Valné zhromaždenie členov Slovenskej asociácie konzultačných inžinierov, sa uskutoční dňa 29. marca 2012 (štvrtok) o 13.30 v budove UTAR – Technologické centrum, spol. s r.o. v Bratislave, Nevädzova 5, veľká zasadačka 3. poschodie.

Program :
1. Otvorenie
2. Schválenie rokovacieho poriadku a voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Schválenie programu valného zhromaždenia
4. Výročná správa o činnosti Asociácie v roku 2011
5. Správa dozornej rady k ročnej účtovnej závierke
6. Návrh plánu činnosti a rozpočtu Asociácie na rok 2012
7. Návrh výšky členských príspevkov na rok 2012
8. Diskusia
9. Schválenie Uznesenia VZ: výročnej správy, ročnej účtovnej závierky za rok 2011, plánu činnosti a výšky príspevkov na rok 2012.
10. Rôzne