Vážení členovia SACE,

Valné zhromaždenie (VZ) členov SACE – Slovenskej asociácie konzultačných inžinierov sa uskutoční v zmysle stanov v I. kvartáli roku, t. j. dňa 21.3.2024 (štvrtok). Miesto konania VZ je: Hotel PLUS, Bulharská 72, Bratislava – miestnosť KLUB. Začiatok je naplánovaný na 14:00.

Program VZ je nasledujúci:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie rokovacieho poriadku a voľba orgánov valného zhromaždenia
 3. Schválenie programu valného zhromaždenia
 4. Výročná správa o činnosti Asociácie v roku 2023
 5. Správa dozornej rady k ročnej účtovnej závierke za rok 2023
 6. Oznámenie o vzniku/ zániku členstva riadnych členov Asociácie
 7. Návrh výšky členských príspevkov na rok 2024
 8. Návrh plánu činnosti a rozpočtu Asociácie na rok 2024
 9. Návrh zmeny stanov Asociácie
 10. Voľba čestného prezidenta
 11. Diskusia
 12. Schválenie Uznesenia VZ: výročnej správy, ročnej účtovnej závierky za rok 2023, plánu činnosti, výšky príspevkov a rozpočtu na rok 2024, voľby čestného prezidenta, zmeny stanov Asociácie
 13. Poďakovanie zakladajúcim členom
 14. Rôzne

Dokumenty k VZ budú k dispozícii približne 5 dní pred VZ, keď budú spracované všetky návratky členov SACE pre výpočet počtu hlasov.