SACE úspešne ukončilo preklad ďalšej publikácie FIDIC na základe licenčnej zmluvy s organizáciou FIDIC. Jedná sa o publikáciu:

Podzhotoviteľská zmluva na výstavbu

– VŠEOBECNÉ PODMIENKY PODZHOTOVITEĽSKEJ ZMLUVY,
– POMÔCKA PRE VYPRACOVANIE OSOBITNÝCH PODMIENOK PODZHOTOVITEĽSKEJ ZMLUVY,
– VZOROVÉ TLAČIVÁ PRE PONUKOVÝ LIST PODZHOTOVITEĽA, ZHOTOVITEĽOVE OZNÁMENIE
O PRIJATÍ PONUKY, PODZHOTOVIEĽSKÚ ZMLUVU O DIELO.

V predaji bude od 12.10.2015 (krst sa uskutoční na konferencii Riešenie sporov vo výstavbe dňa 8.10.2015)