Preklady publikácií FIDIC

Autentické autorizované preklady publikácií FIDIC (v slovenskom jazyku)

SACE má licenčnú zmluvu s organizáciou FIDIC na preklady publikácií FIDIC do slovenského jazyka. Slovenské preklady publikácií FIDIC organizáciou SACE sú autentické autorizované preklady anglických originálov. SACE neberie zodpovednosť za texty neautorizovaných a upravovaných prekladov FIDIC publikácií. Na základe podpísanej licenčnej zmluvy na preklady s organizáciou FIDIC, SACE distribuuje a predáva len tlačené kópie autorizovaných prekladov. V prípade, že nájdete v preklade nejakú chybu, preklep alebo pod., prosím, vyplňte formulár na našej stránke v spodnej časti s predmetom – Publikácie FIDIC. Ďakujeme Vám za spoluprácu.

FIDIC elektronické PDF verzie prekladov (platnosť elektronickej verzie je časovo obmedzená), tak ako aj originálne verzie tlačených FIDIC publikácií v angličtine je možné objednať na web stránke FIDIC sekcia Bookshop.

Každá FIDIC publikácia podlieha autorskému zákonu. Ďalšie kopírovanie a rozširovanie je zakázané. Pre viac informácií ohľadne osobného používania zakúpených publikácií a používania FIDIC obchodného mena a autorských práv pozrite, prosím, časť „Autorské práva“ na konci tejto stránky.

Čestné užívanie FIDIC mena

Čestné užívanie obchodného mena FIDIC umožňuje tretím stranám odvolávať sa na „FIDIC“ (iba v texte), ale je potrebné, aby takéto použitie bolo pravdivé, neznevažujúce a nezavádzajúce.

79€

Skladové zásoby: dostupné

FIDIC Zmluvné podmienky na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom

2.  vydanie (2017), reprint 2022 so zmenami a doplneniami,
preklad SACE 2023

 • Všeobecné podmienky
 • pomôcka pre vypracovanie Osobitných podmienok a príloh
 • Vzory záruk
 • vzory pre ponukový list, akceptačný list, zmluvnú dohodu a dohodu o predchádzaní/ adjudikácii sporov
Objednať

79€

Skladové zásoby: dostupné

FIDIC Zmluvné podmienky pre zariadenie a naprojektuj – postav

2.  vydanie (2017), reprint 2022 so zmenami a doplneniami,
preklad SACE 2024

 • Všeobecné podmienky
 • pomôcka pre vypracovanie Osobitných podmienok a príloh
 • Vzory pre ponukový list, akceptačný list, zmluvnú dohodu a dohodu o komisii na predchádzanie/a adjudikáciu sporov
Objednať

30€

Skladové zásoby: dostupné

Skrátená forma zmluvy

1.  vydanie (1999)

 • dohoda
 • všeobecné podmienky
 • pravidlá pre adjudikáciu
 • poznámky pre usmernenia
Objednať

60€

Skladové zásoby: dostupné

Zmluvné podmienky na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom

1. vydanie (1999)

 • všeobecné podmienky
 • pomôcka pre vypracovanie osobitných podmienok
 • vzorové tlačivá pre ponukový list, zmluvu o dielo a dohodu o riešení sporo
Objednať

60€

Skladové zásoby: dostupné

Zmluvné podmienky pre technologické zariadenie a projektovanie realizáciu

1.  vydanie (1999)

 • všeobecné podmienky
 • pomôcka pre vypracovanie osobitných podmienok
 • vzorové tlačivá pre ponukový list, zmluvu o dielo a dohodu o riešení sporov
Objednať

30€

Skladové zásoby: dostupné

Vzorová zmluva o poskytovaní služieb medzi klientom a konzultantom

4. vydanie (2006)

 • zmluva
 • všeobecné podmienky
 • osobitné podmienky
 • prílohy A,B,C
Objednať

60€

Skladové zásoby: dostupné

Podzhotoviteľská zmluva na výstavbu
1. vydanie (2011)

 • Všeobecné podmienky podzhotoviteľskej zmluvy
 • pomôcka pre vypracovanie osobitných podmienok podzhotoviteľskej zmluvy
 • vzorové tlačivá pre ponukový list podzhotoviteľa, zhotoviteľove oznámenie o prijatí ponuky, podzhotoviteľskú zmluvu o dielo
Objednať

0€

Voľne dostupné na stiahnutie

FIDIC vydáva Všeobecné zmluvné podmienky, ktoré predstavujú široko používané medzinárodné zmluvy v stavebníctve. Sú určené na použitie v akejkoľvek jurisdikcii. Značka FIDIC okrem iného predstavuje spravodlivé, vyvážené a uznávané formy stavebných a inžinierskych zmlúv a zmlúv. ZLP FIDIC sú založené na spravodlivom a vyváženom rozdelení rizika/odmeny medzi objednávateľa a zhotoviteľa a všeobecne sa uznáva, že vytvárajú primeranú rovnováhu medzi primeranými očakávaniami týchto zmluvných strán. V súlade s tým má zmluva uznaná ako zmluva FIDIC skutočnú komerčnú hodnotu pre objednávateľa aj zhotoviteľa, a to tak vo fáze súťaže, ako aj počas napĺňania zmluvy. Čoraz častejšie sa v súčasnosti FIDIC stretáva s aplikáciami tzv. „FIDIC zmlúv“, kde dochádza k významným zmenám Všeobecných podmienok prostredníctvom nahradenia, zmeny alebo vynechania časti znenia VP prostredníctvom Osobitných podmienok (OP). Zavedené nahradenia, zmeny/ vynechania sa v poslednom čase ukázali ako podstatné a takého rozsahu, že konečná zmluva už nereprezentuje princípy FIDIC, a teda ohrozujú „značku FIDIC“ a zavádzajú uchádzačov a verejnosť. Na žiadosť FIDIC zmluvnej komisie bola zriadená špeciálna pracovná skupina (TG15), aby zistila, ktoré zmluvné princípy každej formy zmluvy FIDIC považuje FIDIC za nedotknuteľné a nemenné. Tieto princípy sa označujú ako „Zlaté princípy FIDIC“ (v slovenčine ZLP, v anglickom originály GPs). TG15 bola tiež požiadaná, aby zvážila a navrhla možné spôsoby, ako zabrániť alebo aspoň obmedziť zneužívanie zmluvných podmienok FIDIC.

Stiahnuť

0€

Voľne dostupné na stiahnutie

 Po uverejnení druhého vydania zmluvných podmienok pre zariadenie a naprojektuj-postav v roku 2017 sa
FIDIC dohodol na viacerých zmenách. F
IDIC uverejnil prvý súbor zmien ako opravu chýb (errata)
dokumentuv decembri 2018. Po ňom nasledoval druhý súbor zmien dodatočných opráv vo forme
memoranda uvere
jneného v ni 2019. Odvtedy FIDIC identifikoval ďalšie zmeny a doplnenia s
c
ieľom zlepšiť stavu vedenej publikácie. V novembri 2022 FIDIC zverejnil tretí súbor zmien s účinnosťou
od 1
.1.2023.
Vyššie zmienené tri súbory ďalej uvedené ako tri samostatné dokumenty. Menšie tlačové
chyby a nezrovnalosti v usporiadaní, ktoré už boli opravené v publikácii z roku 2017, nie uvedené nižšie.
Čísla strán a riadkov spracované nižšie odkazmi na čísla strán a riadkov vo FIDIC zmluvných podmienkach
pre zariadenie a naprojektuj – postav, pre elektrotechnické a technologické ziadenia a pre stavebné a
inžinierske diela projektované zhotoviteľom, druhé vydanie 2017,
preklad SACE 2021, Rev. 1.

Stiahnuť

0€

Voľne dostupné na stiahnutie

 Po uverejnení druhého vydania zmluvných podmienok pre zariadenie a naprojektuj-postav v roku 2017 sa
FIDIC dohodol na viacerých zmenách. F
IDIC uverejnil prvý súbor zmien ako opravu chýb (errata)
dokumentuv decembri 2018. Po ňom nasledoval druhý súbor zmien dodatočných opráv vo forme
memoranda uvere
jneného v ni 2019. Odvtedy FIDIC identifikoval ďalšie zmeny a doplnenia s
c
ieľom zlepšiť stavu vedenej publikácie. V novembri 2022 FIDIC zverejnil tretí súbor zmien s účinnosťou
od 1
.1.2023.
Vyššie zmienené tri súbory ďalej uvedené ako tri samostatné dokumenty. Menšie tlačové
chyby a nezrovnalosti v usporiadaní, ktoré už boli opravené v publikácii z roku 2017, nie uvedené nižšie.
Čísla strán a riadkov spracované nižšie odkazmi na čísla strán a riadkov vo FIDIC zmluvných podmienkach
pre zariadenie a naprojektuj – postav, pre elektrotechnické a technologické ziadenia a pre stavebné a
inžinierske diela projektované zhotoviteľom, druhé vydanie 2017,
preklad SACE 2021, Rev. 1.

Stiahnuť

Autorské práva

© FIDIC 2015

Copyright © 2015 FIDIC, World Trade Center II, 29 route de Prés-Bois, Geneva Airport, CH-1215 Geneva, Switzerland. All rights reserved.

FIDIC je jediným majiteľom autorských práv k FIDIC publikáciám, tieto autorské práva sú chránené Bernskou konvenciou na ochranu literárnych a umeleckých prác, medzinárodnými konvenciami ako sú TRIPS a WIPO dohody o autorských právach a národnými zákony o duševnom vlastníctve.

Žiadna časť FIDIC publikácií nemôže byť reprodukovaná, preložená, upravená, uložená v systéme vyhľadávania informácií alebo komunikovaná v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom, mechanickým, elektronickým, magnetickým, fotokopírovacím, záznamovým alebo iným spôsobom, bez písomného povolenia FIDIC organizácie. Pre účely prekladov je anglická verzia považovaná organizáciou FIDIC za oficiálny a autentický text.

FIDIC Trademark – FIDIC obchodná značka

Slovo „FIDIC“ užívané v súvislosti s FIDIC produktmi a službami je vo veľa krajinách ochrannou známkou. Neautorizované užívanie slova „FIDIC“ označujúce produkt alebo službu je preto ilegálne a v rozpore s legislatívou týkajúcej sa obchodnej značky.

FIDIC Copyright – FIDIC autorské práva

FIDIC pravidelne upravuje a znovu vydáva informácie a služby, ktoré publikuje, aby súčasné informácie boli užívateľom dostupné. Týmto však FIDIC neudeľuje žiadne práva k duševnému vlastníctvu. Kúpa FIDIC informácie vrátane formulárov na vyplnenie užívateľom v žiadnom prípade neudeľuje autorské práva. Následne takáto informácia nemôže byť publikovaná ako preklad alebo kopírovaná bez povolenia.
FIDIC odradzuje od úprav dodaných informácií a služieb a iba vo výnimočných prípadoch autorizuje úpravy, reprodukovanie a začlenenie niekam inam. Povolenie na použitie citátov, začlenenia, reprodukovania alebo kopírovania celých alebo častí FIDIC publikácií vrátane dokumentov, zmluvných podmienok, web stránok alebo podobnej podpornej informácie je potrebné adresovať na FIDIC sekretariát, ktorý rozhodne o vhodných podmienkach. Licencia na úpravu publikácie bude udelená pod istými podmienkami, výslovne iba pre vnútorné použitie a nemôže sa obchodne publikovať a rozširovať.
Podmienky a požiadavky
Rozsiahle rozšírenie, akceptovanie a užívanie FIDIC publikácií a ich preklady sú dôležitým prostriedkom pre dosiahnutie FIDIC poslania a preto sú aktívne podporované.

Užívatelia FIDIC publikácií, obzvlášť pri všeobecných zmluvných podmienkach, sa pri obchodných rokovaniach spoliehajú na obsah týchto publikácií. Pre ochranu ich záujmov je preto nutné používanie autentických publikácií.

V prípade FIDIC všeobecných zmluvných podmienok a dohôd je cieľom aby tieto obsahovali vyvážené a spravodlivé zmluvné podmienky, ktoré zabezpečia integritu publikácie. Odberateľ alebo autorizovaný užívateľ FIDIC zmluvných podmienok má zaručené práva:

 • urobiť jednu kópiu kúpeného dokumentu pre osobné a súkromné účely,
 • začleniť do iných dokumentov (alebo elektronických súborov) buď originálny tlačený dokument alebo tlačené stránky z elektronického súboru dodaného organizáciou FIDIC špecificky pre tento účel,
 • zostaviť a distribuovať interne a/alebo medzi partnermi jasne označené osobitné podmienky alebo ich ekvivalent s použitím textu dodaného vo FIDIC publikácii špecificky pre tento účel,
 • reprodukovať, zostaviť a distribuovať interne a/alebo medzi partnermi akékoľvek formuláre, v tlačenom alebo elektronickom formáte, dodané pre dokončenie odberateľom alebo užívateľom.