Loading Udalosti
This event has passed.

Vzdelávací program SACE 2018:

Po úspešných 10 ročníkoch semináru FIDIC Červená kniha má SACE v pláne zorganizovať tento seminár aj v roku 2018. Do dnešného dňa sa vyškolilo cez 850 ľudí na seminári FIDIC Červená kniha.

Vzhľadom na skutočnosť, že FIDIC organizácia vydala v decembri 2017 aktualizované verzie Červenej, Žltej a Striebornej knihy, vydanie 1999 (pre viac informácií navštívte článok Druhé vydanie zmluvných podmienok 2017), SACE pripravuje autorizovaný autentický preklad týchto publikácií a taktiež je zámerom v tohtoročnom seminári Zmluvných podmienok na výstavbu (Červená kniha) spolu s vydaním 1999 prezentovať aj preklad a interpretáciu Zmluvných podmienok na výstavbu (Červená kniha – vydanie 2017). Preklady Zmluvných podmienok Žltá kniha – vydanie 2017 a Strieborná kniha – vydanie 2017 sú plánované na vydanie a prezentáciu počas jarného semináru 2019 Zmluvných podmienok pre technologické zariadenia a naprojektuj/postav (Žltá kniha).

Účastníkom semináru Zmluvné podmienky na výstavbu (Červená kniha), jeseň 2018 budú poskytnuté obidve publikácie:

  1. Zmluvné podmienky na výstavbu (Červená kniha – vydanie 1999);
  2. Zmluvné podmienky na výstavbu (Červená kniha – vydanie 2017);

spolu s vysvetlením rozdielov a interpretácie oboch vydaní.

Nové vydanie 2017 obsahuje zhruba 50% viac textu ako pôvodné vydanie 1999, avšak text je jednoznačnejší a jasnejšie stanovuje postupy hlavne pri aplikácii variácii a nárokov a zdôrazňuje potrebu a význam kvalitného zmluvného manažmentu. V nastávajúcom prechodnom období je na investoroch, ktoré vydanie sa počas prípravy súťažných podkladov rozhodnú použiť. Je možné do pôvodného vydania zakomponovať určité prvky vydania 2017 a opačne. Pre prípravu súťažných podkladov a zmluvných podmienok pre konkrétny projekt je dôležité je, aby podstata a význam oboch vydaní boli správne pochopené a interpretované a následne, s využitím poznatkov z oboch vydaní, je možné pripraviť optimálne znenie týchto dokumentov najvhodnejšie pre konkrétny projekt.

Stručná charakteristika – Seminár FIDIC Červená kniha:

Seminár FIDIC zmluvné podmienky vo výstavbe – „ČERVENÁ KNIHA“ sú štyri jednodňové na seba nadväzujúce semináre. Tieto 4 semináre umožnia poslucháčom pochopiť podstatu a princípy ustanovení všeobecných zmluvných podmienok FIDIC „Červená kniha“. Znalosť zmluvných ustanovení červenej knihy je základom pre porozumenie pravidiel a princípov zmluvných podmienok. Po obsiahlom úvode, v ktorom sú vysvetlené typy zmlúv, rozloženie rizík, vplyv legislatívy, princípy riadenia zmlúv a projektového manažmentu, štruktúra a rozdielnosti FIDIC všeobecných zmluvných podmienok, sa účastníci postupne oboznámia so všetkými článkami aktuálneho vydania červenej knihy, ako aj s hlavnými rozdielmi medzi vydaním 2017 a 1999. Lektorom semináru FIDIC Červená kniha je Ing. Ivan Brlej – konateľ spoločnosti Contracts Management Consultants, s.r.o. (CMC, s.r.o.). Je zároveň členom prezídia SACE, či Registra rozhodcov pri SACE. Okrem toho je autorom mnohých autorizovaných prekladov FIDIC zmluvných podmienok do slovenského jazyka.

Seminár FIDIC Červená kniha sa uskutoční na jeseň 2018 v dňoch: 

12.10., 26.10., 9.11. a 23.11.2018

Cieľová skupina – Seminár FIDIC Červená kniha:

Certifikované školenie je vhodné pre investorov (súkromných alebo verejných – na všetkých úrovniach t. j. štátnej, krajskej alebo obecnej), developerov. Taktiež pre stavebných dozorov, správcov stavby a zhotoviteľov projektu. Certifikovaný seminár využijú aj manažéri stavebných spoločností, vedúci projektov, stavbyvedúci, prípravári projektov, konzultační inžinieri, poradcovia. Okrem nich aj súdni znalci, podnikoví právnici alebo aj rozhodcovia, ktorí rozhodujú spory z výstavbových projektov. Taktiež aj inštitúcie ako banky a poisťovne. Certifikácia môže byť zaujímavá aj pre študentov rôznych smerov (technických, manažérskych alebo právnických) pre ich budúci rozvoj a konkurencieschopnosť.

Účastnícky poplatok – Seminár FIDIC Červená kniha:

Prihlasovanie bolo ukončené. Ďakujeme Vám za prejavený záujem.

Bližšie informácie nájdete v letáku.