Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Zmluvné podmienky vo výstavbe – intenzívny teoretický seminár a praktický workshop o nárokoch

OBSAH SEMINÁRA

FIDIC zmluvné podmienky sa štandardne používajú celosvetovo, ale aj na Slovensku, nakoľko sa podľa nich postupuje pri mnohých výstavbových dielach, predovšetkým pri výstavbe infraštruktúry, akou sú diaľnice, rýchlostné cesty, železnice, mosty, kanalizácia a pod., logistické centrá a developerské projekty ako aj technologické projekty ako ČOV, elektrárne, výrobné závody a pod.

Aktuálny seminár ponúka intenzívny praktický pohľad na tieto všeobecne zaužívané zmluvné podmienky aplikované v procese výstavby diel. Detailne a z pohľadu praxe rozoberieme práva a povinnosti zmluvných strán, riziká a zodpovednosť, vyváženosť zmluvy, ako aj vplyv slovenskej legislatívy. Správne pochopenie štandardných postupov v procese výstavby pri použití rôznych konceptov („meraný“ a „naprojektuj-postav“ koncept) a vzájomné súvislosti zmluvných ustanovení je možné využiť nielen pri zmluvách o dielo, ktoré sa riadia FIDIC zmluvnými podmienkami, ale aj v akýchkoľvek iných zmluvách vo výstavbe.

Účastníkom seminárov bude vydaný certifikát SACE – Slovenskej asociácie konzultačných inžinierov (SACE) – certifikát FIDIC špecialista

SACE je jediná národná členská asociácia medzinárodnej organizácie FIDIC oficiálne reprezentujúca FIDIC organizáciu na Slovensku. V skratke:

 • SACE združuje odborníkov na zmluvnú problematiku súvisiacu s výstavbou diel. Založená bola v roku 2003.
 • Stálymi čestnými členmi SACE sú o.i. Ministerstvo dopravy SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Národná diaľničná spoločnosť, a.s., SKSI.
 • SACE od svojho založenia organizuje certifikované semináre a publikuje autorizované preklady FIDIC zmluvných podmienok (Červená kniha, Žltá kniha – 1999 a 2017, Zelená kniha, Biela kniha a zmluvy pre subdodávateľov).
 • SACE ďalej vedie Register adjudikátorov, t.j. členov Komisie na riešenie sporov. Register slúži ako databáza pre výber členov do Komisií na riešenie sporov vzniknutých v procese výstavby. Členovia sa podieľajú na príprave nezávislých posudkov týkajúcich sa zmluvnej problematiky, ktoré môžu byť využité aj v súdnych konaniach na súdoch SR ako odborné vyjadrenie v súlade s ustanovením § 206 Civilného sporového poriadku.

KOMU JE SEMINÁR URČENÝ:

Celodenný dvojdňový seminár je určený všetkým účastníkom, ktorí participujú v procese výstavby, predovšetkým zhotoviteľom, objednávateľom, advokátom a koncipientom, in-house právnikom, zmluvným manažérom, stavebným inžinierom a dozorom, projektantom, osobám a štátnym zamestnancom participujúcim v procese výstavby a verejného obstarávania, a podobne.

PREDNÁŠAJÚCI:

Ing. Ivan Brlej

 • Viac ako štyridsať ročná medzinárodná prax v oblasti zmluvného a projektového manažmentu, spolupráca s nadnárodnými spoločnosťami na rôznych projektoch vo výstavbe, ako aj s národnými verejnými obstarávateľmi. Praktická skúsenosť a znalosť zmluvných, inžinierskych, projekčných, technických a obchodných činností týkajúcich sa obstarávania a realizácie projektov na Slovensku, v Českej republike a na medzinárodnej úrovni (Kanada, USA, Nemecko, Cyprus a mnohé ďalšie krajiny). Poradenské služby zmluvného a projektového manažmentu pokrývajúce všetky činnosti od prípravy a obstarávania až po finančné ukončenie záväzkov realizovaných projektov – analýza zmluvných rizík, stratégie pre obstarávanie a realizáciu diela, príprava súťažných podkladov a zmluvných podmienok, vyhodnotenie ponúk, zmluvné negociácie, zmluvný manažment a administratíva, príprava, riešenie a obhajoba zmien, nárokov a sporov, arbitrážna činnosť, lektorská činnosť v odbore zmluvného manažmentu a riadenia projektov, oficiálne preklady FIDIC zmluvných podmienok, spolupráca s medzinárodnou FIDIC organizáciou.

 ČO JE V CENE SEMINÁRU:

 • Prezenčná účasť na seminári (pri vybraných kurzoch možnosť on-line účasti)
 • Certifikát vydaný organizáciou SACE – jedinou oficiálnou – národnou členskou asociáciou medzinárodnej organizácie FIDIC na Slovensku
 • Printová verzia FIDIC zmluvných podmienok (Červená kniha a Žltá kniha)

 MIESTO KONANIA SEMINÁRU:

 • Bratislava (konkrétne miesto seminára bude upresnené v potvrdení prihlášky)
 • Banská Bystrica
 • Košice
 • Tvrdošín
 • V prípade kurzov, pri ktorých je uvedená možnosť on-line účasti, budú v potvrdení prihlášky poskytnuté prístupové údaje a heslá k on-line účasti

 TERMÍNY SEMINÁROV (minimálny počet účastníkov pre jednotlivý seminár je 10 a maximálny 15 pre prezenčnú formu účasti):

 • 27.07.2023 – 28.07.2023 – Tvrdošín (termín obsadený)
 • 10.08.2023 – 11.08.2023 – Bratislava (termín obsadený)
 • 21.08.2023 – 22.08.2023 – Košice
 • 07.09.2023 – 08.09.2023 – Bratislava on line
 • 21.09.2023 – 22.09.2023 – Bratislava

CENA CERTIFIKOVANÉHO KURZU: 1.190,- EUR