Konferencia Zmluvy vo výstavbe a legislatíva (krátke info) :

SACE ako národná členská organizácia medzinárodnej federácie FIDIC zorganizovala dňa 23.11.2017 konferenciu Zmluvy vo výstavbe a legislatíva. Konferencia sa uskutočnila v Hoteli Bratislava na Seberíniho 9 v Bratislave. Išlo o 5. ročník výročnej konferencie SACE, ktorá opäť vznikla za výraznej podpory odbornej komisie – Registra rozhodcov pri SACE. Dňa 10.11.2017 bolo ukončené prihlasovanie na konferenciu, ktorá bola beznádejne vypredaná. Konferencie sa nakoniec zúčastnilo 60 ľudí z rôznych sfér.  Záujem prejavili zástupcovia z verejného sektora, ako aj spoločnosti z privátnej sféry, ako aj ďalšie organizácie, ktoré združujú odborníkov v oblasti stavebníctva. Z toho dôvodu by sme chceli vyjadriť všetkým prihláseným vďaku za prejavený záujem. Veľký záujem o predmetnú tematiku nás zaväzuje do budúcnosti pripraviť pokračovanie výročných konferencií so zreteľom na zachovanie kvality obsahu a prínosu organizovanej konferencie. Tým prispieť k šíreniu poslania federácie FIDIC na Slovensku.

Obsahom konferencie  bola analýza legislatívnych predpisov na Slovensku, ktorá bola konfrontovaná so zaužívanou praxou. Prednášať budú Ivan Brlej, Peter Kotvan, Peter Kyčin a Matej Mráz. Informácie a skúsenosti z Českej republiky boli prednesené Lukášom Klee – medzinárodným odborníkom na FIDIC zmluvné podmienky. Prednášky konferencie boli koncipované nasledovne v 2 blokoch:

Konferencia Zmluvy vo výstavbe a legislatíva (prvý blok) – prednášali Peter Kyčin a Ivan Brlej:

Úpravy štandardných zmlúv vo výstavbe z dôvodov požiadaviek legislatívy

  • Prehľad platnej legislatívy a zapracovanie jej požiadaviek do štandardných zmlúv vo výstavbe
  • Spracovanie Osobitných zmluvných podmienok a miera zásahov do Všeobecných zmluvných podmienok

Konferencia Zmluvy vo výstavbe a legislatíva (druhý blok) – prednášali Lukáš Klee, Peter Kotvan, Matej Mráz:

Praktické problémy pri tvorbe a plnení zmlúv vo výstavbe a pri realizácii Diela

  • Porovnanie situácie v úpravách zmlúv a požiadaviek legislatívy v ČR
  • Príčiny vzniku problémov, dopady na postup výstavby
  • Alokácia rizík vo výstavbe a jej dopady na postup a cenu výstavby
  • Spory vo výstavbe, ich predchádzanie a riešenie

V prípade, že ste nestihli položiť prednášajúcemu otázku, je možné osloviť prednášajúceho s Vašou otázkou e-mailom. Prednášky boli účastníkom zaslané vo formáte PDF a sú k dispozícii na stiahnutie do 8.12.2017.