Vážení členovia SACE,

z dôvodu aktuálnej situácie na Slovensku sa Valné zhromaždenie (VZ) členov Slovenskej asociácie konzultačných inžinierov uskutoční 30.3.2022. Miesto konania VZ je: REMING Consult, a.s. Trnavská cesta 27, 4. poschodie – zasadacia miestnosť. Začiatok je o 13:30.

Program VZ SACE :

 1. Otvorenie
 2. Schválenie rokovacieho poriadku a voľba orgánov valného zhromaždenia
 3. Schválenie programu valného zhromaždenia
 4. Výročná správa o činnosti Asociácie v roku 2021
 5. Správa dozornej rady k ročnej účtovnej závierke za rok 2021
 6. Oznámenie o vzniku/ zániku členstva riadnych členov Asociácie
 7. Návrh výšky členských príspevkov na rok 2022
 8. Návrh plánu činnosti a rozpočtu Asociácie na rok 2022
 9. Diskusia
 10. Schválenie Uznesenia VZ: výročnej správy, ročnej účtovnej závierky za rok 2021, plánu činnosti, výšky príspevkov a rozpočtu na rok 2022.
 11. Rôzne