Etický kódex FIDIC

Stiahnite si etický kódex v anglickom originálnom znení ako pdf alebo navštívte priamo stránku FIDIC

Etický kódex FIDIC

Medzinárodná federácia konzultačných inžinierov si je vedomá, že práca v oblasti konzultačného inžinierstva je rozhodujúca pre dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti a životného prostredia.

Aby bola práca konzultantov v celom rozsahu efektívna, konzultanti musia nielen neustále zlepšovať svoje vedomosti a zručnosti, ale aj spoločnosť musí rešpektovať integritu a dôverovať úsudku členov profesie a spravodlivo ich odmeňovať.

Všetky členské asociácie FIDIC sa k tomuto hlásia a sú presvedčené, že nasledujúce princípy majú zásadný vplyv na správanie svojich členov, ak má mať spoločnosť potrebnú dôveru vo svojich poradcov.

ZODPOVEDNOSŤ VOČI SPOLOČNOSTI A KONZULTAČNÉMU INŽINIERSTVU.

Konzultant je povinný:

– prijať zodpovednosť konzultačného poradenstva voči spoločnosti,

– hľadať riešenia, ktoré sú zlučiteľné so zásadami trvalo udržateľného rozvoja,

– vždy zachovávať dôstojnosť, postavenie a povesť konzultačného poradenstva.

KOMPETENTNOSŤ, SPÔSOBILOSŤ

Konzultant je povinný:

– udržiavať vedomostné znalosti a odbornosť na úrovni, ktorá je v súlade s vývojom v oblasti technológií, právnych predpisov a manažmentu, a uplatňovať náležité zručnosti, starostlivosť a usilovnosť pri poskytovaní služieb klientovi,

– vykonávať služby iba vtedy, keď je na ich vykonávanie spôsobilý.

INTEGRITA

Konzultant je povinný:

– vždy konať v oprávnenom záujme klienta a poskytovať všetky služby bezúhonne a poctivo.

NESTRANNOSŤ

Konzultant je povinný:

– byť nestranný pri poskytovaní odborného poradenstva, úsudku alebo rozhodnutia.

– informovať klienta o akomkoľvek potenciálnom konflikte záujmov, ktorý by mohol vzniknúť pri poskytovaní služieb klientovi.

– neprijímať odmenu, ktorá má vplyv na nezávislý úsudok.

SPRAVODLIVOSŤ VOČI OSTATNÝM

Konzultant je povinný:

– podporovať koncept “výberu založeného na kvalite” (Quality-Based Selection, QBS),

– nerobiť nič, čo by poškodilo povesť alebo podnikanie iných, či už z nedbalosti alebo úmyselne,

– nepokúšať sa nahradiť iného konzultačného inžiniera, už vymenovaného pre konkrétnu prácu, či už priamo alebo nepriamo,

– neprebrať prácu iného konzultačného inžiniera bez predchádzajúceho oznámenia takéhoto zámeru a bez prijatia písomnej informácie od klienta o ukončení predchádzajúceho menovania,

– v prípade požiadavky na preskúmanie práce iného, správať sa primerane (s rešpektom) a zdvorilo.

KORUPCIA

Konzultant je povinný:

– neponúknuť ani neprijať odmenu akéhokoľvek druhu, ktorá môže byť vnímaná alebo reálne jej zámerom je:

  1. a) ovplyvňovať proces výberu alebo odmeňovania konzultačných inžinierov a/alebo ich klientov, alebo
  2. b) snaha ovplyvniť nestranný úsudok konzultujúceho inžiniera.

– plne spolupracovať s akýmkoľvek legitímne zriadeným vyšetrovacím orgánom, ktorý vykonáva vyšetrovanie administrácie akejkoľvek zákazky na služby alebo výstavbu.

Preložil: Ing. Ivan Brlej