VZ SACE 2019

Vážení členovia SACE,

Valné zhromaždenie (VZ) členov Slovenskej asociácie konzultačných inžinierov, sa uskutoční dňa 28. marca 2019 (štvrtok) o 14:00. Miesto konania: REMING Consult a.s., Trnavská cesta 27, Bratislava

Program VZ SACE :

 1. Otvorenie
 2. Schválenie rokovacieho poriadku a voľba orgánov valného zhromaždenia
 3. Schválenie programu valného zhromaždenia
 4. Výročná správa o činnosti Asociácie v roku 2018
 5. Správa dozornej rady k ročnej účtovnej závierke za rok 2018
 6. Oznámenie o vzniku/ zániku členstva riadnych členov Asociácie
 7. Návrh výšky členských príspevkov na rok 2019
 8. Návrh plánu činnosti a rozpočtu Asociácie na rok 2019
 9. Odovzdanie právomocí prezidenta
 10. Voľby členov prezídia
 11. Voľba nového viceprezidenta (nástupca prezidenta)
 12. Voľby členov dozornej rady
 13. Diskusia
 14. Schválenie Uznesenia VZ: výročnej správy za rok 2018, ročnej účtovnej závierky za rok 2018, plánu činnosti a výšky príspevkov na rok 2019, výsledkov volieb viceprezidenta, členov prezídia a dozornej rady.
 15. Rôzne

Pripravené podklady:

By |2020-02-03T16:31:39+00:00február 7th, 2019|News|