Nahrávam Udalosti

Vzdelávací program SACE 2020/2021:

Vzhľadom na skutočnosť, že FIDIC organizácia vydala v decembri 2017 aktualizované verzie Červenej, Žltej a Striebornej knihy, vydanie 1999 (pre viac informácií navštívte článok Druhé vydanie zmluvných podmienok 2017), SACE pripravila autorizovaný autentický preklad týchto publikácií a taktiež v tohtoročnom seminári Zmluvných podmienok na výstavbu (Červená kniha) spolu s vydaním 1999 bude prezentovať aj preklad a interpretáciu Zmluvných podmienok na výstavbu (Červená kniha – vydanie 2017).

Keďže v rámci úspešných predchádzajúcich jedenástich ročníkoch sa vyškolilo cez 900 ľudí na seminári FIDIC Červená kniha – vydanie 1999 SACE sa rozhodlo pripraviť denný kurz na “Červená kniha” Rozdiely medzi vydaním 1999 a 2017.

Účastníkom semináru Zmluvné podmienky na výstavbu (Červená kniha), jeseň 2021 bude poskytnutá nová publikácia Zmluvné podmienky na výstavbu (“Červená kniha” – vydanie 2017); spolu s vysvetlením rozdielov a ich interpretácie.

Nové vydanie 2017 obsahuje zhruba 50% viac textu ako pôvodné vydanie 1999, avšak text je jednoznačnejší a jasnejšie stanovuje postupy hlavne pri aplikácii variácii a nárokov a zdôrazňuje potrebu a význam kvalitného zmluvného manažmentu. V nastávajúcom prechodnom období je na investoroch, ktoré vydanie sa počas prípravy súťažných podkladov rozhodnú použiť. Je možné do pôvodného vydania zakomponovať určité prvky vydania 2017 a opačne. Pre prípravu súťažných podkladov a zmluvných podmienok pre konkrétny projekt je dôležité je, aby podstata a význam oboch vydaní boli správne pochopené a interpretované a následne, s využitím poznatkov z oboch vydaní, je možné pripraviť optimálne znenie týchto dokumentov najvhodnejšie pre konkrétny projekt.

Stručná charakteristika – Seminár Červená kniha – Rozdiely medzi vydaniami 1999 a 2017:

Seminár „ČERVENÁ KNIHA“ ROZDIELY MEDZI VYDANIAMI 1999 A 2017“ je jednodňový seminár, ktorý sa venuje rozdielom medzi vydaniami Červenej knihy z roku 1999 a 2017. Detailne sa vysvetlia jednotlivé odlišnosti. Je vhodný pre účastníkov, ktorí majú absolvovaný kurz Červená kniha FIDIC v rokoch 2008 až 2017. Lektorom semináru FIDIC Červená kniha je Ing. Ivan Brlej – konateľ spoločnosti Contracts Management Consultants, s.r.o. (CMC, s.r.o.). Je zároveň členom prezídia SACE, či Registra rozhodcov pri SACE. Okrem toho je autorom mnohých autorizovaných prekladov FIDIC zmluvných podmienok do slovenského jazyka.

Seminár Červená kniha – Rozdiely medzi vydaniami 1999 a 2017 sa uskutoční na jeseň 2021 dňa: 

Dátum školenia bude zverejnený v júni

Cieľová skupina – Seminár Červená kniha – Rozdiely medzi vydaniami 1999 a 2017:

Certifikované školenie je vhodné pre investorov (súkromných alebo verejných – na všetkých úrovniach t. j. štátnej, krajskej alebo obecnej), developerov. Taktiež pre stavebných dozorov, správcov stavby a zhotoviteľov projektu. Certifikovaný seminár využijú aj manažéri stavebných spoločností, vedúci projektov, stavbyvedúci, prípravári projektov, konzultační inžinieri, poradcovia. Okrem nich aj súdni znalci, podnikoví právnici alebo aj rozhodcovia, ktorí rozhodujú spory z výstavbových projektov. Taktiež aj inštitúcie ako banky a poisťovne. Certifikácia môže byť zaujímavá aj pre študentov rôznych smerov (technických, manažérskych alebo právnických) pre ich budúci rozvoj a konkurencieschopnosť.

Účastnícky poplatok – Seminár Červená kniha – Rozdiely medzi vydaniami 1999 a 2017:

Ceny účastníckych poplatkov (k cene je potrebné pripočítať DPH vo výške 20%): budú zverejnené

Termín prihlásenia Do  Od 
Cena v € bez DPH znížená základná
Plné vložné
Riadny člen SACE (zľava 40%)

Vložné zahŕňa: účasť na školení (1x), podklady k seminárom, autentický autorizovaný preklad Zmluvných podmienok na výstavbu (Červená kniha – vydanie 2017), certifikát o úspešnom absolvovaní semináru s poradovým číslom zapísaným do verejne prístupného registra na stránke SACE, parkovné a občerstvenie 1x (obed, káva, čaj a nealko).

Informácie ku školeniam sa môžu aktualizovať v súvislosti aktuálnou epidemiologickou situáciou počas roka.