V priebehu decembra 2021 bol dokončený preklad zaujímavého dokumentu FIDIC do slovenského jazyka a tým sú tzv. “Golden principles” alebo v slovenčine Zlaté princípy (ZLP) FIDIC. Po vzore FIDIC-u sú Zlaté princípy FIDIC v slovenskom jazyku voľné dostupné na stiahnutie aj u nás.

V krátkosti dávame do pozornosti preložený text zo stránky FIDIC

FIDIC vydáva Všeobecné zmluvné podmienky, ktoré predstavujú široko používané medzinárodné zmluvy v stavebníctve. Sú určené na použitie v akejkoľvek jurisdikcii. Značka FIDIC okrem iného predstavuje spravodlivé, vyvážené a uznávané formy stavebných a inžinierskych zmlúv a zmlúv. ZLP FIDIC sú založené na spravodlivom a vyváženom rozdelení rizika/odmeny medzi objednávateľa a zhotoviteľa a všeobecne sa uznáva, že vytvárajú primeranú rovnováhu medzi primeranými očakávaniami oboch zmluvných strán. V súlade s tým má zmluva uznaná ako zmluva FIDIC skutočnú komerčnú hodnotu pre objednávateľa aj zhotoviteľa, a to tak vo fáze súťaže, ako aj počas napĺňania zmluvy.

Čoraz častejšie sa v súčasnosti FIDIC stretáva s aplikáciami tzv. „FIDIC zmlúv“, kde dochádza k významným zmenám Všeobecných podmienok (VP) prostredníctvom nahradenia, zmeny alebo vynechania časti znenia VP cez Osobitné podmienky (OP). Zavedené nahradenia, zmeny/ vynechania sa v poslednom čase ukázali ako podstatné a takého rozsahu, že konečná zmluva už nereprezentuje princípy FIDIC, a teda ohrozujú „značku FIDIC“ a zavádzajú uchádzačov a verejnosť. Na žiadosť zmluvnej komisie FIDIC bola zriadená špeciálna pracovná skupina (TG15), aby zistila, ktoré zmluvné princípy každej formy zmluvy FIDIC považuje FIDIC za nedotknuteľné a nemenné. Tieto princípy sa označujú ako „Zlaté princípy FIDIC“ (v slovenčine ZLP, v anglickom originály GPs). TG15 bola tiež požiadaná, aby zvážila a navrhla možné spôsoby, ako zabrániť alebo aspoň obmedziť zneužívanie zmluvných podmienok FIDIC.

Originál v anglickom jazyku nájdete tu

Publikáciu v slovenskom jazyku, ako aj ďalšie publikácie, ktoré je možné objednať nájdete na našich stránkach tu