Seminars2018-04-20T20:24:42+02:00

SACE seminars

SACE pravidelné semináre sú certifikované. Každý účastník, po úspešnom absolvovaní záverečného testu, obdrží SACE certifikát pre príslušný kurz. Certifikáty majú svoje poradové číslo a sú spolu so záznamami registrované organizáciou SACE. Zoznam absolventov pravidelných seminárov je k nahliadnutiu nižšie.

Seminars and conferences

FIDIC Yellow book contracts course

15. March 2024 @ 8:30 - 14:30

Course FIDIC claims

22. March 2024 @ 8:30 - 14:30

In view of the requirements of the market and the fact that the practical approach and application of contract management for construction projects is poorly or not taught in schools, SACE has prepared a learning system that will enable the participant to acquire basic or advanced knowledge and experience of working with contracts, administration and contract management. The SACE Education Program was introduced in 2008 and it has been completed by thousands of professionals from Government Ministries and Agencies, Private Sector Employers, Consulting Engineers, Contractors, Quantity Surveyors, Architects, Legal Advisers. Successful graduates of certified regular courses will receive a SACE certificate of the appropriate course.

The knowledge level of the contract general conditions has improved substantially in practice over recent years, thanks also to the positive impact of the SACE Education Program.

The FIDIC contracts are widespread and well-known in the world, and basically summarize the logic of generally accepted practices of different types of contractual relations. For this reason, the knowledge gained from working with FIDIC contracts may be applied when working with any contract types for the construction. The SACE Education Program is based on the correct interpretation of FIDIC general conditions. The aim of the seminars is to understand correctly the basics of the individual provisions, the general logic and the principles under which the FIDIC General Conditions are formulated. For those who are more experienced, seminars can provide inspiration in solving current problems when preparing offers or executing works. During the presentation, he often refers to  examples of current practice on the Slovak construction market.

REGULAR CERTIFIED COURSES:

SACE pravidelné semináre sú certifikované. Každý účastník, po úspešnom absolvovaní záverečného testu, obdrží SACE certifikát pre príslušný kurz. Certifikáty majú svoje poradové číslo a sú spolu so záznamami registrované organizáciou SACE. Zoznam absolventov pravidelných seminárov je k nahliadnutiu nižšie.

 • Červená kniha – znalosť zmluvných ustanovení červenej knihy je základom pre porozumenie pravidiel a princípov zmluvných podmienok. Po obsiahlom úvode, v ktorom sú vysvetlené typy zmlúv, rozloženie rizík, vplyv legislatívy, princípy riadenia zmlúv a projektového manažmentu, štruktúra a rozdielnosti FIDIC kníh, sa účastníci postupne oboznámia s každým jedným z dvadsiatich článkov červenej knihy. Každý rok kurz začína začiatkom októbra a končí koncom novembra, trvá 4 školiace dni (každé dva týždne je jeden školiaci deň).
 • Žltá kniha – Kurz trvá jeden deň, organizuje sa každý rok koncom februára. Detailne sa poukazuje na všetky rozdiely medzi červenou a žltou knihou, vysvetlí sa princíp „vyprojektuj a zrealizuj“ koncept zmluvných podmienok.
 • Zmluvné nároky podľa FIDIC zmluvných podmienok – príprava a obhajoba nárokov podľa ČERVENEJ a ŽLTEJ knihy – Kurz trvá jeden deň, organizuje sa každý rok začiatkom marca. Typy nárokov, príprava nárokov, stratégia nárokovania, princípy správnej argumentácie, riešenie sporov a veľa príkladov zo slovenskej stavebnej praxe je prezentovaných a vysvetlených.

Na základe štruktúry seminárov a skutočnosti, že „Červená kniha“ sa považuje za základ pre ďalšie nadstavbové semináre, sa odporúča absolvovať pravidelné semináre v uvedenom poradí. V opačnom prípade je certifikát „Žltej knihy“ a „ Zmluvné nároky“ vydaný dodatočne, až keď uchádzač úspešne absolvuje seminár FIDIC „ČERVENÁ KNIHA“.

Popri týchto pravidelných seminároch, za účelom uspokojenia špecifických potrieb a požiadaviek SACE organizuje taktiež individuálne „pripravené na mieru“ semináre uskutočnené v priestoroch záujemcov pre rôzne súkromné a vládne inštitúcie, investorov, zhotoviteľov, stavebných dozorov, projektantských firiem, agentúr, atď..

Zmluvná problematika je pomerne široká a rôznorodá, sprevádzaná procesom neustáleho poznávania a objavovania. Napriek podobnosti projektov, ich realizácie nie je nikdy rovnaká, pretože záleží od veľa rôznych faktorov: osobitné zmluvné podmienky, realizačné podmienky a okolnosti , ktoré sú zriedkavo alebo nikdy rovnaké. Preto je nesprávne spadať do rutiny odvolávajúc sa na frázy „takto sme to robili pri poslednom projekte“ bez toho aby sa zvážili podrobnosti a špecifiká každého projektu. Počas prípravy súťažných podkladov, zmluvných podmienok a ich interpretácii pri realizácii prác je veľmi dôležité pochopiť podstatu, okolnosti, spojitosti a detaily každého projektu. Naviac, stavebný trh sa neustále mení a vyvíja a zmluvné podmienky by sa mali prispôsobovať tomuto vývoju, vrátane zohľadnenia súčasných možností projektového financovania.

Používanie FIDIC zmluvných podmienok na slovenskom stavebnom trhu
FIDIC zmluvné podmienky sa vo všeobecnosti začali používať na slovenskom stavebnom trhu iba začiatkom deväťdesiatych rokov v rámci rôznych programov financovania inštitúciami Európskej únie. V prevažnej miere sa používajú podmienky „meranej“ zmluvy (FIDIC červená kniha), avšak v poslednom čase sa rozširuje aj používanie „design and build“ („vyprojektuj a zrealizuj“) konceptu (FIDIC žltá kniha). Na uzatváranie zmluvných vzťahov medzi stavebným dozorom, projektantom a objednávateľom sa v niektorých prípadoch používajú FIDIC zmluvné podmienky biela kniha.
Napriek počiatočným zámerom podstatne deformovať nemenné štandardné FIDIC všeobecné zmluvné podmienky, ktoré sú na celom svete rovnaké, prostredníctvom osobitných podmienok pripravených konkrétnym objednávateľom, odborná verejnosť do značnej miery pochopila význam vyrovnanosti FIDIC všeobecných zmluvných podmienok z hľadiska prerozdelenia rizík a niektoré z hlavných investorských štátnych firiem v súčasnosti používajú celkom vyvážené osobitné podmienky, ktoré spravodlivo rozdeľujú riziká realizácie projektu na obe strany.
Avšak, isté nepochopenie konceptu meranej, vyprojektuj a zrealizuj a pevnej ceny zmlúv v niektorých prípadoch stále pretrváva, čo môže mať korene aj vo všeobecne zaužívanom spôsobe oceňovania prác projektov vo výstavbe, ktoré nemusí byť v súlade so všeobecne akceptovanými typmi zmlúv.

Typy FIDIC všeobecných zmluvných podmienok

 • Červená kniha(meraná zmluva) pre projekty kde objednávateľ dodá väčšinu projektovej dokumentácie. Stavebný dozor administruje zmluvu, monitoruje postup prác a potvrdzuje platby. Oceňovanie vykonaných prác na základe skutočne vykonaných a odmeraných množstiev podľa zmluvne dohodnutých jednotkových cien. Ponuková cena (Akceptovaná zmluvná hodnota nie Zmluvná cena) vychádza z podmienok uvedených v súťažných podkladoch – zmluvná cena nie je pevná, upravuje sa na základe skutočne nameraných množstiev, zmien a zmluvne oprávnených nárokov (ak sa vyskytnú) z dôvodu odlišnosti skutočných podmienok od podmienok uvedených v súťažných podkladoch.
 • Žltá kniha („design and build“ alebo „vyprojektuj a zrealizuj“) pre projekty, kde zhotoviteľ na základe zadania objednávateľa pripraví projektovú dokumentáciu tak, aby dokončené dielo vyhovovalo všetkým výkonnostným kritériám a zrealizuje vyprojektované dielo. Stavebný dozor administruje zmluvu, monitoruje práce a potvrdzuje platby. Oceňovanie prác na základe zmluvne dohodnutých paušálnych súm za definované objekty. Dokončené dielo musí byť vhodné pre zadaný účel („fit for purpose“). Ponuková cena vychádza z podmienok uvedených v súťažných podkladoch – zmluvná cena nie je pevná, upravuje sa na základe zmien a zmluvne oprávnených nárokov (ak sa vyskytnú) z dôvodu odlišnosti skutočných podmienok od podmienok uvedených v súťažných podkladoch.
 • Strieborná kniha pre projekty „na kľúč“, (BOT – Build Operate Transfer, BOOT, PPP projekty). Financovanie alebo projektová dokumentácia môžu byť zabezpečené objednávateľom alebo aj zhotoviteľom. Obyčajne však zhotoviteľ je zodpovedný za projektovanie a aj výstavbu diela. Zmluvná cena môže byť dohodnutá ako pevná, prevažná časť rizík sa presúva na zhotoviteľa, z toho dôvodu aj služba stavebného dozora nie je vyžadovaná. Strieborná kniha sa používa pre výstavbu diel na „zelenej lúke“. Pre rekonštrukciu diel na „kľúč“ sa používajú zmluvné podmienky Bronzová kniha.

S každými FIDIC všeobecnými zmluvnými podmienkami je možné uplatniť rôzne spôsoby oceňovania a platieb za vykonané práce:

 • meraním skutočne vykonaných prác pri použití dohodnutých jednotkových cien (červená kniha),
 • platbou za progres a dokončenie objektu oceneného paušálnou sumou (žltá kniha),
 • pevná cena (strieborná kniha),
 • platbou za preukázané náklady plus réžia a zisk,
 • použitím zmiešaných spôsobov oceňovania,

avšak príslušné zmluvné ustanovenia vo všeobecných zmluvných podmienkach musia byť vhodne upravené tak, aby odpovedali zámeru požadovaného oceňovania a platieb.

FIDIC všeobecné zmluvné podmienky a legislatíva Slovenskej republiky
FIDIC všeobecné zmluvné podmienky úpravou cez osobitné podmienky sa dajú prispôsobiť legislatíve, ktorejkoľvek krajiny sveta, taktiež legislatíve Slovenskej republiky. Každá legislatíva má svoje špecifiká a problémy. Problémy Slovenskej legislatívy spočívajú hlavne v tom, že:

 • Dostatočne nezohľadňuje špecifické typy zmluvných vzťahov, ktoré sú všeobecne zaužívané a uznávané pri realizácii diel vo výstavbe (napr. koncepty červenej, žltej a striebornej knihy)
 • Legislatíva Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, Stavebného zákona, Zákona o cenách, Zákona o verejnom obstarávaní sú príliš všeobecné, nezosúladené a nedostatočne pokrývajú špecifiká zmluvných vzťahov pre projekty vo výstavbe diel.
 • Podobne, rôzne praktiká vládnych nariadení, ustanovení, smerníc, noriem neodpovedajú súčasným praktikám moderného obstarávania a realizácie diel vo výstavbe.

Popri iných dôvodoch aj dôsledkom tohto súčasného stavu slovenskej legislatívy vzniká počas obstarávania a realizácie prác množstvo zbytočných nedorozumení, námietok a sporov. Berúc do úvahy súčasný stav slovenského súdnictva poznačený korupciou, nekompetentnosťou a zdĺhavým riešením sporných prípadov, vymožiteľnosť práva zostáva nanajvýš otáznou.

V určitých prípadoch (napr. riešenie sporov počas realizácie prác) možno hore uvedený stav obísť mimosúdnym riešením sporov mediáciou alebo prostredníctvom KRS v súlade s FIDIC zmluvnými podmienkami.

Databáza certifikovaných absolventov seminárov SACE (od 2008)

A-Č2018-12-08T22:41:54+01:00
22 Marián Adamčik
64 Zuzana Bačová
3 Pavol Baláž
67 Gabriella Balkó
51 Veronika Baránková
10 Ján Bečka
56 Miroslava Betáková
50 Patrícia Boháková
54 Denisa Böhmanová
82 Marián Bokor
88 Jarmila Bučková
87 Milan Cagáň
D-G2018-12-08T22:41:15+01:00
1 Peter Danczi
46 Ivan Daniš
13 Pavol Ďurkáč
27 Jana Falatová Košťanová
38 Asena Filková
65 Ivan Gajdoš
7 Eva Gardošíková Matzová
26 Radoslav Gerka
H-K2018-12-08T22:38:13+01:00
61 Adrian Holienčín
28 Maroš Iličko
6 Zuzana Izsáková
21 Stanislav Jakab
40 Jakub Jakubík
74 Vladislav Janota
60 Branislav Kajánek
83 Gabriela Kamenická
47 Milan Kolkus
43 Peter Korpáš
17 Eva Kostolányiová
12 Juraj Kováč
32 Daniela Krausová
24 Michal Krcho
76 Marián Krišš
11 Aleš Kubica
44 Patrícia Kulichová
52 Daniel Kvocera
L-P2018-12-08T22:37:00+01:00
18 Miroslav Lapuník
8 Juraj Lyžičiar
86 Michal Maričák
20 Peter Matta
23 Jaroslava Matvijová Dzúrová
78 Peter Mikoláš
75 Jozef Nižňan
73 Jakub Novák
4 Michaela Nováková
59 Natália Nováková
81 Peter Ochodničan
36 Ján Olejár
34 Marta Ondreášová
55 Ondrej Pastrnák
35 Žaneta Pitoňáková
25 Bohumil Plšik
33 Peter Porubský
R-S2018-12-08T22:40:36+01:00
71 Ján Sabo
14 Radka Semancová
58 Elena Sivová
5 Peter Skyva
70 Miriam Slobodníková
57 Tomáš Slovák
41 Monika Staneková
49 Richard Strákoš
30 Anton Sviatko
48 Pater Svitok
62 Daniel Sztruhár
29 Monika Šaššáková
31 Mária Šimková
39 Anna Šimková
63 Rastislav Šmátrala
9 Jaroslav Štrba
68 František Šurka
T-Z2018-12-08T22:39:10+01:00
16 Anna Tfirstová
37 Stanislav Toman
2 Ladislav Tomašovský
66 Igor Tóth
42 Štefan Turčan
72 Roman Turek
80 Róbert Urgošík
15 Kristián Vajda
69 Vladimír Vereš
85 Radoslav Vojčík
53 Dušan VOleský
A-Č2017-09-15T22:43:06+02:00
209 Michal Aláč
227 Martina Albrechtová
505 Vladimír Anderko
106 Miroslav Babčan
713 Andrej Babic
581 Pavol Babík
213 Martin Babinský
63 Ladislav Bačenko
108 Zuzana Bačová
128 Slavomír Badín
650 Marcel Bakoš
129 Andrej Baláž
215 Marcel Baláž
687 Štefan Balint
56 Karolína Bálintová
524 Karla Balušková
24 Marcel Baňas
268 Marián Bandžuch
692 Viliam Baník
493 Stanislav Bár
589 Michal Baršovský
307 Viera Bašová
91 Ján Bédi
408 Ján Bednárik
668 Pavol Began
472 Peter Behúň
203 Vojtech Belčák
676 Marta Belejová
712 Lenka Beňačková
364 Jarmila Benčičová
208 Ján Bendík
433 Eva Beňová
593 Michal Béreš
109 Michal Berger
522 Tomáš Bežilla
612 Miroslav Bičanovský
624 Zuzana Bigasová
141 Milan Bilec
794 Milan Bilec
803 Peter Biskupič
127 Erika Blažičková
349 Eva Blažková
308 Martin Bobula
406 Peter Bobuľa
438 Anton Boc
616 Zoltán Bodnár
729 Ingrida Bodnárová
414 Miroslav Body
210 Miroslav Boháč
478 Peter Bohačiak
180 Daniela Bohdalová
698 Ján Bohovic
802 Marián Bokor
248 Ľubica Bollová
672 Jozef Borbély
114 Miroslava Boriková
520 Marcela Bošková
393 Vratislav Božek
484 Vladimír Božik
437 Jozef Broniek
536 Ingrid Brzáčová
397 Ján Bučko
489 Igor Bučko
730 Jarmila Bučková
787 Peter Budinský
557 Martin Bugáň
662 Adela Bumbálová
160 Ľubomír Bútora
775 Matěj Bůžek
75 Juraj Cabadaj
632 Marcel Caltík
181 Michal Capanda
201 Juraj Cibere
509 Ján Comorek
510 Juraj Comorek
806 Víctor Cotelo Fernández
311 Ladislav Csáder
491 Katarína Culham
112 Juraj Cyprián
770 Iveta Čačaná
356 Václav Čáp
286 Marián Čegiň
365 Monika Čechovičová
586 Adriana Čechovičová
569 Zuzana Čepcová
454 Erika Čerňanská
411 Norbert Černanský
366 Milan Čička
476 Milan Čiernik
731 Pavol Čierny
19 Martin Čillik
135 Monika Čižnárová
752 Róbert Čorba
76 Martin Čupec
202 Ladislav Čupka
546 Helena Čupková
U-Ž2017-09-15T22:41:46+02:00
527 Jaromír Uher
336 Andrea Uhrinová
771 Peter Uhrovič
348 Jaroslav Ucháľ
230 Róbert Uličný
157 Ján Urbaník
363 Rastislav Urda
798 Róbert Urgošík
749 Tomáš Uríček
518 Jozef Uriga
526 Ivan Václavek
218 Michal Vagaš
48 František Vakula
49 Lýdia Valentová
158 Zuzana Valúchová
694 Vladimír Vančišin
686 Peter Vanek
312 Roman Vanko
703 Jaroslav Varga
45 Vladimír Vavrek
682 Ladislav Važan
273 Lucia Verebová
139 Vladimír Vereš
197 Karol Vielkievič
98 Peter Vilímek
767 Tomáš Vilina
190 Ján Virostko
64 Lukáš Vitek
34 Zuzana Vitková
503 Peter Vláčilík
121 Miroslav Vnuk
468 Radoslav Vojčík
90 Peter Vojtáš
710 Tibor Vrábel
361 Miloslav Vrba
119 Ottavio Vrbovský
385 Jozef Vyskoč
805 Linda Vysoká
750 Kristína Vytřísalová
58 Andrej Záhorec
117 Peter Zajac
174 Peter Zajac
386 Daniela Zajacová
339 Milan Zakopčan
726 Jana Zálesňáková
225 Juliána Zambová
695 Ján Zápotocký
21 Miroslav Závodský
498 Petr Zbraněk
759 Miroslav Zeleňák
271 Edita Zeleňáková
86 Igor Zelník
315 Jozef Zeman
751 Mária Zemiaková
724 Vladimír Zimen
426 Peter Znášik
387 Aleš Zvara
322 Juraj Zvolenský
772 Miroslav Žáčik
456 Martin Žák
470 Miroslav Žák
768 Marek Žarnovický
691 Marián Žažo
754 Pavol Židek
388 Ivana Žovincová
Š-T2017-09-15T22:41:44+02:00
746 Zdeno Šalaga
212 Ľubomír Šaštinský
457 Ján Šavel
43 Eva Šávelová
267 Peter Ščerbák
690 Róbert Šebek
22 Vlasta Šefčíková
519 Dušan Šesták
747 Martin Šima
422 Ľubomír Šimčík
804 Branislav Šimíček
327 Peter Šimko
344 Juraj Šimko
234 Jozef Šinaľ
291 Marián Šipoš
144 Ľubomír Šipula
614 Miroslav Širilla
801 Veronika Široká
92 Juraj Šiška
83 Marián Školník
343 Tomáš Škopinský
27 Jozef Škumát
773 Peter Šlepecký
413 Rastislav Šmátrala
340 Petra Šmelková
131 Ján Šoltýs
653 Peter Špalek
84 Ladislav Špiner
535 Roman Šplíchal
355 Rudolf Šrojta
769 Eva Šťastná
262 Dana Štecová
637 Lívia Štefánková
647 Marcel Štirbl
264 Melinda Štofanová
113 Tatiana Štrbová
513 Alena Štuková
431 Marcel Štulajter
494 Miroslav Šugár
685 Jozef Šugár
384 Pavol Šulovský
125 František Šurka
347 Anna Švidroňová
319 Barbora Švíková
395 Eva Tabačárová
600 Katarina Táborská
85 Jozef Taliga
504 Jana Ťažká
777 Slavomír Tekeľ
44 Miriam Tekelová
638 Dušan Teltsch
50 Mária Tereková
392 Jozef Tešlár
495 Pavol Thám
233 Miroslav Timko
42 Juraj Tkáč
65 Vratislav Tkáč
323 Ján Tkáč
697 Matúš Tkáč
204 Ľuboš Todák
232 Samuel Tojanovič
259 Ondrej Tomčo
74 Peter Tomečko
1 Igor Tóth
40 Zuzana Tóthová
261 Mária Tóthová
182 Andrea Truchla
360 Igor Trúchly
107 Marta Turanská
748 Peter Turek
409 Jozef Tvaruška
R-S2017-09-15T22:41:41+02:00
432 Jana Račková
88 Dušan Rajčíni
452 Radoslava Rajská
596 Ľuboš Rako
236 Martin Rákoci
216 Marek Reisinger
102 Marián Repaský
137 Jozef Revaj
285 Marek Reviľák
764 Martin Rezák
743 Matej Riecky
755 Ondrej Riečičiar
194 Miroslava Rievasová
290 Ján Riška
297 Milan Roháčik
619 Jarmila Rondzdíková
170 Martin Ronec
580 Štefan Roth
148 René Rothmeier
558 Dominika Rubeljová
807 Ángel Ramón Rubio López
800 Lucia Rudinská
555 Ján Rumann
263 Maroš Rusín
487 Dušan Rusnák
25 Stanislav Ružička
185 Peter Rybár
634 Ivica Rzavská
272 Ivona Sabolová
588 Monika Sabovíková
681 Ján Sasák
252 Ivan Savčák
677 Patrik Saxa
294 Milan Sedlacký
167 Miroslav Sedláček
551 Ladislav Sedláček
196 Jarka Sedláčková
235 Eduard Sedlák
645 Juraj Sedliačik
329 Eva Sedliačková
744 Beáta Selková
539 Norbert Seman
382 Viera Semančiková
123 Igor Semizorov
481 Michala Schmidtová
198 Július Siladi
725 Katarína Skalická
254 Lucia Skirčáková
702 Michaela Skoncová
184 Lucia Sládková
82 Igor Slnek
765 Štefan Sluka
458 Jana Sluková
556 Adrián Slušný
251 Monika Sminčáková
153 Pavol Smolek
766 Miroslav Smoleň
654 Peter Smolka
383 Peter Smolko
421 František Smrek
696 Miloš Snášel
222 Alexander Sninčák
711 Martina Sojková
328 Ján Sokolík
485 Kristína Somogyiová
530 Miroslav Sopko
507 František Soporský
559 Marek Soták
352 Miloslav Spišák
532 Peter Srník
661 Gabriela Stanková
594 Rastislav Stano
623 Jarmila Stanová
132 Michal Stanovský
249 Martin Stavnikovič
217 Karol Stegmann
745 Monika Steininger
575 Kvetoslava Straková
784 Peter Strapek
67 Alena Stuková
346 Roman Sucháň
499 Michal Suchoň
492 Mário Sumka
453 Daniela Svetlíková
333 Ladislav Synak
631 Peter Szabó
2 Daniel Sztruhár
N-P2017-09-15T22:41:39+02:00
126 Juraj Námer
380 Marian Navrátil
554 Matej Nebus
497 Zbyněk Nečas
94 Ivan Nemčík
540 Marián Nemec
269 Martin Nemjo
391 Jozef Nižňan
93 Jaromír Novák
707 Natália Nováková
790 Miroslav Novosedlík, ml.
628 Peter Novota
211 Miroslav Novotný
154 Zuzana Oboňová
299 Ivan Očenáš
542 Peter Ochodničan
100 Pavel Olekšák
552 Andrej Olešňan
193 Alena Omániková
257 Dana Onderková
656 Daniel Ondreáš
247 Ivana Ondrejková
97 Jozef Opálený
758 Lucia Oravcová
789 Tomáš Orenič
274 Slávka Orlovská
68 Karol Orlovský
429 Ján Ozoroczy
479 Branislav Padyšák
741 Radovan Palacka
665 Eva Palánová
757 Zlatica Páleníkova
444 Helena Palgutová
237 Vladimír Paľo
381 Vlasta Papcúnová
706 Michaela Parajková Adame
149 Vladislav Paskalev
332 Michal Patz
354 Zuzana Paučová
334 Karol Paudits
537 Ivana Paulinyová
448 František Pavlík
700 Tomáš Pavlík
420 Ronald Pechs
615 Ľuboš Pemčák
652 Richard Penčík
23 Jana Pernisová
778 Anton Petko
636 Martin Petrík
26 Dagmar Petrovská
165 Daniela Petru
400 Žofia Petrželová
603 Gabriel Petřvalský
95 Roland Piaček
424 Miroslav Pillár
427 Jozef Piško
727 Viliam Piták
51 Peter Pitko
670 Martina Pitoňáková
579 Ladislav Pjontek
625 Simona Plaváková
568 Richard Plešavský
521 Lenka Pliešovská
605 Roman Podolec
60 Peter Pohanka
143 Juraj Pojezdál
630 Peter Polák
314 Viliam Polakovič
671 Katarína Polanská
742 Ľubomír Polkabla
447 Tomáš Pollák
792 Peter Polubojarov
639 Marián Popluhár
270 Marek Popovič
502 Elena Potančoková
278 Lucia Povecová
508 Pavol Pôbiš
15 Richard Pračko
722 Miroslava Prigancová
71 Ľubica Prognerová
582 Zdeněk Průša
583 Martin Ptak
189 Richard Púček
473 Richard Púček
553 Erika Pulišová
130 Vladislav Pyszko
L-M2017-09-15T22:41:37+02:00
675 Jozef Laclavík
53 Iveta Lajková
599 Barbora Lámerová
418 Milan Latta
483 Štefan Lauko
430 Vladimír Lehocký
293 Jozef Lech
80 Štefan Leskovský
462 Miloš Lešták
419 Ján Lietava
779 Juraj Líner
39 Radoslav Lipták
288 Dušan Liška
549 Pavol Liška
621 Katarína Lišková
626 Eva Lobotková
337 Juraj Loja
669 Peter Lojka
660 Peter Ľos
171 Milan Lubala
321 Jozef Lučivňák
276 Lukács
30 Jakub Lupták
200 Stanislava Luptáková
378 Slávka Luteranová
640 Martin Macko
442 Ladislav Macura
641 Paulína Macurová
29 Ľudmila Máčajová
723 Jana Magátová
666 Petra Magová
445 Vladimír Machovič
515 Milan Majerčík
642 Branislav Málik
584 Ján Malis
664 Vladimír Manas
708 Marián Marcin
528 Ľubomír Marcinko
351 Marián Mareček
534 Gabriela Mareková
585 Vladimír Margetaj
31 Andrej Markovič
425 Michal Markovič
239 Karol Martinko
136 Juraj Masár
602 Igor Masaryk
238 Pavol Maťufka
598 Eva Matulová
544 Peter Matúšek
439 Ladislav Maurský
37 Zuzana Mazancová
33 Vladislava Mazuráková
659 Milan Mečár
720 Slavomír Mečár
417 Ján Melcer
101 Ján Melcerj
134 Peter Mellen
16 Branislav Mendel
667 Zuzana Menkeová
116 Jana Mičková
601 Ľudmila Michálková
574 Ľubomír Michalovič
566 Andrej Mikláš
786 Andrej Mikláš
567 Peter Mikoláš
564 Branislav Mikovíny
96 Ludvík Mikula
474 Ján Mikula
20 Ivana Mikulecová
648 Michal Mikuš
57 Antónia Minárová
412 Tibor Mintál
62 Imrich Miškuf
548 Július Mitošinka
533 Ján Mlynár
219 Petra Mníchová
195 Viera Mocná
561 Igor Močko
28 Silvia Mojtová
81 Viliam Mokráň
721 Daniel Molnári
316 Eva Moncoľová
611 Peter Morovjan
740 Matej Motolík
12 Antónia Môciková
175 Martin Mrázik
99 Miroslava Mrázová
379 Ladislav Mrva
443 Pavel Müller
459 Peter Muránsky
359 František Murár
523 Emil Murcin
K2017-09-15T22:41:35+02:00
250 Ján Kačeňák
415 Peter Káčer
469 Michal Kada
172 František Kadík
477 František Kadík
255 Anna Kadlecová
597 Viera Kadúchová
89 Dávid Kaiser
13 Branislav Kajánek
683 Ladislav Kaľavský
577 Andrej Kalinčík
799 Gabriela Kamenická
501 Peter Kanát
221 Viktor Kanda
399 Marián Kaňuščák
649 Ján Karásek
166 Ján Kardoš
374 Elena Kárniková
176 Alena Karšnáková
173 Martin Kelemen
416 Andrej Kelemen
423 Severín Kendra
55 Mária Kertysová
79 Tomáš Kizek
256 Mária Klapáčová
287 Peter Klimek
151 Anton Klinec
162 Zuzana Kľočová
150 Peter Kmeť
776 Miroslav Knapík
350 Aleš Kobylka
705 Michal Kobza
59 Ján Kocák
152 Mária Kocianová
506 Peter Kochan
295 Patrik Kokavec
52 Ivan Kolesár
572 Martina Kolibárová
516 Miloš Kollár
738 Jakub Kollár
565 Pavel Komárek
205 Erik Komjáty
375 Jozef Komka
14 Ladislav Kondek
455 Michal Konečný
266 Alojz Koníček
376 Ján Konštiak
41 Tatiana Kopecká
793 Viliam Koprda
309 Jozef Korba
36 Martin Korbeľ
434 Peter Kordiak
545 Monika Korenčíková
622 Ľuboš Kormaník
122 Martin Kosmál
159 Zuzana Kostolná
169 Viliam Kotian
435 Martin Kotruch
788 Peter Kotvan
617 Marián Kotyra
689 Kamil Kováč
191 Lenka Kováčová
246 Eva Kováčová
342 Peter Koval
560 Juraj Kovalinka
32 Maroš Kozár
570 Dušan Kozic
38 Katarína Kozinková
229 Marek Kozlay
717 Miroslav Krajči
147 Ján Krajčík
783 Viliam Králik
718 Alexandra Krescanková
318 Oľga Krišková
590 Marián Krišš
289 Ľubomíra Krištínová
410 Silvia Križanovičová
719 Zuzana Krížiková
335 Marián Kropuch
728 Tomáš Kubačka
486 Slavomír Kubanda
353 Miroslav Kubánka
543 Žaneta Kubicová
763 Michal Kubina
283 Martin Kubo
265 Tomáš Kuchár
377 Ján Kuchár
475 Martina Kuchárová
446 Slavomír Kuľha
46 Jozef Kulla
571 Eva Kullová
440 Pavol Kundra
73 Konštantín Kundrát
782 Marek Kundrát
482 Igor Kunert
296 Igor Kupčo
608 Ľubica Kupková
643 Oliver Kurinec
547 Jana Kuspišová
451 Ľubica Kušnierová
124 Milada Kušnírová
142 Peter Kutlík
187 Tomáš Kvartulík
753 Tomáš Kysela
I-J2017-09-15T22:41:34+02:00
610 Marián Igaz
220 Katarína Iškyová
657 Alica Ištvánffyová
436 Dušan Ivan
466 Emil Ivančo
292 Jozef Ivanecký
461 Anton Ivanič
471 Pavol Jadroň
206 Angela Jakabová
324 Hedviga Jalčová
118 Juraj Janák
47 Tibor Jančo
11 Simona Janíčková
398 Marta Janitorová
253 Slávka Janočková
161 Alena Janošková
633 Vladislav Janota
371 Rudolf Janotka
797 Ondrej Jánov
146 Viktor Janovič
279 Jaroslav Jarolím
514 Marek Jašíček
760 Tomáš Jaško
463 Dušan Javorček
512 Denisa Jevčáková
372 Janka Ježíková
358 Eva Jíchová
304 Ján Jobbágy
179 Alica Jolenská
373 Vladimír Jorík
18 Viera Józsová
35 Maroš Judiak
464 Branislav Juhás
450 Martina Juhásová
620 Pavol Jurga
796 Marek Jurina
115 Zuzana Juru
791 Igor Just
H-CH2017-09-15T22:41:31+02:00
618 Jozef Haburaj
78 Daniela Hačková
673 Alena Hajdinová
231 Jozef Hajdu
562 Petra Haladejová Preinerová
258 Zuzana Halásová
275 Patrik Halásová
736 Jozef Haľko
389 Anton Hamár
284 Ján Harvan
72 Janka Hasilová
541 Milan Hatala
781 Martin Haulík
241 Katarína Havadejová
488 Zuzana Házelová
402 Roman Hebort
245 Tomáš Heč
762 Martin Heglas
301 Marián Hercegh
737 Gabriela Hesterová
303 Martin Hlaváč
17 Viliam Hlôška
604 Ladislav Hnidiak
407 Mária Holanová
370 Anna Holásková
145 Adrian Holiečin
133 Ľuboš Hollý
177 Jana Holtánová
326 Juraj Holúbek
756 Martin Holý
525 Peter Homola
214 Jana Homová
390 Jozef Horečný
305 Marián Horváth
538 Ľubomír Horváth
573 Marcel Horváth
140 Jana Horváthová
396 Jana Horváthová
609 Petra Horváthová
164 Jana Hôrková
199 Jozef Hrabár
310 Peter Hrapko
228 Mária Hrehorová
240 Miroslav Hric
260 Ľubor Hrinko
490 Michal Hrkota
138 Rudolf Hromádka
680 Stanislav Hrušovský
627 Barbora Hříchová
338 Martin Huďan
70 Peter Hudec
330 Daša Huntošová
183 Martina Hurkalová
595 Jaroslav Hurta
496 Adriana Hurtoňová
405 Miroslava Husková
103 Denisa Hutlasová
629 Martin Chlapík
785 Pavol Chlebana
715 Ján Chobot
658 Veronika Chomová
155 Ivana Chovancová
105 Jana Chrančoková
716 Martin Chrappa
441 Ladislav Chudík
D-G2017-09-15T22:41:30+02:00
300 Zdenko Daňa
578 Mária Dančová
646 Michal Danko
663 Monika Daňová
651 Miloš Darovec
244 Ľudovít Dekáň
732 Maroš Demjan
780 Jaroslav Demkov
226 Róbert Deržák
449 Alexandra Dinková
168 Milan Dírer
761 Roman Dolejší
531 Peter Dorčík
277 Matúš Dorociak
66 Silvia Drábeková
69 Igor Drajna
61 Adriana Drevová
77 Vladimír Drietomský
550 Norbert Drozdík
467 Radomír Drunek
313 Marián Druska
367 Rastislav Druska
188 Marianna Drusová
480 Marianna Drusová
54 Anton Dubaj
693 Ján Dubrovčák
394 Marian Dudák
403 Vladimír Duchoň
207 Jaroslav Duleba
317 František Duriačinský
709 Roland Ďurko
635 Vladimír Ďurša, ml.
688 Dušan Dvorčák
243 Milan Dziak
529 Milan Dziak
120 Rozália Dzvoníková
325 František Faktor
774 Konstancie Farah
587 Miloš Farkaš
302 Monika Fazekas
163 Lucia Fečiková
223 Vlastimil Fečo
224 Drahomír Fečo
714 Drahomír Fečo
362 Peter Feja
795 Martin Fenda
368 Alojz Ferenc
613 Dagmar Feriancová
192 Peter Ferianec
733 Zuzana Fiľková
320 Rastislav Fischer
606 Monika Fízeľová
699 Eva Fízeľová
401 Peter Flaugnatti
369 Denisa Fodreková
110 Mária Frassová
178 Štefan Frič
644 Richard Fris
357 Marek Fusko
734 Martin Fusko
242 Pavol Gábor
465 Ivan Gábryš
87 Ivan Gajdoš
156 Anton Gajdošík
576 Pavol Garai
306 Ľuboslava Garajová
704 Slavomír Gašpar
460 Pavel Gašperan
104 Peter Gemeran
186 Jana Gerátová
404 Lucia Glosiková
735 Róbert Gogola
607 Dominika Golmicová
341 Ľubomír Góňo
517 Ľubica Gregorová
563 Jozef Grešo
511 Marek Griga
345 Alena Grísová
L-M2017-09-15T22:40:58+02:00
29 Iveta Lajková
312 Barbora Lámerová
190 Ján Lietava
398 Juraj Líner
91 Dušan Liška
277 Pavol Liška
318 Eva Lobotková
195 Juraj Loja
135 Jakub Lupták
8 Stanislava Luptáková
111 Slávka Luteránová
362 Martin Macko
180 Vladimír Machovič
220 Milan Majerčík
361 Branislav Málik
355 Vladimír Manas
345 Marián Marcin
230 Ľubomír Marcinko
166 Marián Mareček
293 Vladimír Margetaj
215 Kamila Martináková
55 Juraj Masár
413 Martin Masár
311 Eva Matulová
169 Ladislav Maurský
322 Ľubomír Michalovič
291 Peter Mikoláš
292 Branislav Mikovíny
202 Ján Mikula
47 Antónia Minárová
174 Tibor Mintál
251 Július Mitošinka
289 Igor Močko
100 Eva Moncoľová
334 Peter Morovjan
384 Matej Motolík
145 Ladislav Mrva
325 Pavel Müller
185 Peter Muránsky
234 Emil Murcin
U-Ž2017-09-15T22:39:59+02:00
239 Jaromír Uher
197 Andrea Uhrinová
122 Jaroslav Ucháľ
58 Ján Urbaník
112 Rastislav Urda
350 Tomáš Uríček
219 Jozef Uriga
238 Ivan Václavek
216 Pavel Vajcík
35 František Vakula
315 Boris Valach
45 Lýdia Valentová
62 Zuzana Valúchová
102 Roman Vanko
342 Jaroslav Varga
37 Vladimír Vavrek
17 Vladimír Vereš
73 Karol Vielkievič
367 Tomáš Vilina
27 Lukáš Vitek
168 Radoslav Vojčík
161 Peter Vojtáš
418 Tibor Vrábel
167 Miloslav Vrba
50 Ottavio Vrbovský
149 Jozef Vyskoč
378 Kristína Vytřísalová
23 Andrej Záhorec
150 Daniela Zajacová
344 Jana Zálesňáková
347 Miroslav Zeleňák
80 Jozef Zeman
380 Mária Zemiaková
360 Vladimír Zimen
151 Aleš Zvara
158 Juraj Zvolenský
177 Martin Žák
247 Miroslav Žák
114 Ivana Žovincová
Š-T2017-09-15T22:39:57+02:00
349 Zdeno Šalaga
178 Ján Šavel
21 Eva Šávelová
387 Martin Šima
106 Peter Šimko
76 Marián Šipoš
332 Miroslav Širilla
136 Jozef Škumát
396 Peter Šlepecký
170 Rastislav Šmátrala
48 Ján Šoltýs
303 Peter Špalek
125 Rudolf Šrojta
399 Eva Štastná
57 Tatiana Štrbová
118 Pavol Šulovský
16 František Šurka
43 Barbora Švíková
82 Barbora Švíková
157 Eva Tabačárová
53 Jozef Taliga
408 Slavomír Tekeľ
42 Miriam Tekelová
20 Mária Tereková
154 Jozef Tešlár
223 Pavol Thám
22 Vratislav Tkáč
83 Ján Tkáč
72 Peter Tomečko
1 Igor Tóth
51 Andrea Truchla
129 Igor Trúchly
R-S2017-09-15T22:39:56+02:00
214 Radoslava Rajská
305 Ľuboš Rako
11 Marek Reisinger
87 Marek Reviľák
366 Martin Rezák
385 Matej Riecky
75 Ján Riška
77 Milan Roháčik
250 Martin Ronec
296 Štefan Roth
160 René Rothmeier
286 Dominika Rubeljová
422 Ángel Ramón Rubio López
283 Ján Rumann
374 Monika Sabovíková
304 Patrik Saxa
65 Miroslav Sedláček
279 Ladislav Sedláček
71 Jarka Sedláčková
85 Eva Sedliačková
346 Beáta Selková
255 Norbert Seman
147 Viera Semančíková
209 Michala Schmidtová
7 Július Siladi
354 Katarína Skalická
341 Michaela Skoncová
371 Štefan Sluka
183 Jana Sluková
284 Adrián Slušný
59 Pavol Smolek
368 Miroslav Smoleň
414 Peter Smolka
148 Peter Smolko
196 František Smrek
423 Martina Sojková
84 Ján Sokolík
231 Miroslav Sopko
287 Marek Soták
165 Miloslav Spišák
233 Peter Srník
297 Rastislav Stano
386 Monika Steininger
323 Kvetoslava Straková
310 Michal Suchoň
226 Mário Sumka
192 Ladislav Synak
352 Peter Szabó
2 Daniel Sztruhár
N-P2017-09-15T22:39:53+02:00
3 Juraj Námer
117 Marian Navrátil
282 Matej Nebus
306 Marián Nemec
402 Miroslav Novosedlík, ml.
68 Zuzana Oboňová
78 Ivan Očenáš
224 Peter Ochodničan
280 Andrej Olešňan
412 Daniel Ondreáš
358 Lucia Oravcová
33 Karol Orlovský
207 Branislav Padyšák
254 Branislav Padyšák
376 Radovan Palacka
193 Helena Palgutová
146 Vlasta Papcúnová
351 Michaela Parajková Adame
191 Michal Patz
124 Zuzana Paučová
162 Karol Paudits
218 Ivana Paulinyová
330 Ľuboš Pemčák
403 Anton Petko
67 Daniela Petru
194 Miroslav Pillár
38 Peter Pitko
295 Ladislav Pjontek
317 Simona Plaváková
275 Richard Plešavský
243 Lenka Pliešovská
31 Peter Pohanka
301 Peter Polák
101 Viliam Polakovič
417 Ľubomír Polkabla
400 Peter Polubojarov
363 Marián Popluhár
69 Ľubica Prognerová
211 Richard Púček
281 Erika Pulišová
K2017-09-15T22:39:51+02:00

 

189 Peter Káčer
205 František Kadík
314 Viera Kadúchová
420 Marián Kaňuščák
66 Ján Kardoš
116 Elena Kárniková
175 Andrej Kelemen
267 Martin Kelemen
46 Mária Kertysová
103 Peter Klimek
159 Peter Kmeť
407 Miroslav Knapík
5 Mária Kocianová
39 Ivan Kolesár
320 Martina Kolibárová
240 Miloš Kollár
389 Jakub Kollár
257 Pavel Komárek
144 Jozef Komka
109 Ján Konštiak
338 Tatiana Kopecká
132 Jozef Korba
134 Martin Korbeľ
328 Ľuboš Kormaník
93 Martin Kosmál
64 Zuzana Kostolná
329 Marián Kotyra
288 Juraj Kovalinka
56 Ján Krajčík
364 Alexandra Krescanková
81 Oľga Krišková
373 Marián Krišš
74 Ľubomíra Krištínová
357 Silvia Križanovičová
186 Slavomír Kubanda
123 Miroslav Kubánka
372 Michal Kubina
86 Martin Kubo
110 Ján Kuchár
203 Martina Kuchárová
179 Slavomír Kuľha
34 Jozef Kulla
276 Eva Kullová
326 Pavol Kundra
409 Marek Kundrát
336 Ľubica Kupková
249 Jana Kuspišová
245 Milada Kušnírová
343 Tomáš Kysela
I-J2017-09-15T22:39:49+02:00
333 Marián Igaz
184 Anton Ivanič
248 Pavol Jadroň
36 Tibor Jančo
198 Marta Janitorová
142 Rudolf Janotka
88 Jaroslav Jarolím
236 Marek Jašíček
356 Tomáš Jaško
172 Dušan Javorček
222 Denisa Jevčáková
115 Jana Ježíková
128 Eva Jíchová
199 Ján Jobbágy
143 Vladimír Jorík
181 Martina Juhásová
327 Pavol Jurga
H-CH2017-09-15T22:39:47+02:00
52 Daniela Hačková
290 Petra Haladejová Preinerová
391 Jozef Haľko
152 Anton Hamár
401 Martin Haulík
187 Zuzana Házelová
120 Roman Hebort
370 Martin Heglas
377 Gabriela Hesterová
104 Ján Hitka
200 Martin Hlaváč
133 Viliam Hlôška
164 Mária Holanová
176 Anna Holásková
4 Adrian Holienčin
266 Jana Holtánová
105 Juraj Holúbek
241 Peter Homola
153 Jozef Horečný
79 Marián Horváth
256 Ľubomír Horváth
321 Marcel Horváth
337 Petra Horváthová
406 Jana Horváthová
6 Jozef Hrabár
131 Peter Hrapko
319 Barbora Hříchová
213 Peter Hudec
300 Jaroslav Hurta
228 Adriana Hurtoňová
339 Martin Chlapík
411 Veronika Chomová
359 Martin Chrappa
D-G2017-09-15T22:39:41+02:00
294 Mária Dančová
307 Michal Danko
382 Maroš Demjan
369 Roman Dolejší
229 Peter Dorčík
32 Igor Drajna
24 Adriana Drevová
278 Norbert Drozdík
246 Radomír Drunek
96 Marián Druska
140 Rastislav Druska
208 Martina Drusová
252 Marianna Drusová
156 Marian Dudák
97 František Duriačinský
232 Milan Dziak
107 František Faktor
404 Konstancie Farah
365 Drahomír Fečo
130 Peter Feja
410 Martin Feňda
141 Alojz Ferenc
381 Zuzana Fiľková
308 Monika Fízeľová
119 Peter Flaugnatti
113 Denisa Fodreková
127 Marek Fusko
348 Martin Fusko
173 Ivan Gábryš
92 Ivan Gajdoš
63 Anton Gajdošík
324 Pavol Garai
94 Ľuboslava Garajová
182 Pavel Gašperan
13 Peter Gemeran
375 Róbert Gogola
390 Dominika Golmicová
415 Ľubomír Goňo
237 Ľubica Gregorová
274 Jozef Grešo
A-Č2017-09-15T22:39:39+02:00
18 Michal Aláč
10 Zuzana Bačová
89 Slavomír Badín
309 Slavomír Badín
90 Andrej Baláž
44 Karolína Bálintová
235 Karla Balušková
227 Stanislav Bár
201 Peter Behúň
424 Lenka Beňačková
137 Jarmila Benčičová
313 Michal Béreš
9 Michal Berger
242 Tomáš Bežilla, PhD.
335 Miroslav Bičanovský
316 Zuzana Bigasová
244 Milan Bilec
395 Peter Biskupič
163 Peter Bobuľa
331 Zoltán Bodnár
383 Ingrida Bodnárová
188 Miroslav Body
206 Peter Bohačiak
394 Marián Bokor
221 Marcela Bošková
155 Vratislav Božek
217 Ingrid Brzáčová
210 Igor Bučko
419 Ján Bučko
379 Jarmila Bučková
285 Martin Bugáň
302 Adela Bumbálová
60 Ľubomír Bútora
397 Matěj Bůžek
61 Michal Capanda
421 Víctor Cotelo Fernández
95 Ladislav Csáder
225 Katarína Culham
49 Juraj Cyprián
405 Iveta Čačaná
126 Václav Čáp
121 Marián Čegiň
138 Monika Čechovičová
416 Erika Čerňanská
139 Milan Čička
204 Milan Čiernik
388 Pavol Čierny
54 Monika Čižnárová
353 Róbert Čorba
19 Ladislav Čupka
253 Helena Čupková
U-Ž2017-09-15T22:38:33+02:00
237 Jaromír Uher
136 Andrea Uhrinová
387 Peter Uhrovič
80 Jaroslav Ucháľ
445 Eva Uličná
468 Róbert Urgošík
372 Tomáš Uríček
179 Jozef Uriga
236 Ivan Václavek
193 Martin Vadovič
472 František Vakula
7 Boris Valach
332 Boris Valach
4 Peter Valent
45 Lýdia Valentová
46 Roman Vanko
126 Martin Vaňovič
346 Jaroslav Varga
410 Michaela Vargová
66 Michal Vaský
221 Michal Vaský
47 Lucia Vašková
183 Vladimír Vavrek
291 Vladimír Vavrek
409 Róbert Vehner
96 Vladimír Vereš
52 Petr Vilímek
392 Tomáš Vilina
224 Peter Vláčilík
154 Igor Vladár
142 Radoslav Vojčík
254 Libor Vrabec
463 Tibor Vrábel
94 Miloslav Vrba
172 Jozef Vyskoč
416 Kristína Vytřísalová
48 Andrej Záhorec
192 Andrej Záhorec
118 Daniela Zajacová
337 Miroslav Zeleňák
178 Jozef Zeman
418 Mária Zemiaková
399 Vladimír Zimen
402 Eva Zimmermannová
49 Aleš Zvara
124 Juraj Zvolenský
143 Miroslav Žák
174 Martin Žák
251 Miroslav Žák
151 Vladimír Žiarný
440 Michal Žid
50 Ivana Žovincová
428 Jozef Žucha
Š-T2017-09-15T22:38:32+02:00
188 Zdeno Šalaga
170 Ján Šavel
379 Marek Ščasnovič
119 Karol Ševc
425 Martin Šima
303 Branislav Šimíček
63 Peter Šimko
461 Emerich Šinka
365 Miroslav Širilla
67 Ján Škopinský
470 Matej Škorvánek
113 Jozef Škumát
149 Rastislav Šmátrala
105 Peter Špalek
85 Rudolf Šrojta
357 Rudolf Šrojta
226 Peter Štajer
381 Eva Štastná
336 Ladislav Štefan
117 Pavel Šulovský
95 František Šurka
5 Anna Švidroňová
43 Barbora Švíková
123 Eva Tabačárová
227 Jana Ťažká
299 Peter Tekeľ
444 Slavomír Tekeľ
44 Miriam Tekeľová
54 Jozef Tešlár
195 Pavol Thám
455 Juraj Tomčík
473 Peter Tomečko
71 Igor Tóth
93 Igor Trúchly
55 Marta Turanská
145 Jozef Tvaruška
R-S2017-09-15T22:38:30+02:00
358 Jana Račková
309 Ľuboš Rako
264 Andrej Revák
391 Martin Rezák
423 Matej Riecky
153 Ján Riška
266 Erik Rodák
86 Milan Roháčik
112 Jozef Rokošný
257 Martin Ronec
296 Štefan Roth
286 Dominika Rubeljová
283 Ján Rumann
412 Marek Sagan
436 Eduard Sálus
279 Ladislav Sedláček
73 Anna Sedláková
61 Eva Sedliačková
220 Miroslav Seifert
374 Beáta Selková
273 Norbert Seman
116 Viera Semančíková
13 Igor Semizorov
212 Michala Schmidtová
311 Veronika Síkeliová
333 Michaela Skoncová
78 Ján Sládkovič
111 Katarína Sláviková
396 Štefan Sluka
284 Adrián Slušný
393 Miroslav Smoleň
42 Peter Smolko
199 František Smrek
62 Ján Sokolík
260 Miroslav Sopko
287 Marek Soták
82 Miloslav Spišák
297 Rastislav Stano
424 Monika Steininger
350 Kvetoslava Straková
22 Juraj Strapec
225 Roman Suchan
79 Michal Suchoň
223 Mário Sumka
476 Radomír Svitok
449 Tomáš Sychra
135 Ladislav Synak
N-P2017-09-15T22:38:28+02:00
3 Ľudovít Naď
39 Marián Navrátil
282 Matej Nebus
320 Marián Nemec
165 Martin Németh
406 Miroslav Novosedlík, ml.
249 Peter Ochodničan
280 Andrej Olešňan
150 Vladimír Olexa
104 Radoslav Ondroušek
330 Martina Orelová
447 Andrea Orešanská
442 Tomáš Orešanský
40 Karol Orlovský
218 Michaela Pacigová
210 Branislav Padyšák
265 Branislav Padyšák
414 Radovan Palacka
197 Helena Palgutová
456 Martin Palúch
115 Vlasta Papcúnová
356 Michaela Parajková Adame
338 Vít Pastrňák
132 Michal Patz
84 Zuzana Paučová
133 Karol Paudits
431 Ján Paukov
341 Jakub Pazdera
134 Ronald Pechs
363 Ľuboš Pemčák
340 Anton Petko
198 Miroslav Pillár
185 Peter Pitko
302 Simona Plaváková
274 Richard Plešavský
166 Miroslav Polák
169 Peter Polák
41 Viliam Polakovič
168 Tomáš Pollák
306 Juraj Pollák
467 Peter Polubojarov
403 Marián Popluhár
314 Peter Potecký
74 Lucia Povecová
211 Richard Púček
281 Erika Pulišová
77 Vladislav Pyszko
324 Vladislav Pyszko
L-M2017-09-15T22:38:25+02:00
301 Jan Lakuš
329 Barbora Lámerová
219 Agnieszka Ledecká
318 Miloš Lešták
380 Juraj Liner
109 Radoslav Lipták
14 Dušan Liška
177 Vladimír Liška
277 Pavol Liška
344 Eva Lobotková
130 Juraj Loja
57 Jozef Lučivňák
110 Jakub Lupták
175 Slavka Luteránová
401 Martin Macko
308 Mária Machalcová
182 Vladimír Machovič
180 Milan Majerčík
400 Branislav Málik
384 Vladimír Manas
343 Marián Marcin
259 Ľubomír Marcinko
81 Marián Mareček
294 Vladimír Margetaj
448 Ladislav Marton
69 Juraj Masár
229 Peter Matuch
328 Eva Matulová
156 Pavol Matyasovszký
131 Ladislav Maurský
36 Katarína Mičíková
349 Ľubomír Michalovič
292 Peter Mikoláš
293 Branislav Mikovíny
205 Ján Mikula
453 Simona Mills
37 Antónia Minárová
19 Miroslav Miroškyn
258 Július Mitošinka
289 Igor Močko
38 Eva Moncoľová
367 Peter Morovjan
422 Matej Motolík
352 Pavel Müller
186 Peter Muránsky
232 Emil Murcin
377 Júlia Mydleková
K2017-09-15T22:38:23+02:00
53 Ján Kačica
141 Michal Kada
208 František Kadík
310 Viera Kadúchová
108 Branislav Kajánek
295 Andrej Kalinčík
323 Miroslav Kasanický
477 Alexander Kasjanov
163 Andrej Kelemen
256 Martin Kelemen
31 Mária Kertysová
102 Pavol Kirchmayer
76 Peter Klimek
446 Miroslav Knapík
271 Juraj Kobella
319 Michal Kobza
2 Mária Kocianová
88 Rastislav Kokinčák
184 Ivan Kolesár
347 Martina Kolibárová
238 Miloš Kollár
216 Pavel Komárek
32 Jozef Komka
114 Ján Konštiak
460 Ján Konštiak
33 Tatiana Kopecká
137 Viliam Koprda
103 Jozef Korba
361 Ľuboš Kormaník
452 Peter Kotvan
362 Marián Kotyra
288 Juraj Kovalinka
307 Július Kráľovič
404 Alexandra Krescanková
194 Gustáv Krchlík
441 Slavomír Kristan
34 Oľga Krišková
129 Marián Kropuch
270 Milan Kubala
120 Slavomír Kubanda
83 Miroslav Kubánka
397 Michal Kubina
35 Ján Kuchár
206 Martina Kuchárová
181 Slavomír Kuľha
72 Eva Kullová
353 Pavol Kundra
451 Marek Kundrát
370 Ľubica Kupková
253 Jana Kuspišová
276 Milada Kušnírová
56 Jana Kvaššayová
312 Tomáš Kysela
I-J2017-09-15T22:38:21+02:00
366 Marián Igaz
65 Milan Jacko
252 Pavol Jadroň
390 Marek Janček
187 Tibor Jančo
128 Marta Janitorová
107 Anton Jánoš
231 Vladislav Janota
242 Rudolf Janotka
434 Jaroslav Jarolím
269 Radoslav Jaroš
454 Henrich Jarota
234 Marek Jašíček
388 Tomáš Jaško
155 Dušan Javorček
29 Denisa Jevčáková
191 Denisa Jevčáková
30 Jana Ježíková
201 Ján Jobbágy
158 Branislav Juhás
389 Regína Juhászová
360 Pavol Jurga
433 Marek Jurina
465 Igor Just
160 Adrián Jutka
H-CH2017-09-15T22:38:20+02:00
359 Jozef Haburaj
290 Petra Haladejová Preinerová
464 Marián Halienka
427 Jozef Haľko
430 Martin Haulík
196 Zuzana Házelová
147 Róbert Heckl
395 Martin Heglas
51 Petr Heiland
415 Gabriela Hesterová
161 Janette Hisemová
59 Ján Hitka
202 Martin Hlaváč
438 Ján Hojzák
411 Adam Hok
139 Mária Holanová
167 Anna Holásková
64 Silvia Holčíková
60 Juraj Holúbek
239 Peter Homola
18 Jana Homová
435 Michal Horniak
272 Ľubomír Horváth
348 Marcel Horváth
125 Jana Horváthová
371 Petra Horváthová
443 Jana Horváthová
345 Barbora Hříchová
152 Peter Hudec
162 Branislav Hudrc
106 Lukáš Humaj
305 Jaroslav Hurta
228 Adriana Hurtoňová
354 Martin Chlapík
164 Viktória Chomová
398 Martin Chrappa
D-G2017-09-15T22:37:55+02:00
200 Ivan Daniš
321 Michal Danko
98 Monika Daňová
378 Andrea Demeterová
420 Maroš Demjan
267 Dávid Derevjanik
394 Roman Dolejší
255 Peter Dorčík
101 František Dorocák
173 Igor Drajna
278 Norbert Drozdík
250 Radomír Drunek
176 Rastislav Druska
261 Marianna Drusová
122 Marian Dudák
23 Alžbeta Dugasová
25 František Duriačinský
263 Milan Dziak
99 Simona Eliašová
339 Konstancie Farah
432 Drahomír Fečo
100 Peter Feja
466 Martin Feňda
26 Alojz Ferenc
146 Dušan Fertál
27 Pavel Fiľko
419 Zuzana Fiľková
327 Rastislav Fischer
322 Monika Fízeľová
28 Denisa Fodreková
268 Peter Fuček
91 Marek Fusko
157 Ivan Gábryš
21 Ivan Gajdoš
24 Martin Gál
140 Ľubomír Gaňa
351 Pavol Garai
315 Anton Gardian
413 Róbert Gogola
369 Dominika Golmicová
471 Ľubomír Goňo
9 Rastislav Grega
437 Branislav Gregor
235 Ľubica Gregorová
298 Jozef Grešo
70 Alena Grísová
A-Č2017-09-15T22:37:49+02:00
6 Viliam Anda
8 Rastislav Babica
16 Pavol Babík
15 Zuzana Bačová
148 Zuzana Bačová
10 Slavomír Badín
11 Andrej Baláž
17 Marcel Baláž
190 Karolína Bálintová
233 Karla Balušková
222 Stanislav Bár
75 Tomáš Bednárik
144 Ján Bednárik
204 Peter Behúň
407 Alena Belanová
408 Naďa Benkovská
87 Ján Bereš
20 Michal Berger
469 Slavomír Betuš
240 Tomáš Bežilla, Phd.
368 Miroslav Bičanovský
462 Milan Bilec
304 Peter Biskupič
127 Peter Blaško
97 Martin Bobuľa
138 Peter Bobuľa
364 Zoltán Bodnár
421 Ingrida Bodnárová
209 Peter Bohačiak
373 Katarína Boháčová
335 Roman Bojnanský
300 Marián Bokor
375 Zdenka Boledovičová
189 Marcela Bošková
121 Vratislav Božek
317 Vladimír Božík
450 Magdaléna Brachová
89 Zdeněk Brtník
213 Igor Bučko
474 Ján Bučko
417 Jarmila Bučková
313 Ondřej Budík
285 Martin Bugáň
1 Peter Bulánek
230 Ján Bušovský
376 Matěj Bůžek
217 Katarína Culham
90 Václav Čáp
12 Marián Čegiň
326 Marián Čegiň
241 Monika Čechovičová
275 Adriana Čechovičová
405 Ján Čekan
316 Zuzana Čepcová
171 Milan Čička
207 Milan Čiernik
426 Pavol Čierny
68 Monika Čižnárová
58 Helena Čížová
382 Róbert Čorba
262 Helena Čupková
Go to Top