Register adjudikátorov

Ivan Brlej
Ivan Brlej Ing.
Contracts Management Consultants s r.o.
Igor Tóth
Igor Tóth Ing.
KITH, s.r.o.
Radoslav Lipták
Radoslav Lipták Ing.
Európska komisia
Radoslav Vojčík
Radoslav Vojčík Ing.
TuCon, a.s.
Karol Máša
Karol MášaIng.
Ing. Karol Máša
Branislav Kajánek
Branislav Kajánek Ing.
KPMG Slovensko Advisory, k. s.
Juraj Tkáč
Juraj TkáčJUDr.
I.T.E.I., s.r.o.
Lukáš Klee
Lukáš KleeJUDr., Ph.D, LL.M., MBA
Lukáš Klee
Tibor Kobela
Tibor KobelaJUDr. Ing.
JUDr. Ing. Tibor Kobela
Zuzana Bačová
Zuzana BačováIng.
Doprastav, a.s.

Celé BIO

Peter Kyčin
Peter KyčinMgr.
Mgr. Peter Kyčin
Vladimír Vereš
Vladimír VerešIng.

Celé BIO

František Šurka
František ŠurkaIng.
IPRES, s.r.o.
Ondřej Vaněček
Ondřej VaněčekIng.
Contract Management SK, s.r.o.
Mate Mráz
Mate MrázJUDr., MSc.
COLAS Slovakia, a.s.
Databáza členov RA

Riešenie sporov

V prípade vzniku sporov FIDIC všeobecné zmluvné podmienky umožňujú riešiť spory vzniknuté počas realizácie zmluvných prác na diele prostredníctvom Komisie na riešenie sporov (KRS). KRS môže byť vytvorená:

  • Na „plný úväzok“, 1 alebo 3 členovia ustanovení oboma stranami po podpise zmluvy o dielo, za účelom predchádzania sporov pravidelne navštevujú stavenisko a asistujú zmluvným stranám aj pri vznikajúcich sporoch, riešia vzniknuté spory. Červená kniha obsahuje text pre ustanovenie KRS na plný úväzok.
  • Na špecifický prípad sporu „ad hoc“ , 1 alebo 3 členovia ustanovení oboma stranami, KRS je zriadená do 28 dní od podania oznámenia (hociktorou zo strán) o zámere riešiť spor prostredníctvom KRS, typicky zaniká po vydaní rozhodnutia o spore. Žltá kniha obsahuje text pre ustanovenie KRS na špecifický prípad sporu.

Tvorcovia súťažných podkladov sa môžu rozhodnúť, aký spôsob ustanovenia KRS požadujú (či už pri podmienkach podľa červenej alebo žltej knihy) a uvedú tak v osobitných podmienkach. V dokumente „Príloha k ponuke“ v referencii k podčl. 20.2 je potrebné uviesť termín, dokedy má byť „ad hoc“ KRS ustanovená a koľko členov má obsahovať (1 alebo 3) a taktiež v referencii k podčl. 20.3 „Menovanie člena KRS (ak sa strany nedohodnú) vykoná: prezident federácie FIDIC.

Register Adjudikátorov pri SACE

V snahe uspokojiť požiadavky stavebného trhu a FIDIC všeobecných zmluvných podmienok, k 1. Januáru 2011 SACE zriadilo Register Adjudikátorov, ktorý združuje odborníkov na riešenie sporov z rôznych oblastí.

Pri súčasnom stave vymožiteľnosti práva na Slovensku, pričom riešenie sporov súdnou cestou sa javí ako príliš pomalé, ovplyvniteľné (nestrannosť nie je zaručená) a často krát sporové konania sú nekompetentne preverované a riešené, sa javí ako výhodnejší a efektívnejší spôsob riešiť spory mediáciou alebo prostredníctvom Komisie na riešenie sporov. V prípade, že počas realizácie prác podľa zmluvy vzniknú spory, ktoré zmluvné strany nie sú schopné vyriešiť vzájomnou dohodou alebo neprijmú rozhodnutie stavebného dozora je možné požiadať organizáciu SACE o návrh na menovanie mediátora alebo Rozhodcu sporu.

Kvalifikovaní a skúsení členovia Registra Adjudikátorov sú schopní zabezpečiť preskúmanie všetkých okolností a objektívnych skutočností, ktoré nastali pri realizácii zmluvy tak, aby boli spravodlivo posúdené a sporné záležitosti rozhodnuté v súlade s platnou zmluvou o dielo. Nezávislosť, nestrannosť a vysokú odbornú spôsobilosť Adjudikátorov pri riešení alebo mediácii sporov garantuje organizácia SACE.

Preambula – výňatok z Metodického postupu činnosti Adjudikátora SACE:

Pri SACE bol vytvorený Register osôb oprávnených vykonávať pozíciu Adjudikátora v zmysle Zmluvných podmienok vo výstavbe, FIDIC, čl. 20, kde zmluvné strany vyjadria súhlas obrátiť sa na Komisiu na riešenie sporov (ďalej len KRS) v prípadoch, keď pri plnení zmluvy nastanú spory, ktoré zmluvné strany nevedia vyriešiť vzájomnou dohodou. Tieto osoby s odbornými a inými overenými predpokladmi vykonávať posudzovanie zmluvných a technických podmienok na stavbách uzavretím trojstrannej dohody o vykonávaní činnosti Rozhodcu v Komisiách na riešenie sporov, sa zaväzujú preskúmať všetky okolnosti a objektívne skutočnosti pri realizácii zmluvy, ktoré priviedli zmluvné strany k sporu tak, aby boli pravdivo posúdené a rozhodnuté v spore v súlade s uzavretou zmluvou…

Register Adjudikátorov pozostáva z členov, ktorí na základe ich skúseností a odbornosti sú schopní posudzovať spory alebo poskytnúť mediátorské služby aj pri zmluvách pre projekty vo výstavbe, ktoré sa neriadia FIDIC všeobecnými zmluvnými podmienkami.

Materiály schválené prezídiom Asociácie 6.12.2010 v Bratislave: