Nahrávam Udalosti

Vzdelávací program SACE 2024:

S radosťou oznamujeme, že po mnohých úspešných ročníkoch seminára FIDIC Červená kniha, SACE zorganizuje tento seminár aj v roku 2024. Doteraz sme vyškolili viac než 1100 účastníkov.

Vzhľadom na vydanie reprintových verzií Červenej, Žltej a Striebornej knihy FIDIC koncom roku 2022, SACE pripravilo autorizovaný preklad Červenej knihy FIDIC. Na seminári budeme prezentovať a interpretovať Zmluvné podmienky na výstavbu (Červená kniha – II. vydanie 2017, reprint 2022 so zmenami a doplneniami) spolu s vydaním 1999.

Účastníkom seminára Zmluvné podmienky na výstavbu (Červená kniha), jeseň 2024 budú poskytnuté:

  1. Zmluvné podmienky na výstavbu (Červená kniha – vydanie 1999);
  2. Zmluvné podmienky na výstavbu (Červená kniha – vydanie 2017, reprint 2022 so zmenami a doplneniami);

spolu s vysvetlením rozdielov a interpretácie oboch vydaní.

Seminár poskytne vysvetlenie rozdielov a interpretáciu oboch vydaní. Nové vydanie 2017 (verzia reprint 2022 so zmenami a doplneniami) obsahuje približne dvojnásobné množstvo textu oproti vydaniu z roku 1999, avšak s jednoznačnejšími postupmi, hlavne pri aplikácii variácií a nárokov, čím zdôrazňuje význam kvalitného zmluvného manažmentu. Počas prechodného obdobia je na investoroch, ktoré vydanie použijú pri príprave súťažných podkladov. Dôležité je správne pochopiť a interpretovať podstatu oboch vydaní, čo umožní prípravu optimálneho znenia zmluvných podmienok pre konkrétny projekt.

Stručná charakteristika – Seminár FIDIC Červená kniha:

Seminár FIDIC Zmluvné podmienky vo výstavbe – „ČERVENÁ KNIHA“ pozostáva zo štyroch jednodňových na seba nadväzujúcich seminárov. Tieto semináre umožnia účastníkom pochopiť podstatu a princípy ustanovení všeobecných zmluvných podmienok FIDIC „Červená kniha“. Po obsiahlom úvode, ktorý zahŕňa typy zmlúv, rozloženie rizík, vplyv legislatívy, princípy riadenia zmlúv a projektového manažmentu, sa účastníci postupne oboznámia so všetkými článkami aktuálneho vydania Červenej knihy a hlavnými rozdielmi medzi vydaním 2017 a 1999.

Lektorom seminára je Ing. Ivan Brlej, konateľ spoločnosti Contracts Management Consultants, s.r.o. (CMC, s.r.o.), člen prezídia SACE a autor mnohých autorizovaných prekladov FIDIC zmluvných podmienok do slovenského jazyka.

Termíny

25.10., 8.11., 22.11. a 6.12.2024 (počas posledného dňa bude prebiehať testovanie)

Forma: 

prezenčne v Hoteli PLUS, Bulharská 72 Bratislava (parkovanie zabezpečené pri hoteli)

Cieľová skupina – Seminár FIDIC Červená kniha:

Certifikované školenie je vhodné pre investorov (súkromných aj verejných), developerov, stavebných dozorov, správcov stavby, zhotoviteľov projektu, manažérov stavebných spoločností, vedúcich projektov, stavbyvedúcich, prípravárov projektov, konzultačných inžinierov, poradcov, súdnych znalcov, podnikov právnikov, rozhodcov, ako aj pre banky a poisťovne. Certifikácia je tiež zaujímavá pre študentov technických, manažérskych a právnických smerov pre ich budúci rozvoj a konkurencieschopnosť.

Ceny účastníckeho poplatku

do 1.9.2024

od 2.9.2024 do ukončenia registrácie

Cena v € bez DPH

znížená

základná

Plné vložné

700 €

770 €

Riadny člen SACE, študent VŠ

(zľava 40%)

420 €

462 €

Riadni členovia SACE a študenti s potvrdením o štúdiu (aktuálne k dňom konania školení) majú nárok na 40% zľavu z účastníckeho poplatku. K vyššie uvedeným cenám bude účtovaná DPH vo výške 20%.

Vložné na školenie zahŕňa:

Účasť na školení (4x), podklady k seminárom, autentické autorizované preklady Zmluvných podmienok na výstavbu (Červená kniha – vydanie 1999 a vydanie 2017), certifikát o úspešnom absolvovaní seminára s poradovým číslom zapísaným do verejne prístupného registra na webstránke SACE, občerstvenie (obed, káva, čaj a nealko), ako aj parkovanie v rámci areálu hotela.

Informačný leták tu na stiahnutie

Poznámka: Je možné získať zľavu na ubytovanie v Hoteli PLUS pre účastníkov školenia, ak by ste mali záujem o využitie tejto zľavy až do 13%, neváhajte nás kontaktovať a usmerníme Vás, ako túto zľavu využiť.