Vážení členovia SACE,

Valné zhromaždenie (VZ) členov Slovenskej asociácie konzultačných inžinierov sa uskutoční v zmysle stanov v I. kvartáli roku, t. j. dňa 30.3.2023 (štvrtok). Miesto konania VZ je: Hotel PLUS, Bulharská 72, Bratislava – miestnosť KLUB. Začiatok je naplánovaný na 14:00.

Program VZ SACE :

 1. Otvorenie
 2. Schválenie rokovacieho poriadku a voľba orgánov valného zhromaždenia
 3. Schválenie programu valného zhromaždenia
 4. Výročná správa o činnosti Asociácie v roku 2022
 5. Správa dozornej rady k ročnej účtovnej závierke za rok 2022
 6. Oznámenie o vzniku/ zániku členstva riadnych členov Asociácie
 7. Návrh výšky členských príspevkov na rok 2023
 8. Návrh plánu činnosti a rozpočtu Asociácie na rok 2023
 9. Návrh zmeny stanov (zmena sídla SACE)
 10. Odovzdanie právomocí prezidenta
 11. Voľba nového viceprezidenta (nástupca prezidenta)
 12. Voľby členov prezídia a členov dozornej rady
 13. Diskusia
 14. Schválenie Uznesenia VZ: výročnej správy, ročnej účtovnej závierky za rok 2022, plánu činnosti, výšky príspevkov a rozpočtu na rok 2023, výsledkov volieb viceprezidenta, členov prezídia a členov dozornej rady. Schválenie aktuálnych stanov.
 15. Rôzne

Dokumenty k VZ budú k dispozícii približne 5 dní pred VZ, keď budú spracované všetky návratky členov SACE.