SACE aj v roku 2024 poskytuje prehľad o prebiehajúcich verejných obstarávaniach na verejné zákazky pre stavebné práce. Prieskum bol uskutočnený  pre zákazky stavebných prác realizovaných nadlimitným postupom s dôrazom na aplikáciu zmluvných podmienok FIDIC.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (NDS) začiatkom roka 2024 uzatvorila s úspešným uchádzačom zmluvu o dielo na verejnú zákazku „R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa, stavebné práce“. Predpokladaná hodnota verejnej zákazky bola 89,32 mil. EUR bez DPH. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk uchádzačov bola navrhovaná zmluvná cena. Akceptovaná zmluvná hodnota je 86,77 mil. EUR bez DPH. Ide o zákazku financovanú zo štátneho rozpočtu. Predmetom zákazky je vybudovanie rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča s celkovou dĺžkou 3,04 km v kategórii R22,5/100(80) v koridore súčasnej cesty I/66.

Existujúca cesta I/66 sa preloží do novej trasy do voľného súbehu s rýchlostnou cestou. Navrhovaný úsek rýchlostnej cesty R1 bude predstavovať predĺženie súvislej siete rýchlostných ciest v smere na východ od Banskej Bystrice a vytvorí predpoklady pre ďalšie pokračovanie výstavby ťahu R1. Lehota výstavby na zhotovenie diela je 960 dní. Stavba bude realizovaná podľa Zmluvných podmienok FIDIC pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom („Červená kniha“), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008.

Spory súvisiace so zmluvou o dielo, alebo s realizáciou diela bude posudzovať Komisia pre riešenie sporov (KRS). KRS bude pozostávať z jednej alebo z troch vhodne kvalifikovaných osôb (členov). Kreovanie KRS bude zmluvnými stranami tak, že v prípade troch členov, každá zo zmluvných strán vyberie jedného člena pre odsúhlasenie druhou stranou a následne zmluvné strany budú konzultovať s oboma členmi a odsúhlasia tretieho člena. KRS predstavuje jeden z alternatívnych spôsobov riešenia sporov – ADR – (Alternative dispute resolution), teda riešenie sporov mimosúdnou cestou. Bližšie o výhodách KRS sa možno dočítať v príspevku SACE v časopise Eurostav v roku 2022.

Slovenská správa ciest

S najvyšším počtom zákaziek stavebných prác realizovaných nadlimitným postupom v roku 2023 bola Slovenská správa ciest (SSC), ktorá vyhlásila viac ako 32 verejných obstarávaní. Vo väčšine prípadov v danom roku SSC uzatvorila s úspešnými uchádzačmi zmluvu o dielo, v niektorých prípadoch SSC pristúpila k  ich zrušeniu. Začiatkom tohto roku SSC uzatvorila s úspešným uchádzačom zmluvu o dielo na verejnú zákazku „I/65D Martin – križovatka“. Predpokladaná hodnota zákazky bola 1,1 mil. EUR bez DPH. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk uchádzačov bola navrhovaná zmluvná cena. Akceptovaná zmluvná hodnota je takmer 700 tis. EUR bez DPH. Predmetom zákazky je odstránenie bodového problému na križovatke cesty I/65D a cesty III/2144. Lehota výstavby na zhotovenie diela je 6 mesiacov. Stavba bude realizovaná podľa Zmluvných podmienok FIDIC (Červená kniha), prvé vydanie 1999. Pri tejto zákazke SSC neuvažovala so zriadením KRS.

Železnice Slovenskej republiky

Železnice Slovenskej republiky v prvom kvartáli 2024 vyhlásili verejnú súťaž na zákazku, ktorej predmetom je zhotovenie diela „ŽST Levice, OV + SZZ, DOZZ ŽST Veľké Kozmálovce“, ktoré pozostáva z dvoch častí diela (2 stavieb): Stavba A „ŽST Levice, OV + SZZ“ a Stavba B „DOZZ ŽST Veľké Kozmálovce“. Jedná sa o komplexnú rekonštrukciu jestvujúcich výhybiek železničnej stanice Levice a modernizácie staničného zabezpečovacieho zariadenia 3. kategórie vrátane traťového zabezpečovacieho zariadenia priľahlých traťových úsekov. Verejná zákazka má byť financovaná z Plánu obnovy a odolnosti. Aj v tomto prípade ide o zákazku s využitím zmluvných podmienok FIDIC (Červená kniha), prvé vydanie 1999, slovenský preklad, SACE 2008. Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 26 mil. EUR bez DPH. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena. Verejná súťaž toho času prebieha, SACE bude sledovať aj vývoj tejto zákazky a poskytne informácie po ukončení verejného obstarávania.

(-et-)

Všetky dáta sú voľne dostupné online na: www.uvo.gov.sk