Rokovanie zástupcov SACE na Ministerstve dopravy a výstavby SR

Na základe celkom úspešnej konferencie Zmluvy vo výstavbe a legislatíva sa uskutočnilo na pôde Ministerstva dopravy a výstavby SR rokovanie. Za SACE sa rokovania zúčastnili Ing. Ivan Brlej – člen prezídia SACE a Ing. Igor Tóth predseda Komisie na riešenie sporov pri SACE. Hostiteľmi za MDaV SR boli: Mgr. Patrícia Tóthová – riaditeľka odboru riadenia projektov, PhDr. Pavol Bžán, MA z odboru programovania a monitorovania programov a p. Katarína Polanská z odboru kontroly VO.

Hlavnými témami rokovania boli:

MDaV SR:

  1. Informácia o zámeroch MDaV SR v rezorte dopravy a dopravných projektov zriadiť workshopy na tému, čo sú prekážky vo verejnom obstarávaní a zbierať námety od uchádzačov a obstarávateľov na zlepšenia prostredia a metodiky pre VO dopravných stavieb
  2. Cieľom je spracovanie vzorového postupu zadávania zákaziek zvlášť pre projektové služby, pre stavebné práce a pre dodávky tovarov, prostriedkov a technológií.

SACE:

  1. Návrh zo strany SACE aplikovať pre ciele a zámery MDaV SR Stratégiu pre verejné investície predloženú SACE spracovanú podľa overeného vzoru Stratégie rozvoja verejných investícii v dopravnej infraštruktúre v ČR. Bol podaný návrh pripomienkovať Stratégiu a určiť priority navrhnutých cieľov a pracovnú komisiu zloženú z navrhnutých partnerov, ktorá by koordinovala a rozhodovala o spracovaní písomných materiálov – metodík podľa schválených cieľov. Komisia by pracovné materiály dala pripomienkovať rozhodujúcim orgánom a organizáciám a po zapracovaní pripomienok by rozhodla o odporučení schválenia dokumentov pre prierezový výkonný orgán na záväzné použitie.

MDaV SR:

  1. Návrh SACE bol pozitívne prijatý a prisľúbená podpora aj na úrade podpredsedu vlády pre informatiku a investície a prisľúbené uskutočniť na tomto úrade pracovné rokovanie za účasti p. Sabelovej – orgán auditu a p. Kmeca, ktorý ma na starosti aj národný investičný plán. Pán Bžán sa pokúsi zabezpečiť toto rokovanie na úrade podpredsedu vlády a pozvať zástupcov SACE na prezentáciu svojej Stratégie na podporu verejných investícií.
  2. Najbližší workshop MDaVSR je plánovaný na 19.4.2018 a zástupcovia SACE budú písomne pozvaní na účasť.

O ďalších novinkách Vás budeme informovať

By |2018-04-10T09:10:21+00:00apríl 10th, 2018|Uncategorized @sk|