Nahrávam Udalosti

Vzdelávací program SACE 2024 (orientačný termín pre jeseň):

Po mnohých úspešných ročníkoch semináru FIDIC Červená kniha zorganizuje SACE tento seminár aj v roku 2024. Do dnešného dňa sa vyškolilo na seminári FIDIC Červená kniha cez 1100 ľudí.

Vzhľadom na skutočnosť, že FIDIC organizácia vydala koncom roku 2022 reprintové verzie Červenej, Žltej a Striebornej knihy, vydanie 2017, SACE pripravilo autorizovaný autentický preklad Červenej knihy FIDIC a v rámci semináru je znovu zámerom spolu s vydaním 1999 prezentovať aj preklad a interpretáciu Zmluvných podmienok na výstavbu (Červená kniha – II. vydanie 2017, reprint 2022 so zmenami a doplneniami).

Účastníkom semináru Zmluvné podmienky na výstavbu (Červená kniha), jeseň 2024 budú poskytnuté obidve publikácie:

  1. Zmluvné podmienky na výstavbu (Červená kniha – vydanie 1999);
  2. Zmluvné podmienky na výstavbu (Červená kniha – vydanie 2017, reprint 2022 so zmenami a doplneniami);

spolu s vysvetlením rozdielov a interpretácie oboch vydaní.

Nové vydanie 2017,  reprint 2022 so zmenami a doplneniami obsahuje zhruba dvojnásobne viac textu ako pôvodné vydanie 1999, avšak text je jednoznačnejší a jasnejšie stanovuje postupy, hlavne, pri aplikácii variácii a nárokov a zdôrazňuje potrebu a význam kvalitného zmluvného manažmentu. V nastávajúcom prechodnom období je na investoroch, ktoré vydanie sa počas prípravy súťažných podkladov rozhodnú použiť. Je možné do pôvodného vydania zakomponovať určité prvky vydania 2017 a opačne. Pre prípravu súťažných podkladov a zmluvných podmienok pre konkrétny projekt je dôležité je, aby podstata a význam oboch vydaní boli správne pochopené a interpretované a následne, s využitím poznatkov z oboch vydaní, je možné pripraviť optimálne znenie týchto dokumentov najvhodnejšie pre konkrétny projekt. Takisto reprintové vydanie z roku 2022 obsahuje všetky zmeny a doplnenia, ako aj korekcie za 5 rokov používania publikácie od vydania v roku 2017.

Stručná charakteristika – Seminár FIDIC Červená kniha:

Seminár FIDIC zmluvné podmienky vo výstavbe – „ČERVENÁ KNIHA“ sú štyri jednodňové na seba nadväzujúce semináre. Tieto 4 semináre umožnia poslucháčom pochopiť podstatu a princípy ustanovení všeobecných zmluvných podmienok FIDIC „Červená kniha“. Znalosť zmluvných ustanovení červenej knihy je základom pre porozumenie pravidiel a princípov zmluvných podmienok. Po obsiahlom úvode, v ktorom sú vysvetlené typy zmlúv, rozloženie rizík, vplyv legislatívy, princípy riadenia zmlúv a projektového manažmentu, štruktúra a rozdielnosti FIDIC všeobecných zmluvných podmienok, sa účastníci postupne oboznámia so všetkými článkami aktuálneho vydania červenej knihy, ako aj s hlavnými rozdielmi medzi vydaním 2017 a 1999. Lektorom semináru FIDIC Červená kniha je Ing. Ivan Brlej – konateľ spoločnosti Contracts Management Consultants, s.r.o. (CMC, s.r.o.). Je zároveň členom prezídia SACE, či Registra rozhodcov pri SACE. Okrem toho je autorom mnohých autorizovaných prekladov FIDIC zmluvných podmienok do slovenského jazyka.

Seminár FIDIC Červená kniha sa uskutoční: 

v mesiacoch október/ november 2024 (približne každý druhý piatok) – termíny budú stanovené v júni

Forma školenia: 

prezenčne v Bratislave – miesto konania bude stanovené v júni

Cieľová skupina – Seminár FIDIC Červená kniha:

Certifikované školenie je vhodné pre investorov (súkromných alebo verejných – na všetkých úrovniach t. j. štátnej, krajskej alebo obecnej), developerov. Taktiež pre stavebných dozorov, správcov stavby a zhotoviteľov projektu. Certifikovaný seminár využijú aj manažéri stavebných spoločností, vedúci projektov, stavbyvedúci, prípravári projektov, konzultační inžinieri, poradcovia. Okrem nich aj súdni znalci, podnikoví právnici alebo aj rozhodcovia, ktorí rozhodujú spory z výstavbových projektov. Taktiež aj inštitúcie ako banky a poisťovne. Certifikácia môže byť zaujímavá aj pre študentov rôznych smerov (technických, manažérskych alebo právnických) pre ich budúci rozvoj a konkurencieschopnosť.

Ceny účastníckeho poplatku

Termín prihlásenia

do 1.9.2024

od 2.9.2024 do ukončenia registrácie

Cena v € bez DPH

znížená

základná

Plné vložné

– €

– €

Riadny člen SACE, študent VŠ

(zľava 40%)

– €

– €

 

Riadni členovia SACE a študenti s potvrdením o štúdiu (aktuálne k dňom konania školení) majú nárok na 40% zľavu z účastníckeho poplatku. K vyššie uvedeným cenám bude účtovaná DPH vo výške 20%. Ďakujeme Vám za záujem prihlasovanie bolo ukončené.

Vložné na školenie zahŕňa: účasť na školení (4x), podklady k seminárom, autentické autorizované preklady Zmluvných podmienok na výstavbu (Červená kniha – vydanie 1999 a vydanie 2017), certifikát o úspešnom absolvovaní semináru s poradovým číslom zapísaným do verejne prístupného registra na webstránke SACE („Červená kniha 1999“) a občerstvenie 4x (obed, káva, čaj a nealko), ako aj parkovanie v rámci areálu hotela (4x).

Ceny budú stanovené v júni 2024