V rámci významného vývoja v oblasti stavebných zmlúv vydal FIDIC v roku 2022 reprint viacerých svojich kľúčových zmlúv. Vydal takisto nového sprievodcu na ich používanie.

S plnou podporou Výboru pre zmluvy FIDIC a predstavenstva FIDIC boli publikované reprinty zmlúv z roku 2022 a nový komplexný sprievodca zmluvami FIDIC. Cieľom vydaní reprintov bolo, aby sa zohľadnili viaceré pripomienky a otázky vznesené používateľmi, ktoré viedli k ďalším zmenám a doplneniam. Tieto zmeny majú zlepšiť používanie zmlúv v praxi, a tak pomôcť udržať tieto popredné zmluvy v odvetví stavebníctva relevantné a ľahko použiteľné v meniacom sa prostredí odvetvia.

SACE následne požiadala FIDIC o licencie na preklady a aktuálne SACE má v ponuke reprinty nasledujúcich kníh:

  • FIDIC Zmluvné podmienky na výstavbu, 2. vydanie 2017 (Červená kniha, reprint 2022 so zmenami a doplneniami). Preklad SACE 2023.
  • FIDIC Zmluvné podmienky pre zariadenie a naprojektuj – postav, 2. vydanie 2017 (Žltá kniha, reprint 2022 so zmenami a doplneniami). Preklad SACE 2024.

SACE aktuálne prekladá aj FIDIC Zmluvné podmienky “Strieborná kniha.” Pre záujem o anglický originál vo verzii reprint 2022, prosím, navštívte stránku FIDIC https://fidic.org/books/epcturnkey-contract-2nd-ed-2017-silver-book-reprinted-2022-amendments.

Vyjadrenie vtedajšieho prezidenta FIDIC

Vtedajší prezident FIDIC Tony Barry k vydaniu reprintov a nového sprievodcu uviedol: „Vydanie reprintov a nového sprievodcu je pre FIDIC veľmi významnou udalosťou. Sme hrdí na to, že môžeme globálnemu inžinierskemu a stavebnému sektoru poskytovať zmluvnú dokumentáciu. Túto dokumentáciu potrebuje na to, aby mohol pracovať inteligentnejšie a efektívnejšie, a tieto novo vydané publikácie sú aktualizované a doplnené tak, aby zohľadňovali spätnú väzbu od tohto odvetvia.“

Vyjadrenie predsedu Výboru pre zmluvy FIDIC

Príprava reprintov a sprievodcu bola pre FIDIC významným krokom. Kľúčovú úlohu pri vedení tejto iniciatívy zohral Výbor pre zmluvy organizácie FIDIC. Predseda Výboru pre zmluvy FIDIC Vincent Leloup povedal: „Nové reprinty 2022 a sprievodca zmluvami FIDIC 2017 ťažili z kvalifikovaných príspevkov členov Výboru pre zmluvy FIDIC. Takisto ťažili aj zo spätnej väzby od ďalších právnych a zmluvných expertov a používateľov z celého zmluvného prostredia. Reprinty 2022 obsahujú zmeny a doplnenia zmlúv z roku 2017, ktorých cieľom je podporiť silne rastúce využívanie týchto zmlúv na trhu. Ku zvýšenému používaniu došlo v posledných rokoch, najmä zo strany rozvojových bánk, a to poskytnutím dodatočnej jasnosti a istoty pri ich používaní.”

Informácia SACE k zmenám a doplneniam

Zmeny a doplnenia sú účinné od 1. januára 2023 a sú takisto k dispozícii ako dva samostatné dokumenty na bezplatné stiahnutie na webovej stránke SACE https://sace.sk/publikacie/. Tieto samostatné dokumenty dopĺňajú vydania prekladov SACE označených slovom Rev. 1 a plne zodpovedajú reprintovému vydaniu. Vyššie spomenutý reprint má zapracované všetky zmeny a doplnenia priamo do textu. Okrem toho je na konci publikácie uvedený celkový zoznam zmien a doplnení. Okrem týchto podstatných zmien boli v texte opravené preklepy a iné drobné úpravy, ktoré nemenia význam textu.

Vyjadrenie prezidenta SACE k slovenským prekladom

K téme vydaní reprintov sme oslovili aj aktuálneho prezidenta SACE, Ing. Igora Tótha:

“SACE ako zástupca Slovenska vo FIDIC sa od svojho založenia v roku 2003 významne podieľa na propagácii a implementácii FIDIC zmlúv vo výstavbe na Slovensku. FIDIC zmluvy sú medzinárodne uznávané a všeobecne akceptované zmluvné podmienky pre výstavbu a sú využívané pre významné stavby už dlhoročne aj u nás. Najviac používané sú tzv., Červená kniha (meraná zmluva) a Žltá kniha (naprojektuj-postav) vydanie z roku 1999.

FIDIC a jej stála pracovná skupina pre zmluvné podmienky vo výstavbe zozbierala viacročné skúsenosti a ohlasy užívateľov zmlúv z celého sveta. A na základe nich v roku 2017 vydala 2. vydanie Červenej aj Žltej knihy zmluvných podmienok FIDIC. Majú zachovanú rovnakú štruktúru a členenie ako pôvodné vydania z roku 1999. Avšak obsahujú podrobnejšie a výstižnejšie určenie záväzkov a práv zmluvných Strán a celkové vylepšenia vzťahov a riešení rôznych situácií vo výstavbe. Reprinty 2022 týchto 2. vydaní zmluvných podmienok z roku 2017 obsahujú zmeny a doplnenia z aplikačnej praxe a komplexne odstraňujú „detské choroby“ druhého vydania z roku 2017.

SACE už viac rokov poskytuje na slovenskom stavebnom trhu FIDIC-om oficiálne licencované preklady rôznych FIDIC kníh so všeobecnými zmluvnými podmienkami. V súčasnosti vydáva aj slovenský licencovaný preklad reprintov 2022 Červenej a Žltej knihy FIDIC. Sme presvedčení, že nový slovenský preklad reprintov 2022 Červenej aj Žltej knihy FIDIC pomôže obstarávateľom a zhotoviteľom na Slovensku transparentne a spravodlivo určiť podmienky pre realizáciu stavieb. Vzťahy vo výstavbe tieto zmluvy podrobne popisujú a Osobitnými zmluvnými podmienkami sa upravia len nevyhnutné špecifické požiadavky vyplývajúce z konkrétnej stavby. Osobitné zmluvné podmienky nesmú meniť povahu všeobecných podmienok zmluvy, aby zmluva zostala FIDIC zmluvou. Je potrebné dodržať 5 Zlatých princípov FIDIC pri úpravách všeobecných zmluvných podmienok.

Obstarávatelia si môžu vybrať zo širokej ponuky zmluvných podmienok FIDIC podľa druhu a veľkosti stavieb. Tieto FIDIC zmluvy sú overené a využívané po celom svete a odporúčané všetkými významnými medzinárodnými finančnými inštitúciami pre ich transparentnosť, kontrolovateľnosť a záruky dokončenia stavieb. Na Slovensku už viac rokov organizuje SACE certifikované školenia s témou FIDIC zmluvných podmienok. Viac ako 2000 absolventov školení zabezpečuje predpoklady správnej aplikácie zmluvných podmienok FIDIC v praxi na strane obstarávateľov, zhotoviteľov, projektantov aj stavebných dozorov/správcov stavby. Slovensko však akútne potrebuje zlepšiť efektívnosť výstavby. FIDIC zmluvy môžu plniť úlohu vzorových zmluvných podmienok s predvídateľnými a dopredu známymi spôsobmi riešenia všetkých situácií a okolností, ktoré sa na každej stavbe vyskytujú. Slovenské preklady reprintov 2022 zmluvných podmienok Červenej a Žltej knihy FIDIC sú teda k dispozícii širokej odbornej verejnosti. Verím, že pri správnom používaní pomôžu k zvýšeniu efektívnosti.”

Apríl 2024

Ing. Igor Tóth, prezident SACE

 

Používateľom zmlúv FIDIC v slovenskom jazyku, ktorí majú akékoľvek otázky týkajúce sa nových reprintových vydaní, odporúčame kontaktovať SACE na adrese tajomnik@sace.sk. Knihy si môžete objednať na našej stránke venovanej publikáciám. Článok pripravil tajomník SACE. Korekciu článku zabezpečil Ing. Igor Tóth a Ing. Ivan Brlej.