Slovenská asociácia konzultačných inžinierov (skrátene SACE) si v roku 2023 pripomenula 20. výročie podpísania Zakladateľskej zmluvy a registrácie záujmového združenia právnických osôb. Zmluva bola podpísaná dňa 27.2.2003 23-mi významnými projektovými a konzultačnými firmami pôsobiacimi na Slovensku. Registrácia združenia na Ministerstve vnútra SR bola potvrdená v máji 2003.

Hlavným účelom založenia SACE bolo začlenenie Slovenska do veľkej globálnej organizácie konzultačných inžinierov FIDIC, v ktorej bolo združených viac ako 100 krajín na celom svete. SACE sa stala národným reprezentantom Slovenska v tejto veľkej svetovej rodine konzultantov. FIDIC zmluvné podmienky boli už v tom období rešpektované a medzinárodnými autoritami uznávané zmluvné podmienky vo výstavbe. Členstvo Slovenska vo FIDIC organizácií Slovensku prinieslo možnosti čerpať z najlepších skúseností obstarávateľov pri financovaní a výstavbe veľkých infraštruktúrnych stavieb. SACE počas celých 20 rokov s väčším či menším úspechom presadzuje v slovenskom prostredí aplikáciu FIDIC zmluvných podmienok pri obstarávaní a realizácii významných stavieb. Vytrvalo presviedčame kompetentné osoby tvoriace slovenskú legislatívu pre túto oblasť, aby vyvážené transparentné a predvídateľné podmienky a vzťahy vo výstavbe podľa FIDIC zmluvných podmienok boli implementované do slovenskej praxe.

Sme presvedčení a správna aplikácia zmluvných podmienok aj na Slovensku to preukazuje, že FIDIC odporúčania v obstarávaní, príprave a realizácii stavieb vedú k efektívnej a hospodárnej výstavbe ako aj k uplatneniu a využívaniu inovácií a využitiu nových technológií a nových spôsobov výstavby, ktoré prináša technické, ekonomické, environmentálne a sociálne výsledky v dosahovaní výstavbových cieľov.