Loading Udalosti
This event has passed.

Vzdelávací program SACE 2018:

Opakovaná konferencia Zmluvy vo výstavbe a legislatíva (Prihlasovanie bolo ukončené)

Požiadavky, nariadenia, vyhlášky rôznych inštitúcií, ako aj samotná legislatíva majú podstatný vplyv na tvorbu zmlúv vo výstavbe.

Dokážeme všetky tieto požiadavky jasne a jednoznačne zakomponovať do zmlúv spôsobom, aby sa v rozumnej miere zachovala ich vyváženosť, bez prílišných zásahov deformujúcich vzťah medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, bez neúmernej alokácie rizík bez toho, aby počas realizácie prác nedochádzalo k závažným problémom a sporom týkajúcich sa naviac prác a platieb? Sú tieto požiadavky v súlade s konceptom tvorby ceny podľa meranej zmluvy, či zmluvy na paušálnu alebo pevnú cenu? Ako riešiť nesúlad? Je riešením neštandardná forma zmluvy?

Zámerom je poukázať na najčastejšie problémy pri tvorbe a plnení zmlúv vo výstavbe v slovenskom právnom poriadku, ako aj na príčiny, ktoré tieto problémy spôsobujú. Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky, metodika tvorby a oceňovania výkazu výmer, tvorba zmluvnej ceny majú v konečnom dôsledku dopad na riešenie zmien a dodatkov.

V priebehu realizácie prác sa nevyhneme nepredvídateľným okolnostiam alebo zmenám, či už v kvalite, rozsahu, alebo obsahu diela. Ako riešiť tieto situácie? Predstavíme návrh rozhodcovskej doložky umožňujúcej zmluvným stranám využiť ad hoc ustanovených rozhodcov, ktorých rozhodnutie už bude aj priamo exekučne vykonateľné.

Ako ďalej, čo nás čaká po skončení financovania EÚ? Aký prístup investorov k tvorbe zmlúv možno očakávať?

PREDNÁŠAJÚCI:

  • Ing. Ivan Brlej – konateľ v spoločnosti Contracts Management Consultants, s.r.o., odborník na zmluvné vzťahy vo výstavbe s medzinárodnými skúsenosťami
  • JUDr. Lukáš Klee, LL.M., Ph.D., MBA – odborník na stavebné zmluvné právo, vyučujúci na právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, lektor, pravidelný rečník, súdny znalec, adjudikátor a rozhodca
  • JUDr. Matej Mráz – advokát v spoločnosti BARGER PREKOP, s.r.o., venujúci sa stavebnému právu, špecialista na zmluvné vzťahy vo výstavbe, zmluvný manažment a riešenie sporov
  • Mgr. Peter Kyčin – advokát, špecialista na zmluvné obchodné právo – najmä zmluvu o dielo, sporovú agendu, vrátane adjudikácie a rozhodcovského konania
  • JUDr. Peter Kotvan – advokát venujúci sa stavebnému právu, zmluvným vzťahom vo výstavbe, zmluvnému manažmentu, správe nárokov a urovnávaniu sporov

CIELE KONFERENCIE:

• Vyváženosť zmlúv
• Súlad s požiadavkami
• Vyvarovať sa chybám
• Poukázať na problémy
• Zmeny a ich riešenie
• Prezentácia rozhodcovskej doložky

CIEĽOVÁ SKUPINA:

vhodné pre všetkých účastníkov zmluvných strán vo výstavbe

CENA ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU:

89 €  (v cene je zahrnutá účasť na konferencii, podklady na konferenciu a občerstvenie vo forme coffebreak) prihlasovať sa je možné do 14.3.2018. SACE nie je platcom DPH