Červená kniha FIDIC (II. vydanie 2017) – autorizovaný preklad

Dňa 22.10.2018 spustilo SACE oficiálny predaj publikácie Červená kniha FIDIC (druhé vydanie – 2017) v slovenskom jazyku. Po niekoľkomesačnom snažení sa podarilo preložiť publikáciu Červená kniha FIDIC (druhé vydanie – 2017). SACE tým získalo primát, keďže sa jedná sa o prvý preklad tejto publikácie na svete. Preklad anglickej verzie textu FIDIC zmluvných podmienok do slovenského jazyka bol vypracovaný na základe licencie poskytnutej organizáciou FIDIC. Taktiež bol pripravený s náležitou starostlivosťou a so zámerom neodchyľovať sa od pôvodného anglického textu.

Informácia FIDIC-u:

Druhé vydanie Zmluvných podmienok na výstavbu bolo vydané federáciou FIDIC ako aktualizácia FIDIC zmluvných podmienok na výstavbu (Red Book), 1. vydanie z roku 1999.

Spolu so Žltou knihou FIDIC – vydanie 1999 (Zmluvné podmienky pre technologické zariadenie a projektovanie – realizáciu) a Striebornou knihou FIDIC – vydanie 1999 (Zmluvné podmienky na kľúč/ projekty EPC / Turnkey) bola Červená kniha FIDIC – vydanie 1999 široko používaná už takmer dve desaťročia po celom svete, tak aj na Slovensku. Predovšetkým pre ​​jeho princípy vyváženého rozdelenia rizika medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom v rámci projektov, v ktorých Zhotoviteľ stavia diela v súlade s návrhom poskytnutým Objednávateľom.

Druhé vydanie FIDIC Zmluvných podmienok na tieto princípy nadväzuje a zároveň sa snaží uplatniť skúsenosti z praktického používania prvého vydania napríklad tým, že poskytuje:

  1. viac podrobností a jednoznačnosti, ohľadne požiadaviek týkajúcich sa oznámení a ostatnej komunikácie.
  2. ustanovenia, ktoré zabezpečujú aby nároky Objednávateľa a Zhotoviteľa boli riešené rovnakým spôsobom a aby boli od sporov oddelené.
  3. zavedenie mechanizmu na predchádzanie sporom.
  4. detailné ustanovenia pre manažment kvality a verifikáciu Zhotoviteľovej zhody so Zmluvou.

Zmluvné podmienky druhého vydania obsahujú ustanovenia a sú štruktúrované takým spôsobom, aby boli použiteľné pre väčšinu zmlúv vo výstavbe. Podstatné údaje týkajúce sa konkrétneho projektu majú byť uvedené v Osobitných podmienkach časť A – Zmluvné údaje.

Navyše, rešpektuje sa skutočnosť, že veľa Objednávateľov, hlavne vládne inštitúcie, môžu vyžadovať špeciálne zmluvné podmienky alebo osobitné postupy, ktoré sú odlišné od tých uvedených vo Všeobecných podmienkach, tieto by mali byť obsiahnuté v časti B – Špeciálne ustanovenia.

Za účelom pomoci Objednávateľom pri príprave súťažných podkladov a Osobitných podmienok tieto publikácie obsahujú Pomôcku pre vypracovanie Osobitných podmienok, ktorá poskytuje dôležité rady pre prípravu súťažných podkladov, zmluvných podmienok, špecifikácie diela ako aj Osobitných podmienok a Špeciálnych ustanovení. Pri príprave Špeciálnych ustanovení publikácie uvádzajú vzorový text, ktorý môže byť v určitých prípadoch použitý ako náhrada alebo doplnok ku Všeobecným podmienkam. Dôraz sa kladie na právnu a inžiniersku korektnosť, jednoznačnosť, kompletnosť a konzistenciu s ostatnými ustanoveniami Zmluvy.

Obsah knihy Červená kniha FIDIC:

Zmluvné podmienky na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom

2. vydanie (2017) obsahujú:

  • všeobecné podmienky
  • pomôcka pre vypracovanie osobitných podmienok a príloh
  • vzory záruk
  • vzory pre ponukový list, akceptačný list, zmluvnú dohodu a dohodu o predchádzaní/ adjudikácii sporov

 

Objednávanie:

Objednávať si túto publikáciu môžete cez objednávkový formulár na našej stránke.

Autori prekladu:

Preklad originálu druhého vydania FIDIC štandardných zmluvných podmienok 2017 pripravil Ing. Ivan Brlej (Contracts Management Consultants, s.r.o.) v spolupráci s právnymi a jazykovými konzultantmi; právne konzultácie a korektúry prekladu vykonali JUDr. Matej Mráz, MSc. (Barger Prekop, s.r.o.) a Mgr. Natália Nováková. Na gramatickej korektúre prekladu, formátovaní a editovaní pre tlač sa podieľal Ing. Michal Venglár, PhD. (tajomník SACE).

By |2018-10-22T19:09:04+00:00október 21st, 2018|FIDIC, News, SACE|