Na Slovensku máme dlhodobo problémy s dokončovaním verejných stavieb v dohodnutom, zmluvnom termíne a  cene. Nie je to len o dopravných stavbách ako sú diaľnice, železnice, cesty, mosty, cyklotrasy, ale aj pozemné stavby. Každý občan Slovenska pozná príbehy o problémoch s výstavbou diaľnice z Bratislavy do Košíc, o stave železničných dráh, o stavbách ako je nemocnica Rázsochy, dostavbe 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach alebo nekonečných plánoch rekonštrukcie a modernizácie bratislavskej železničnej Hlavnej stanice.

Ak sa za posledných 30 rokov obzrieme a nezávisle vyhodnotíme výsledky novej výstavby verejnoprospešných stavieb, musíme konštatovať veľmi nízku efektívnosť, nehospodárnosť v narábaní s verejnými prostriedkami a veľmi pomalé budovanie významných stavieb potrebných pre Slovensko. Skôr môžeme hovoriť o stagnácii alebo zaostávaní ako o progrese v rámci modernizácie a zlepšovania podmienok pre verejnosť. A to aj napriek dlhoročnému čerpaniu príspevkov z európskych fondov, z ktorých sme financovanie našich verejných stavieb v podstatnej miere zabezpečovali.

  • Kde robíme na Slovensku chybu?
  • Prečo sú vo svete, ale aj v okolitých štátoch úspešnejší?
  • Prečo sme nevedeli a nevieme napriek relatívnemu dostatku finančných zdrojov budovať a efektívne dokončovať tak potrebné stavby, ktoré slúžia nám všetkým a zásadne zlepšujú podmienky na život?
  • Pomôžu stav zlepšiť zákony o strategických investíciách?
  • Môžu za neutešený stav iba politické vplyvy alebo máme nedostatok odborníkov na zabezpečenie prípravných a realizačných prác?

To sú otázky, na ktoré zrejme nevieme dať jednoduché odpovede. Ide o komplexnú problematiku, ktorej z hľadiska odbornosti lepšie rozumejú úspešní investori a developeri zo súkromného sektora. Sú si vedomí, že efektívnosť prípravy a realizácie stavby je rozhodujúca pre úspešnosť projektu a podmienkou pre očakávanú návratnosť úverov, z ktorých bola stavba financovaná. Vo verejnom sektore, kde sú stavby financované z verejných zdrojov alebo z úverov splácaných splátkami z verejných zdrojov je nízka efektívnosť výstavby škodou pre celú spoločnosť. Nízka efektivita je z dôvodu neúmernej byrokracie a administratívy pri rozhodovaní a riešení problémov, ktoré počas prípravy ako aj v priebehu výstavby nastanú, čo spôsobuje neúmerné predražovanie stavieb s dopadom na  čerpanie benefitov v čase. Oneskorenie dokončovania stavieb a pomalý postup výstavby má vplyv na  zaostávanie celej krajiny a nedostatočný rozvoj.

V Slovenskej asociácii konzultačných inžinierov sa už viac ako 20 rokov snažíme podporovať zavedenie zmluvných podmienok pre výstavbu vo verejnej výstavbe, ktoré sa osvedčili pri realizácii veľkých stavieb v krajinách na celom svete. Vo vyspelých aj rozvojových krajinách, kde veľké projekty sú financované medzinárodnými finančnými inštitúciami, ktoré poskytujú financovanie iba vtedy, keď finančné prostriedky sú vynaložené účelne a zaručujú, že stavby budú dokončené včas. Včasné uvedenie stavby do prevádzky je garanciou navrátenia poskytnutých finančných prostriedkov. Zároveň je nutné počas výstavby transparentne sledovať použitie finančných prostriedkov a zabrániť ich defraudácii alebo zneužitiu. Takýmito zmluvnými podmienkami sú Všeobecné zmluvné podmienky FIDIC, ktoré SACE od roku 2008 v rámci licencie od FIDIC prekladá do slovenského jazyka a každoročne vzdeláva odborníkov na Slovensku pre ich aplikáciu do praxe.

FIDIC Všeobecné zmluvné podmienky sú v súčasnosti na Slovensku pomerne známe a aj používané vo verejnej výstavbe vzhľadom na ich vyváženosť, komplexnosť a prehľadnosť. V každej krajine a pri každom projekte sa však FIDIC Všeobecné podmienky môžu upraviť a prispôsobiť požiadavkám danej krajiny a požiadavkám daného projektu. Verejní obstarávatelia na Slovensku žiaľ tieto Všeobecné podmienky doplňujú a menia osobitnými zmluvnými podmienkami až do takej miery, že sa stráca pôvodný charakter, poslanie a zámer jednotlivých zmluvných ustanovení. Osobitnými zmluvnými podmienkami sa do zmluvných vzťahov zavádzajú nadbytočné povinnosti a postupy, ktoré komplikujú a niekde až znemožňujú plynulý priebeh realizácie stavby a flexibilné riešenie bežných situácií na stavbe. Z toho následne vznikajú nedorozumenia, rôzne interpretácie ustanovení zmluvy a spory, ktoré stavbu spomaľujú, predražujú a oneskorujú v dokončení.

Realizácia stavby podľa FIDIC zmluvných podmienok je len jedna časť – fáza celkového investičného procesu, ktorá vplýva na celkovú efektívnosť investície. Samotnej realizácii stavby predchádza celý rad prípravných činností, ktorých trvanie tiež ovplyvňuje efektívnosť investície. Ide o procesy od vzniku a definície spoločenskej potreby, vypracovanie štúdie realizovateľnosti, vypracovanie podrobného zadania a finálnych vlastností stavby, vypracovanie nevyhnutných prieskumov, odhadu celkových nákladov a plánu financovania, majetko-právneho vysporiadania, posúdenia vplyvov na životné prostredie, vypracovanie a schválenie projektových dokumentácií, zabezpečenie transparentného verejného obstarávania, všetkých územných a stavebných povolení a až na konci je realizácia schváleného projektu stavby, jeho preskúšanie a uvedenie do prevádzky. Už z uvedeného vyplýva zložitosť a komplexnosť celého procesu zabezpečovania verejnej investície a mnohých vplyvov pôsobiacich na celkovú efektívnosť investície. V tomto bode je účelné sa zamyslieť nad otázkou ako je možné zabezpečiť vysokú efektívnosť veľkej verejnej stavby pri takom neprimerane zložitom a komplexnom procese, ktorý je nevyhnutne potrebné absolvovať pre realizáciu verejnej stavby. Pre zvýšenie efektívnosti verejnej výstavby je potrebné zjednodušiť postupy vylúčením neúmernej byrokracie a zbytočnej administrácie, upraviť legislatívu špecificky pre potreby verejnej výstavby vychádzajúc z princípov, ktoré sú zaužívané, aplikované a rešpektované vo výstavbe. Jedným z najväčších problémov je, že samotná legislatíva a z nej vyplývajúce nariadenia často neumožňujú riešiť problémy včas a efektívne.

Za účelom zlepšenia daného stavu je potrebné problematiku efektívnosti verejnej výstavby riešiť na základe odborného prístupu. Organizácia SACE je pripravená zapojiť sa do riešenia tejto otázky v súčinnosti so širokou odbornou verejnosťou. Za účelom vyvolania odbornej diskusie na tému dosiahnutie vyššej efektívnosti vo výstavbe budeme  v SACE Newslettri pravidelne uverejňovať SACE názory, návrhy a podnety na zlepšenie súčasnej neutešenej situácie v obstarávaní a realizácii verejných stavieb na Slovensku. Akékoľvek relevantné a zmysluplné pripomienky, názory a návrhy odbornej verejnosti na riešenia tejto problematiky radi uverejníme v našom periodiku. Svoje príspevky je možné zasielať na mailovú adresu: tajomnik@sace.sk.

Autor: Igor Tóth, prezident SACE