Prezídium SACE sa na svojom zasadnutí konanom dňa 5.6.2023 zaoberalo verejne diskutovanou situáciou prípravy a realizácie dôležitej stavby pre spoločnosť – Univerzitnej nemocnice svätého Martina v Martine.

Vo verejne dostupnom dokumente: „Zadávanie nadlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác „Univerzitná nemocnice sv. Martina (UNsvM)“, SÚŤAŽNÉ PODKLADY, OBCHODNÉ PODMIENKY- Martin 2022,  sa nachádza v jeho Časti 2, bode 2.2 – Osobitné zmluvné podmienky, ŽLTÝ FIDIC 1999, Všeobecné podmienky v znení osobitných zmluvných podmienok nasledovné vyjadrenie Objednávateľa:

„Objednávateľ ako verejný obstarávateľ týmto predkladá konsolidované znenie zmluvných podmienok, t. j. znenie všeobecných podmienok v znení osobitných podmienok. V prípade prečiarknutého textu ide o vypustenie všeobecných zmluvných podmienok osobitnými zmluvnými podmienkami. Červený text predstavuje doplnenie všeobecných zmluvných podmienok.

V prípade ak v konsolidovanom znení sa nachádza pojem, výraz, alebo veta, ktorá je rozdielna oproti všeobecným zmluvným podmienkam FIDIC 1999, a tento pojem, výraz alebo veta nie je osobitnými zmluvnými podmienkami vypustená, platí pojem, výraz alebo veta uvádzaná vo všeobecných zmluvných podmienkach FIDIC 1999. „

Prezídium SACE sa uznieslo, že uvedená úprava a zverejnenie Osobitných zmluvných podmienok s citovaním a úpravami Všeobecných zmluvných podmienok v novom dokumente je:

PORUŠENÍM AUTORSKÝCH PRÁV PUBLIKÁCIE FIDIC.

FIDIC je jediným majiteľom autorských práv k FIDIC publikáciám, tieto autorské práva sú chránené Bernskou konvenciou na ochranu literárnych a umeleckých prác, medzinárodnými konvenciami ako sú TRIPS a WIPO dohody o autorských právach a národnými zákonmi o duševnom vlastníctve.

Žiadna časť FIDIC publikácií nemôže byť reprodukovaná, preložená, upravená, uložená v systéme vyhľadávania informácií alebo komunikovaná v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom, bez písomného povolenia FIDIC organizácie.

SACE ako jediná národná členská organizácia FIDIC na Slovensku má uzavretú Licenčnú dohodu na preklady FIDIC publikácií červenej, žltej a striebornej knihy vydaní 1999, 2017 ako aj reprintov a noviel vydaných v roku 2022.

SACE na území Slovenska chráni autorské práva v zmysle licencie do slovenského jazyka preložených publikácií FIDIC v tlačenej forme. Zásahy do autorských práv a udeľovanie súhlasu publikácií preložených do slovenského jazyka v elektronickej podobe (ako aj predaj) vykonáva priamo medzinárodná FIDIC organizácia so sídlom v Ženeve.

Na základe uvedeného vyzývame Objednávateľa resp. spracovateľa Súťažných podkladov pre výber Zhotoviteľa stavby na zákazku Univerzitná nemocnica sv. Martina (UNsvM), ako aj všetkých obstarávateľov, aby rešpektovali medzinárodne platné autorské práva a nezverejňovali úpravy dokumentov/publikácií chránené autorskými právami bez vyžiadania si súhlasu autora.

v Bratislave, 6.7.2023

Prezídium SACE

Originál list SACE