Vážení členovia SACE,

Valné zhromaždenie (VZ) členov Slovenskej asociácie konzultačných inžinierov, sa uskutoční dňa 25. marca 2020 (streda) o 13:30. Miesto konania: REMING Consult a.s., Trnavská cesta 27, Bratislava

Program VZ SACE :

 1. Otvorenie
 2. Schválenie rokovacieho poriadku a voľba orgánov valného zhromaždenia
 3. Schválenie programu valného zhromaždenia
 4. Výročná správa o činnosti Asociácie v roku 2019
 5. Správa dozornej rady k ročnej účtovnej závierke za rok 2019
 6. Oznámenie o vzniku/ zániku členstva riadnych členov Asociácie
 7. Návrh výšky členských príspevkov na rok 2020
 8. Návrh plánu činnosti a rozpočtu Asociácie na rok 2020
 9. Diskusia
 10. Schválenie Uznesenia VZ: výročnej správy za rok 2018, ročnej účtovnej závierky za rok 2018, plánu činnosti a výšky príspevkov na rok 2019, výsledkov volieb viceprezidenta, členov prezídia a dozornej rady.
 11. Rôzne

Pripravené podklady budú k dispozícii približne 2 týždne pred konaním VZ.