Informačný systém osobných údajov Predaj (napr. publikácií, spracovanie účtovných dokladov).

Prevádzkovateľ: Slovenská asociácia konzultačných inžinierov, Trnavská cesta 25, 831 04 Bratislava, IČO: 36065862.

Spoločný prevádzkovateľ: Nie je. Zástupca prevádzkovateľa: Nie je vymenovaný. (Povinnosť, keď prevádzkovateľ nie je usadený v EÚ.)

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Nie je poverená. Dotknutá osoba môže vo veci ochrany osobných údajov kontaktovať tajomnik@sace.sk .

Účely spracúvania: Spracovanie účtovných dokladov. Právny základ spracúvania: Zákon o účtovníctve, zákon o DPH a ďalšie. To znamená, že získavanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. Následkom neposkytnutia osobných údajov by bolo nesplnenie účelu spracúvania. Spracúvanie osobných údajov sa nezakladá na GDPR čl. 6 ods. 1 písm. f. (oprávnené záujmy prevádzkovateľa).

Z akého zdroja sú získavané osobné údaje: Priamo od dotknutej osoby. Pozn.: Prevádzkovateľ získava osobné údaje okrem iného aj kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií.

Kategórie osobných údajov: – meno, priezvisko, titul, – adresa trvalého pobytu, – adresa prechodného pobytu, – telefónne číslo, – e-mailová adresa, – dátum narodenia, – druh a číslo dokladu totožnosti, – podpis, – číslo bankového účtu fyzickej osoby.

Súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi(platí zaškrtnuté): [x] získavanie, [x] zaznamenávanie, [x] usporadúvanie, [x] štruktúrovanie, [x] uchovávanie, [x] prepracúvanie alebo zmena, [x] vyhľadávanie, [x] prehliadanie, [x] využívanie, [ ] poskytovanie (oboznámením, zverejnením, inak), [x] preskupovanie alebo kombinovanie, [x] obmedzenie, [x] vymazanie, [x] likvidácia. Pozn.: Bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Žiadne.

Sprostredkovateľ: Osobné údaje sú poskytované sprostredkovateľom v kategóriách ext. účtovníctva. Ďalší príjemcovia (kt. osobné údaje ďalej nespracúvajú): správa IT, poskytovateľ web systému  fakturačných služieb (napr. iKros). Pozn.: V zmysle GDPR sa orgán verejnej správy, v prípade ak sú mu osobné údaje poskytnuté, za príjemcu nepovažuje.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: Neuskutočňuje sa.

Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov po ukončení spracúvania ak to nestanovuje registratúrny poriadok prevádzkovateľa.

Právny nárok dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať voči spracúvaniu, ako aj právo na presnosť osobných údajov. Dotknutá osoba má právo namietať prípadné automatizované individuálne rozhodovanie ako aj profilovanie. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to predovšetkým v členskom štáte svojho pobytu. Na Slovensku je to Úrad na ochranu osobných údajov. V prípadoch uvedených v GDPR čl. 17 má dotknutá osoba má právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“). Automatizované rozhodovanie, teda vopred stanovený postup, ktorý je následne vykonávaný automatizovane. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva automatizované rozhodovanie. Profilovanie, teda sledovanie resp. predvídanie správania: Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva profilovanie.