Loading Udalosti

Vzdelávací program SACE 2018:

Po úspešných 10 ročníkoch semináru FIDIC Červená kniha má SACE v pláne zorganizovať tento seminár aj v roku 2018. Do dnešného dňa sa vyškolilo cez 850 ľudí na seminári FIDIC Červená kniha. Predbežná informácia k semináru FIDIC Červená kniha (dátumy nie sú záväzné). Oficiálna registrácia bude spustená po 1.5.2018.

Stručná charakteristika – Seminár FIDIC Červená kniha:

Seminár FIDIC zmluvné podmienky vo výstavbe – „ČERVENÁ KNIHA“ sú štyri jednodňové na seba nadväzujúce semináre. Tieto 4 semináre umožnia poslucháčom pochopiť podstatu a princípy ustanovení všeobecných zmluvných podmienok FIDIC „Červená kniha“. Znalosť zmluvných ustanovení červenej knihy je základom pre porozumenie pravidiel a princípov zmluvných podmienok. Po obsiahlom úvode, v ktorom sú vysvetlené typy zmlúv, rozloženie rizík, vplyv legislatívy, princípy riadenia zmlúv a projektového manažmentu, štruktúra a rozdielnosti FIDIC všeobecných zmluvných podmienok, sa účastníci postupne oboznámia s každým jedným z dvadsiatich článkov červenej knihy. Lektorom semináru FIDIC Červená kniha je Ing. Ivan Brlej – konateľ spoločnosti Contracts Management Consultants, s.r.o. (CMC, s.r.o.). Je zároveň členom prezídia SACE, či Registra rozhodcov pri SACE. Okrem toho je autorom mnohých autorizovaných prekladov FIDIC zmluvných podmienok do slovenského jazyka.

Seminár FIDIC Červená kniha sa uskutoční na jeseň 2018 (jednotlivé dni seminárov budú špecifikované po 1.5.2018)

Cieľová skupina – Seminár FIDIC Červená kniha:

Certifikované školenie je vhodné pre investorov (súkromných alebo verejných – na všetkých úrovniach t. j. štátnej, krajskej alebo obecnej), developerov. Taktiež pre stavebných dozorov, správcov stavby a zhotoviteľov projektu. Certifikovaný seminár využijú aj manažéri stavebných spoločností, vedúci projektov, stavbyvedúci, prípravári projektov, konzultační inžinieri, poradcovia. Okrem nich aj súdni znalci, podnikoví právnici alebo aj rozhodcovia, ktorí rozhodujú spory z výstavbových projektov. Taktiež aj inštitúcie ako banky a poisťovne. Certifikácia môže byť zaujímavá aj pre študentov rôznych smerov (technických, manažérskych alebo právnických) pre ich budúci rozvoj a konkurencieschopnosť.

Účastnícky poplatok – Seminár FIDIC Červená kniha:

Ceny účastníckych poplatkov budú zverejnené po 1.5.2018. Riadni členovia SACE môžu využiť 40{30dfd9a41a3dc545654d38146abf41cd3defdadd81b9e510a983d7ec161ef986} zľavu z účastníckeho poplatku. Vložné zahŕňa: účasť na školení (4x), podklady k seminárom, certifikát o úspešnom absolvovaní semináru s poradovým číslom zapísaným do verejne prístupného registra na stránke SACE a občerstvenie 4x (obed, káva, čaj a nealko).