Organizácia FIDIC publikovala v decembri 2017 druhé vydanie nasledujúcich zmluvných podmienok:

  • Zmluvné podmienky na výstavbu (Červená kniha),
  • Zmluvné podmienky pre technologické zariadenia a naprojektuj/postav (Žltá kniha),
  • Zmluvné podmienky na kľúč (Strieborná kniha),

ako aktualizovanú verziu pôvodného prvého vydania z roku 1999. Zmluvné podmienky prvého vydania z roku 1999 sa počas takmer dvadsať ročného používania stali obľúbené a uznávané ako investormi (Objednávateľmi), tak aj Zhotoviteľmi hlavne pre ich princípy vyváženého rozdelenia rizík.

Druhé vydanie FIDIC Zmluvných podmienok na tieto princípy nadväzuje a zároveň sa snaží uplatniť skúsenosti z praktického používania prvého vydania napríklad tým, že poskytuje:

  1. viac podrobností a jednoznačnosti, ohľadne požiadaviek týkajúcich sa oznámení a ostatnej komunikácie;
  2. ustanovenia, ktoré zabezpečujú aby nároky Objednávateľa a Zhotoviteľa boli riešené rovnakým spôsobom a aby boli od sporov oddelené;
  3. zavedenie mechanizmu na predchádzanie sporom;
  4. detailné ustanovenia pre manažment kvality a verifikáciu Zhotoviteľovej zhody so Zmluvou

Zmluvné podmienky druhého vydania obsahujú ustanovenia a sú štruktúrované takým spôsobom, aby boli použiteľné pre väčšinu zmlúv vo výstavbe. Podstatné údaje týkajúce sa konkrétneho projektu majú byť uvedené v Osobitných podmienkach časť A – Zmluvné údaje.

Navyše, rešpektuje sa skutočnosť, že veľa Objednávateľov, hlavne vládne inštitúcie, môžu vyžadovať špeciálne zmluvné podmienky alebo osobitné postupy, ktoré sú odlišné od tých uvedených vo Všeobecných podmienkach, tieto by mali byť obsiahnuté v časti B – Špeciálne ustanovenia.

Za účelom asistencie Objednávateľom pri príprave súťažných podkladov a Osobitných podmienok tieto publikácie obsahujú Pomôcku pre vypracovanie Osobitných podmienok, ktorá poskytuje dôležité rady pre prípravu súťažných podkladov, zmluvných podmienok, špecifikácie diela ako aj Osobitných podmienok a Špeciálnych ustanovení. Pri príprave Špeciálnych ustanovení publikácie uvádzajú vzorový text, ktorý môže byť v určitých prípadoch použitý ako náhrada alebo doplnok ku Všeobecným podmienkam. Dôraz sa kladie na právnu a inžiniersku korektnosť, jednoznačnosť, kompletnosť a konzistenciu s ostatnými ustanoveniami Zmluvy.

Vzhľadom na vyššie uvedené, SACE pripravuje autorizovaný autentický preklad týchto publikácií a taktiež je zámerom počas tohtoročného semináru Zmluvných podmienok na výstavbu (Červená kniha) spolu s vydaním 1999 prezentovať aj preklad a interpretáciu Zmluvných podmienok na výstavbu (Červená kniha – vydanie 2017). Preklady Zmluvných podmienok Žltá kniha – vydanie 2017 je plánovaný na vydanie a prezentáciu počas jarného semináru 2019 Zmluvných podmienok pre technologické zariadenia a naprojektuj/postav (Žltá kniha). Strieborná kniha – vydanie 2017 je na pláne v druhej polovici roka 2019.