FIDIC

(International Federation of Consulting Engineers / Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils)

Medzinárodná federácia konzultačných inžinierov sa ako uznávaný svetový líder konzultačného inžinierstva snaží umožniť rozvoj a udržateľnosť sveta. Federácia ako taká, podporuje obchodné záujmy firiem, ktoré dodávajú intelektuálne služby založené na technológiách pre výstavbu a prírodné prostredie. Snahou organizácie je úzko spolupracovať so zainteresovanými stranami za účelom zlepšenia podnikateľského prostredia, v ktorom pôsobíme a umožniť našim členom,  aby prispeli k vytváraniu lepšieho sveta pre život ľudí teraz a v budúcnosti.

Pre viac informácií kliknite sem. Jediným zástupcom FIDIC na Slovensku je Slovenská asociácia konzultačných inžinierov (SACE). Skratka FIDIC je vytvorená z francúzskej verzie názvu (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils).

Činnosti federácie sú vykonávané výbormi a pracovnými skupinami. Tieto sú menované výkonným výborom. Sú zložené najmä z dobrovoľníkov. Výkonný výbor je volený Valným zhromaždením na vykonávanie práce federácie. Členovia každoročne navrhujú valnému zhromaždeniu nasledovné pozicie:

Výkonný výbor zodpovedá za sekretariát, ktorý riadi výkonný riaditeľ (v súčasnosti Nelson Ogunshakin), ktorý zabezpečuje chod federácie.

 • FIDIC globálne reprezentuje odvetvie konzultačného inžinierstva.

 • Federácia  bola založená v roku 1913. Jej úlohou je propagovať a realizovať strategické ciele, ktoré sú v záujme národných členských asociácií a šíriť informácie a profesionálne vedomosti jeho členským organizáciám. V súčasnosti sú členovia federácie zo 104 krajín sveta.

 • FIDIC taktiež publikuje dokumenty týkajúce sa profesijne zaužívaných praktík ako sú strategické prehlásenia, pozičné vyjadrenia, smernice, školiace manuály a materiály v oblasti riadenia systémov (riadenie kvality, riadenie rizík, manažment profesijnej integrity, manažment životného prostredia a udržateľnosti vývoja) a profesijných procesov (výber konzultantov, obstarávanie na základe ponúkanej kvality, proces obstarávania, poisťovanie, zodpovednosti, prenosu technológií, zvyšovanie výkonnosti).
 • FIDIC v záujme podpory jeho cieľov publikuje medzinárodné štandardné zmluvné podmienky pre výstavbu diel a taktiež zmluvné podmienky pre vzťahy medzi klientom, konzultantom, poddodávateľom konzultanta, združením – joint venture a zástupcami, spolu so súvisiacimi dokumentmi ako štandardné podmienky pred kvalifikácie.

 • FIDIC publikácie je možné zakúpiť na web stránke organizácie sekcia Bookshop.

 • Slovenské autorizované preklady FIDIC Všeobecných zmluvných podmienok červenej, žltej, zelenej, bielej knihy v tlačenej forme je možné zakúpiť tu na stránke SACE. V súlade s licenčnou zmluvou medzi SACE a FIDIC, elektronické PDF verzie týchto prekladov je možné zakúpiť iba priamo cez stránku organizáciu.

 • Federácia organizuje výročné konferencie FIDIC World Consulting Engineering Conference a množstvo seminárov, školiacich kurzov a workshopov zameraných na zvýšenie výkonnosti a profesionality.

FIDIC ciele

 • Byť uznávanou medzinárodnou autoritou v otázkach týkajúcich sa najlepších praktík konzultačného inžinierstva

 • Aktívne propagovať vysoký štandard etiky a integrity medzi zainteresovanými stranami pri rozvoji infraštruktúry na celosvetovej úrovni.

 • Udržovať a skvalitniť reprezentáciu konzultačného inžinierstva vo svete.

 • Rozširovať pojem konzultačného inžinierstva.

 • Propagovať a asistovať v rámci celosvetového rozvoja vhodné a realizovateľné odvetvia konzultačného inžinierstva.

 • Propagovať a vylepšovať vedúce postavenie FIDIC Všeobecných zmluvných podmienok

 • Vylepšiť a zdokonaliť školiace a publikačné činnosti

 • Propagovať a podporovať rozvoj mladých profesionálov (Young Professionals) v odvetví konzultačného inžinierstva

3 členské kategórie FIDIC