Register rozhodcov2018-05-11T07:18:38+00:00

Register rozhodcov

Ing. Daniel Sztruhár
Ing. Daniel Sztruhár
AD Consult, a.s.
Ing. Ivan Brlej
Ing. Ivan Brlej
Contracts Management Consultants s r.o.
Ing. Igor Tóth
Ing. Igor Tóth
KITH, s.r.o.
Ing. Radoslav Lipták
Ing. Radoslav Lipták
Európska komisia
Ing. Radoslav Vojčík
Ing. Radoslav Vojčík
TuCon, a.s.
Ing. Michal Berger
Ing. Michal Berger
Doprastav, a.s.
Ing. Karol Máša
Ing. Karol Máša
Ing. Karol Máša
Ing. Adrian Holienčín
Ing. Adrian Holienčín
AD Consult, a.s.
Ing. Branislav Kajánek
Ing. Branislav Kajánek
KPMG Slovensko Advisory, k. s.
JUDr. Juraj Tkáč
JUDr. Juraj Tkáč
I.T.E.I., s.r.o.
JUDr. Lukáš Klee, Ph.D, LL.M., MBA
JUDr. Lukáš Klee, Ph.D, LL.M., MBA
Lukáš Klee
JUDr. Ing. Tibor Kobela
JUDr. Ing. Tibor Kobela
JUDr. Ing. Tibor Kobela
Ing. Zuzana Bačová
Ing. Zuzana Bačová
Doprastav, a.s.

Celé BIO

Ing. Vladimír Vereš
Ing. Vladimír Vereš

Celé BIO

Ing. František Šurka
Ing. František Šurka
IPRES, s.r.o.
JUDr. Peter Kotvan
JUDr. Peter Kotvan
Kotvan, s.r.o.
Mgr. Peter Kyčin
Mgr. Peter Kyčin
Mgr. Peter Kyčin
Databáza členov RR

Riešenie sporov

V prípade vzniku sporov FIDIC všeobecné zmluvné podmienky umožňujú riešiť spory vzniknuté počas realizácie zmluvných prác na diele prostredníctvom Komisie na riešenie sporov (KRS). KRS môže byť vytvorená:

  • Na „plný úväzok“, 1 alebo 3 členovia ustanovení oboma stranami po podpise zmluvy o dielo, za účelom predchádzania sporov pravidelne navštevujú stavenisko a asistujú zmluvným stranám aj pri vznikajúcich sporoch, riešia vzniknuté spory. Červená kniha obsahuje text pre ustanovenie KRS na plný úväzok.
  • Na špecifický prípad sporu „ad hoc“ , 1 alebo 3 členovia ustanovení oboma stranami, KRS je zriadená do 28 dní od podania oznámenia (hociktorou zo strán) o zámere riešiť spor prostredníctvom KRS, typicky zaniká po vydaní rozhodnutia o spore. Žltá kniha obsahuje text pre ustanovenie KRS na špecifický prípad sporu.

Tvorcovia súťažných podkladov sa môžu rozhodnúť, aký spôsob ustanovenia KRS požadujú (či už pri podmienkach podľa červenej alebo žltej knihy) a uvedú tak v osobitných podmienkach. V dokumente „Príloha k ponuke“ v referencii k podčl. 20.2 je potrebné uviesť termín, dokedy má byť „ad hoc“ KRS ustanovená a koľko členov má obsahovať (1 alebo 3) a taktiež v referencii k podčl. 20.3 „Menovanie člena KRS (ak sa strany nedohodnú) vykoná: prezident federácie FIDIC.

Register Rozhodcov pri SACE

V snahe uspokojiť požiadavky stavebného trhu a FIDIC všeobecných zmluvných podmienok, k 1. Januáru 2011 SACE zriadilo Register Rozhodcov, ktorý združuje odborníkov na riešenie sporov z rôznych oblastí.

Pri súčasnom stave vymožiteľnosti práva na Slovensku, pričom riešenie sporov súdnou cestou sa javí ako príliš pomalé, ovplyvniteľné (nestrannosť nie je zaručená) a často krát sporové konania sú nekompetentne preverované a riešené, sa javí ako výhodnejší a efektívnejší spôsob riešiť spory mediáciou alebo prostredníctvom Komisie na riešenie sporov. V prípade, že počas realizácie prác podľa zmluvy vzniknú spory, ktoré zmluvné strany nie sú schopné vyriešiť vzájomnou dohodou alebo neprijmú rozhodnutie stavebného dozora je možné požiadať organizáciu SACE o návrh na menovanie mediátora alebo Rozhodcu sporu.

Kvalifikovaní a skúsení členovia Registra Rozhodcov sú schopní zabezpečiť preskúmanie všetkých okolností a objektívnych skutočností, ktoré nastali pri realizácii zmluvy tak, aby boli spravodlivo posúdené a sporné záležitosti rozhodnuté v súlade s platnou zmluvou o dielo. Nezávislosť, nestrannosť a vysokú odbornú spôsobilosť Rozhodcov pri riešení alebo mediácii sporov garantuje organizácia SACE.

Preambula – výňatok z Metodického postupu činnosti Rozhodcu SACE:

Pri SACE bol vytvorený Register osôb oprávnených vykonávať pozíciu Rozhodcu v zmysle Zmluvných podmienok vo výstavbe, FIDIC, čl. 20, kde zmluvné strany vyjadria súhlas obrátiť sa na Komisiu na riešenie sporov (ďalej len KRS) v prípadoch, keď pri plnení zmluvy nastanú spory, ktoré zmluvné strany nevedia vyriešiť vzájomnou dohodou. Tieto osoby s odbornými a inými overenými predpokladmi vykonávať posudzovanie zmluvných a technických podmienok na stavbách uzavretím trojstrannej dohody o vykonávaní činnosti Rozhodcu v Komisiách na riešenie sporov, sa zaväzujú preskúmať všetky okolnosti a objektívne skutočnosti pri realizácii zmluvy, ktoré priviedli zmluvné strany k sporu tak, aby boli pravdivo posúdené a rozhodnuté v spore v súlade s uzavretou zmluvou…

Register Rozhodcov pozostáva z členov, ktorí na základe ich skúseností a odbornosti sú schopní posudzovať spory alebo poskytnúť mediátorské služby aj pri zmluvách pre projekty vo výstavbe, ktoré sa neriadia FIDIC všeobecnými zmluvnými podmienkami.

Materiály schválené prezídiom Asociácie 6.12.2010 v Bratislave: