Vážení členovia SACE,

z dôvodu aktuálnej situácie na Slovensku sa Valné zhromaždenie (VZ) členov Slovenskej asociácie konzultačných inžinierov uskutoční 18.6.2020. Miesto konania je zmenené z dôvodu prísnych epidemiologických opatrení: Hotel PLUS, Bulharská 72, Bratislava – miestnosť KLUB. Začiatok je o 13:30.

Program VZ SACE :

 1. Otvorenie
 2. Schválenie rokovacieho poriadku a voľba orgánov valného zhromaždenia
 3. Schválenie programu valného zhromaždenia
 4. Výročná správa o činnosti Asociácie v roku 2019
 5. Správa dozornej rady k ročnej účtovnej závierke za rok 2019
 6. Oznámenie o vzniku/ zániku členstva riadnych členov Asociácie
 7. Návrh výšky členských príspevkov na rok 2020
 8. Návrh plánu činnosti a rozpočtu Asociácie na rok 2020
 9. Diskusia
 10. Schválenie Uznesenia VZ: výročnej správy za rok 2019, ročnej účtovnej závierky za rok 2019, plánu činnosti a výšky príspevkov a rozpočtu na rok 2020.
 11. Rôzne

Dokumenty na stiahnutie k VZ