát
429 Ján Ozoroczy
479 Branislav Padyšák
845 Róbert Pál
741 Radovan Palacka
665 Eva Palánová
757 Zlatica Páleníkova
1025 Eva Pálešová
444 Helena Palgutová
237 Vladimír Paľo
1026 Marcel Paľovčík
1004 Marian Palúch
381 Vlasta Papcúnová
706 Michaela Parajková Adame
149 Vladislav Paskalev
984 Martin Pastirčák
910 Ondrej Paštrnák
332 Michal Patz
354 Zuzana Paučová
334 Karol Paudits
537 Ivana Paulinyová
846 Ľudovít Paulovič
1063 Peter Pavlák
448 František Pavlík
700 Tomáš Pavlík 448 František Pavlík
967 Anna Pavlíková
420 Ronald Pechs
615 Ľuboš Pemčák
652 Richard Penčík
23 Jana Pernisová
778 Anton Petko
636 Martin Petrík
26 Dagmar Petrovská
165 Daniela Petru
973 Magdaléna Petrušková
400 Žofia Petrželová
603 Gabriel Petřvalský
991 Ivan Pezlar
95 Roland Piaček
424 Miroslav Pillár
1049 Miroslav Pír
1027 Ivan Piršč
427 Jozef Piško
1125 Vladimír Píš
727 Viliam Piták
51 Peter Pitko
670 Martina Pitoňáková 1049 Miroslav Pír
890 Žaneta Pitoňáková
579 Ladislav Pjontek
625 Simona Plaváková
568 Richard Plešavský
521 Lenka Pliešovská
880 Bohumil Plšik
605 Roman Podolec
60 Peter Pohanka
143 Juraj Pojezdál
970 Veronika Poláčková
847 Michal Polák
630 Peter Polák
1028 Veronika Poláková
314 Viliam Polakovič
671 Katarína Polanská
1089 Ján Polerecký
742 Ľubomír Polkabla
447 Tomáš Pollák
792 Peter Polubojarov
742 Ľubomír Polkabla
639 Marián Popluhár
270 Marek Popovič
888 Peter Porubský
502 Elena Potančoková
278 Lucia Povecová
508 Pavol Pôbiš
15 Richard Pračko
1131 Lucia Priadková
722 Miroslava Prigancová
982 Richard Procik
998 Roman Procházka
71 Ľubica Prognerová
582 Zdeněk Průša
583 Martin Ptak
189 Richard Púček
473 Richard Púček
553 Erika Pulišová
923 Stanislav Pukl
130 Vladislav Pyszko
R-S2023-12-06T10:36:32+01:00

>481

924 Lubomír Rác
432 Jana Račková
88 Dušan Rajčíni
452 Radoslava Rajská
596 Ľuboš Rako
236 Martin Rákoci
1144 Denisa Reichelová
216 Marek Reisinger
1059 Peter Reľovský
939 Balázs Renczés
102 Marián Repaský
137 Jozef Revaj
285 Marek Reviľák
764 Martin Rezák
743 Matej Riecky
755 Ondrej Riečičiar
194 Miroslava Rievasová
290 Ján Riška
297 Milan Roháčik
1051 Michal Rolinčin
619 Jarmila Rondzdíková
170 Martin Ronec
580 Štefan Roth
148 René Rothmeier
987 Jozef Rovňan
558 Dominika Rubeljová
807 Ángel Ramón Rubio López
800 Lucia Rudinská
1052 Alica Rudyjová
555 Ján Rumann
263 Maroš Rusín
979 Monika Rusinová
487 Dušan Rusnák
848 Martina Rusnáková
1132 Andrej Rutkovský
25 Stanislav Ružička
185 Peter Rybár
917 Ivan Rychnavský
634 Ivica Rzavská
272 Ivona Sabolová
588 Monika Sabovíková
681 Ján Sasák
252 Ivan Savčák
677 Patrik Saxa
294 Milan Sedlacký
167 Miroslav Sedláček
551 Ladislav Sedláček
849 Štefan Sedláček
196 Jarka Sedláčková
235 Eduard Sedlák
931 Ida Sedláková
645 Juraj Sedliačik
329 Eva Sedliačková
929 Pavol Sekerák
744 Beáta Selková
539 Norbert Seman
1107 Tomáš Seman
869 Radka Semancová
382 Viera Semančiková
921 Jozef Semančín
123 Igor Semizorov
539 Norbert Seman
Michala Schmidtová
962 Igor Schnierer
1029 Miroslav Siklenka
1106 Tomáš Sikora
198 Július Siladi
1003 Roman Sinicyn
913 Elena Sivová
725 Katarína Skalická
254 Lucia Skirčáková
951 Miroslava Sklárová
952 Michal Sklenár
702 Michaela Skoncová
860 Peter Skyva
1006 Ondrej Sládek
184 Lucia Sládková
82 Igor Slnek
850 Miriam Slobodníková
912 Tomáš Slovák
1068 Lenka Slugeňová
765 Štefan Sluka
458 Jana Sluková
556 Adrián Slušný
251 Monika Sminčáková
153 Pavol Smolek
766 Miroslav Smoleň
654 Peter Smolka
383 Peter Smolko
421 František Smrek
696 Miloš Snášel
222 Alexander Sninčák
711 Martina Sojková
1030 Igor Sokol
328 Ján Sokolík
995 Romana Soláriková
485 Kristína Somogyiová
530 Miroslav Sopko
1083 Valéria Sopková
507 František Soporský
559 Marek Soták
851 Peter Spilý
352 Miloslav Spišák
532 Peter Srník
661 Gabriela Stanková
594 Rastislav Stano
896 Monika Staneková
623 Jarmila Stanová
132 Michal Stanovský
249 Martin Stavnikovič
217 Karol Stegmann
745 Monika Steininger
575 Kvetoslava Straková
904 Richard Strákoš
784 Peter Strapek
1053 Viliam Struhárik
67 Alena Stuková
346 Roman Sucháň
499 Michal Suchoň
492 Mário Sumka
453 Daniela Svetlíková
885 Anton Sviatko
903 Peter Svitok
953 Monika Sýkorová
333 Ladislav Synak
631 Peter Szabó
2 Daniel Sztruhár
Š-T2023-12-06T10:31:12+01:00

r>

746 Zdeno Šalaga
884 Monika Šaššáková
955 Zuzana Šálová
212 Ľubomír Šaštinský
457 Ján Šavel
43 Eva Šávelová
1091 Miriama Ščamborová
267 Peter Ščerbák
690 Róbert Šebek
1090 Zuzana Šebestová
1143 Marek Šedovič
22 Vlasta Šefčíková
1060 Dušan Šelemba
519 Dušan Šesták
949 Ján Šesták
747 Martin Šima
422 Ľubomír Šimčík
804 Branislav Šimíček
327 Peter Šimko
344 Juraj Šimko
886 Mária Šimková
894 Anna Šimková
1105 Gabriel Šimon
234 Jozef Šinaľ
234 Jozef Šinaľ
291 Marián Šipoš
144 Ľubomír Šipula
614 Miroslav Širilla
801 Veronika Široká
92 Juraj Šiška
1031 Mikuláš Škarba
83 Marián Školník
343 Tomáš Škopinský
852 Matej Škorvánek
27 Jozef Škumát
773 Peter Šlepecký
413 Rastislav Šmátrala
340 Petra Šmelková
131 Ján Šoltýs
653 Peter Špalek
1077 Tomáš Špaňo
84 Ladislav Špiner
535 Roman Šplíchal
355 Rudolf Šrojta
653 Peter Špalek
769 Eva Šťastná
262 Dana Štecová
637 Lívia Štefánková
647 Marcel Štirbl
264 Melinda Štofanová
864 Jaroslav Štrba
113 Tatiana Štrbová
513 Alena Štuková
431 Marcel Štulajter
494 Miroslav Šugár
685 Jozef Šugár
1123 Jozef Šugár
384 Pavol Šulovský
125 František Šurka
347 Anna Švidroňová
319 Barbora Švíková
395 Eva Tabačárová
600 Katarina Táborská
85 Jozef Taliga
504 Jana Ťažká
777 Slavomír Tekeľ
954 Tatiana Tekeľová
44 Miriam Tekelová
638 Dušan Teltsch
50 Mária Tereková
392 Jozef Tešlár
871 Anna Tfirstová
495 Pavol Thám
233 Miroslav Timko
42 Juraj Tkáč
65 Vratislav Tkáč
323 Ján Tkáč
697 Matúš Tkáč
853 Alena Tkáčová
204 Ľuboš Todák
232 Samuel Tojanovič
892 Stanislav Toman
857 Ladislav Tomašovský
259 Ondrej Tomčo
74 Peter Tomečko
972 Kristína Tomečková
1010 Milan Tonhauser
1 Igor Tóth
40 Zuzana Tóthová
261 Mária Tóthová
948 Patrícia Tóthová
1054 Dušan Trizuliak
182 Andrea Truchla
1055 Jana Trúchliková
360 Igor Trúchly
975 Eva Tuchyňová
107 Marta Turanská
897 Štefan Turčan
748 Peter Turek
990 Ivana Turzáková
409 Jozef Tvaruška
U-Ž2023-12-06T10:29:03+01:00
527 Jaromír Uher
1104 Matúš Uhlík
336 Andrea Uhrinová
771 Peter Uhrovič
348 Jaroslav Ucháľ
938 Eva Uličná
230 Róbert Uličný
958 Jozef Urban
157 Ján Urbaník
1087 Richard Urbanovič
363 Rastislav Urda
798 Róbert Urgošík
749 Tomáš Uríček
518 Jozef Uriga
526 Ivan Václavek
968 Eva Vacová
916 Tereza Vacvalová
1113 Marek Vadovič
218 Michal Vagaš
870 Kristián Vajda
48 František Vakula
961 Martin Valach
1001 Matúš Valčo
49 Lýdia Valentová
158 Zuzana Valúchová
694 Vladimír Vančišin
1061 Michal Vanek
686 Peter Vanek
1099 Martin Vangel
312 Roman Vanko
703 Jaroslav Varga
1115 Ján Varhaník
1064 Bohumil Vaško
1110 Zuzana Vaškovičová
45 Vladimír Vavrek
682 Ladislav Važan
1108 Peter Važan
273 Lucia Verebová
139 Vladimír Vereš
1067 Dominik Veselovský
1114 Marek Vetrík
197 Karol Vielkievič
940 Petra Vilhanová
98 Peter Vilímek
767 Tomáš Vilina
190 Ján Virostko
64 Lukáš Vitek
1084 Kristína Vitálišová
34 Zuzana Vitková
503 Peter Vláčilík
855 Igor Vladár
121 Miroslav Vnuk
468 Radoslav Vojčík
90 Peter Vojtáš
988 Peter Volek
908 Dušan Voleský
710 Tibor Vrábel
361 Miloslav Vrba
119 Ottavio Vrbovský
385 Jozef Vyskoč
805 Linda Vysoká
750 Kristína Vytřísalová
1121 Stanislav Woziwodský
58 Andrej Záhorec
117 Peter Zajac
174 Peter Zajac
386 Daniela Zajacová
339 Milan Zakopčan
726 Jana Zálesňáková
225 Juliána Zambová
695 Ján Zápotocký
21 Miroslav Závodský
498 Petr Zbraněk
925 Michal Zbýňovec
759 Miroslav Zeleňák
271 Edita Zeleňáková
86 Igor Zelník
315 Jozef Zeman
751 Mária Zemiaková
724 Vladimír Zimen
426 Peter Znášik
387 Aleš Zvara
322 Juraj Zvolenský
772 Miroslav Žáčik
456 Martin Žák
470 Miroslav Žák
768 Marek Žarnovický
691 Marián Žažo
754 Pavol Židek
388 Ivana Žovincová

Znovu-vydanie certifikátu v prípade straty, znehodnotenia, alebo zmeny mena je spoplatnené poplatkom 5 € bez DPH. SACE nie je platcom DPH. Posledná zmena bola vykonaná dňa 25.3.2024

Go to Top