O asociácii

Slovenská asociácia konzultačných inžinierov (SACE, skratka vznikla z anglického slovného spojenia Slovak Association of Consulting Engineersje záujmové združenie právnických osôb založené v roku 2003, podľa §20f Občianskeho zákonníka v platnom znení, za účelom podpory konzultačného inžinierstva a vzájomnej koordinácie konzultačných spoločností v Slovenskej republike. V súčasnosti jej členskú základňu tvorí 21 riadnych členov a 4 čestní členovia.

SACE sa v roku 2004 stala oficiálne zástupcom FIDIC na Slovensku. Odvtedy má ako národná členská asociácia organizácie FIDIC výhradné právo reprezentovať Slovenskú republiku v organizácii FIDIC. Viac informácií o medzinárodnej organizácii združujúcej konzultačných inžinierov po celom svete (o FIDIC) nájdete TUSACE ako zástupca Slovenska úzko spolupracuje s organizáciou FIDIC. Zástupcovia asociácie sa pravidelne zúčastňujú na podujatiach FIDIC.
Iba Slovenská asociácia konzultačných inžinierov a jej členské spoločnosti sú oprávnené používať logo FIDIC na svojich dokumentoch.

Aktuálne vedie asociáciu prezident I. Brlej s viceprezidentom I. Tóthom, spolu s ďalšími členmi prezídia. Kontrolu chodu asociácie vykonáva dozorná rada.

Publikácie

Preklady zmluvných podmienok FIDIC

Publikácie

Zobraziť všetky

Semináre

Vzdelávací program SACE

Školenia

Zobraziť všetky

Poradenstvo

Konzultácie a posudky

Poradenstvo

Kontaktujte nás

Riešenie sporov

Komisia na riešenie sporov

Riešenie sporov

Register rozhodcov

Poslanie a ciele asociácie

  • Reprezentovať SACE a jej členské spoločnosti na Slovensku a v zahraničí

  • podporovať záujmy členov SACE

  • podporovať a obhajovať zodpovedajúce spoločenské a materiálne uznanie dôležitosti poskytovania inžinierskych konzultačných služieb,

  • presadzovať a vyžadovať profesionalitu a kvalitu poskytovaných konzultačných služieb

  • zastupovať organizáciu FIDIC na Slovensku

  • propagovať a presadzovať dodržiavanie štandardných princípov etiky a integrity definovaných  FIDIC organizáciou

  • aktívne spolupracovať s partnerskými asociáciami v iných krajinách sveta

  • presadzovať do konzultačnej inžinierskej praxe princípy spoločenskej a environmentálnej zodpovednosti

  • vytvoriť fórum pre diskusiu ohľadne stanovísk a riešení aktuálnych problémov

  • pôsobiť ako partner voči príbuzným profesijným, prípadne občianskym združeniam, zväzom, orgánom a organizáciám štátnej správy i samosprávy

Máte záujem stať sa členom SACE?

Kontaktuje nás

Stať sa členom