Vážení členovia SACE,

z dôvodu aktuálnej situácie na Slovensku sa Valné zhromaždenie (VZ) členov Slovenskej asociácie konzultačných inžinierov uskutoční 17.6.2021. Miesto konania VZ je: Hotel PLUS, Bulharská 72, Bratislava – miestnosť KLUB. Začiatok je o 13:30.

Program VZ SACE :

 1. Otvorenie
 2. Schválenie rokovacieho poriadku a voľba orgánov valného zhromaždenia
 3. Schválenie programu valného zhromaždenia
 4. Výročná správa o činnosti Asociácie v roku 2020
 5. Správa dozornej rady k ročnej účtovnej závierke za rok 2020
 6. Oznámenie o vzniku/ zániku členstva riadnych členov Asociácie
 7. Návrh výšky členských príspevkov na rok 2021
 8. Návrh plánu činnosti a rozpočtu Asociácie na rok 2021
 9. Odovzdanie právomocí prezidenta
 10. Voľba nového viceprezidenta a nástupcu prezidenta na roky 2021 a 2022
 11. Voľba dvoch členov prezídia
 12. Voľba jedného člena dozornej rady
 13. Diskusia
 14. Schválenie Uznesenia VZ: výročnej správy, ročnej účtovnej závierky za rok 2020, plánu činnosti, výšky príspevkov a rozpočtu na rok 2021, výsledkov volieb viceprezidenta, členov prezídia a dozornej rady.
 15. Rôzne

Dokumenty na stiahnutie k VZ