Nakoľko poslaním SACE je šíriť dobré meno FIDIC-u na Slovensku a propagovať zmluvné podmienky FIDIC, ktoré používajú tak projektanti, investori ako aj zhotovitelia, SACE privítala iniciatívu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska o pristúpenie k užšej spolupráci v procese výstavby prostredníctvom podpísania formálnej Dohody o spolupráci.

Dohoda bola podpísaná 18.1.2011 v Báči.

Dohoda_o_spolupraci SACE-ZSPS_-_18.1.2011

Pri tejto príležitosti mal prezident SACE Ing. Sztruhár krátky prejav.

Píihovor_prezidenta SACE_-_18.1.2011